Om oss

Flere i arbeid er et femårig program som skal redusere andelen unge utenfor skole og arbeid. Under finner du informasjon om bakgrunnen for programmet, målsettinger, organisering og aktiviteter. (Siden er under arbeid)

Informasjonsfilm om Flere i arbeid.

Bakgrunn

Kristiansand kommune har en høyere andel unge utenfor jobb og skole, sammenliknet med andre storbyer i Norge. I 2018 skapte denne statistikken et politisk initiativ som førte til at bystyret vedtok at et eksternt oppgaveutvalg skulle gjennomføre en kartlegging og utarbeide en rapport med anbefalinger på hvordan vi kan løse denne utfordringen. Oppgaveutvalget gjennomførte en kartleggingen høsten 2019 og utarbeidet rapporten våren 2020. Anbefalingene ble presentert for politikerne og bystyret i Kristiansand vedtok i april 2021 at et femårig program skulle startes. Formålet var å få flere unge i utenforskap inn i arbeid og utdanning. En måned senere hadde programmet sin oppstart.

tidslinje FIA (2).png

Tidslinje frem til oppstart av programmet. 

Målsetting

Hovedmålet til Flere i arbeid er å redusere andelen av befolkningen som er utenfor arbeid og utdanning. For å få til dette holder det ikke at vi kun oppretter nye eller utvidere eksisterende tiltak. Vi er nødt til å se på det store bildet og på systemene som gjør det vanskelig for de unge i dag. Dagens system er med på å bidra til at de havner utenfor.

Flere i arbeid ser at det må samarbeides på nye og bedre måter, blant annet ved å fremme innenforskap og jobbe sammen med de unge for å redusere antall unge som er på vei til å falle ut eller har havnet utenfor. Våre målsettinger er derfor:  

1. Gjøre det enklere å komme i arbeid

2. Gjøre det enklere å fullføre videregående opplæring

3. Sørge for at arbeidsgivere får dekket sitt behov for arbeidskraft ved å rekruttere på nye måter. 

For å nå disse målene jobber vi med flere ulike satsningsområder. Vi skal gjøre mer av det som virker – og mindre av det som ikke fungerer. Vi er allerede godt i gang med dette arbeidet, og nå tester vi ut en rekke forskjellige pilotprosjekter og mulige endringer i dagens systemer.

Noen av de største prosjektene vi har jobbet med i år er fritidsprogrammet FLYT, piloten «Ung start» på Elkem og en utvidelse av prosjektet til NAV på Ternevig omsorgssenter. Dette testes nå ut på både Elvegata og Stener Heyerdahl omsorgssentre. I tillegg har vi sett på mulighetene og utfordringene for sosiale entreprenører som hjelper unge i jobb, og hvordan vi kan bidra til å finne en bærekraftig forretningsmodell for dette viktige arbeidet.

Vi har utvidet hospiteringen for elever på 10. trinn til minst to dager og laget en prototype av en digital plattform som knytter sammen næringsliv, offentlig sektor og ungdom. I samarbeid med små og store bedrifter ser vi på ulike modeller for å gjøre det enklere både for dem selv og ungdom når det kommer til alternativ kvalifisering. Til slutt er programmet i gang med å se på nye og bedre samarbeidsmåter for dagens ungdomstjenester. Alt arbeidet vi gjør skjer i nært samarbeid med andre aktører innenfor lignende områder.

Samarbeid

Tilbudene og tjenestene som i dag hjelper unge inn i jobb eller skole ligger ikke hos kommunen alene. For å lykkes er det derfor avgjørende at andre virksomheter er en del av arbeidet. Programmet Flere i arbeid er derfor et samarbeid mellom flere store virksomheter i Kristiansand; Agder fylkeskommune, NAV, Universitetet i Agder og Næringsforeningen i kristiansansregionen.

I samarbeid med våre partnere skal vi finne ut hvorfor Kristiansand skiller seg ut fra lignende kommuner når det kommer til andelen utenfor arbeid og skole. Vi skal gjennom utprøvinger av ulike modeller finne nye, bedre og langvarige måter å jobbe på for å fremme innenforskap.

Logo til samarbeidspartnere. Fra venstre: UiA, NAV, Kristiansand kommune, Næringsforeningen i Kristiansand og Agder fylkeskommune.

Hovedsamarbeidspartnere til Flere i arbeid. Fra venstre: UiA, NAV, Kristiansand kommune, Næringsforeningen i Kristiansand og Agder fylkeskommune.

Fakta om Flere i arbeid
  • Kristiansand har et viktig satsingsområde med bred politisk støtte som kalles Flere i arbeid.
  • Satsingen er organisert som et femårig program med næringsliv, fylkeskommune, NAV og universitetet som partnere i programmet.
  • Programmet skal følges opp med temaer som omhandler kvalifisering og etterspørsel av potensiell arbeidskraft
  • Arbeidet baseres på at partene og de aktuelle tjenestene utvikler et forpliktende samarbeid om fells mål.

Kristiansand vil prøve ut det lokale handlingsrommet. Programmet skal utforske hvordan de systemene som skal bistå med å få personer i arbeid kan tar i bruk nye arbeidsformer og samhandle bedre og mer effektivt. I tillegg vil programmet vil utfordre arbeidsgivere i offentlig og privat sektor til å utvikle kreative løsninger som kan bringe flere innbyggere inn i arbeidslivet. Programmet skal også finne ut hvordan utdanningssystemene i større grad kan gi kompetanse og veiledning som leder til arbeid.  

Programeier

Direktør for samhandling og innovasjon i Kristiansand kommune, Bernt Jørgen Stray.

Programleder 

Ingelill Larum Pedersen i Kristiansand kommune 

IMG_7908.JPG

Foto: Kristiansand kommune v/Kristin Wallem Timenes

Programstyret

Programstyret

Sju satsingsområder/prosjekter 

1.       Yrkesrettede utdanningsvalg 

2.       Gjennomføre videregående utdanninger  

3.       Fra stønad til arbeid

4.       Kommunen som arbeidsgiver 

5.       Inkludering og kvalifisering i bedrifter 

6.       Nye og flere arbeidsplasser  

7.       Stimulab 

Prosjektlederne

 

Politisk behandling av Flere i arbeid
Om oppgaveutvalget for Flere i arbeid 

IMG_5458.JPG

Oppgaveutvalget for «Flere i arbeid» leverte sine anbefalinger i april 2019. Anbefalingene ble deretter presentert for flere politiske utvalg i mai og juni 2019.  Formannskapet vedtok 20.mai 2019 at det skulle gjennomføres en generaldebatt i bystyret basert på oppgaveutvalgets rapport. Kommunedirektøren utarbeidet dermed en bystyremelding med vurdering av rapporten fra oppgaveutvalget. Bystyremeldingen ble grunnlag for generaldebatten som ble avholdt i bystyret 28. oktober 2020. Generaldebatten resulterte i 40 flertallsmerknader.

Grafisk profil

Her finner du grafisk profil for flere i arbeid

Korte informasjonsfilmer - flere i arbeid 

Aktuelle lenker

Akseleratoren.no

Næringsforeningens nettside flereiarbeid.no