Mer treffsikker innsats for arbeidsinkludering

Prosjekteier

Direktør for Samhandling og innovasjon Bernt Jørgen Stray. 

Prosjektleder

Margrethe Noraas (margrethe.noraas@kristiansand.kommune.no)

Kort om prosjektet

Programmet Flere i arbeid har flere satsningsområder, ett av dem er Mer treffsikker innsats for arbeidsinkludering.

I dette satsningsområdet har vi gjennom tjenestedesign og med støtte fra Digitaliseringsdirektoratets Stimulab-ordning, fått utviklet prototypen som fikk navnet Jobbes, basert på konseptet «Klar til livet, klar til jobb». Målet var å utvikle et lavterskeltilbud som gir unge i målgruppen kompetanse på områder som faller utenfor den rent faglige opplæringen bedriftene eller skolene gir, en type kompetanse som er viktig for å kunne få en jobb og stå i den over tid.

De unges stemmer var helt sentrale i utvikling av prototypen, flere enn 140 unge deltok i ulike workshops og idedugnader, og de ga verdifulle innspill til hvordan de selv så for seg løsningen. Løsningen skulle være et svar på de unges ønsker og behov for å kunne kvalifisere seg til arbeid og for å bli klar til livet og voksenlivet. De ønsker seg, som så mange andre, én dør inn til offentlig sektor, og de var tydelige på at hoveddøra må være digital. De ønsker med andre ord å bli møtt på den arenaen de kjenner og der de befinner seg – den digitale.

I det videre arbeidet med utvikling av løsning, var vi opptatt av å finne en vei som kunne føre til en levedyktig digital løsning, som ble tatt i bruk av unge over hele landet.

Med NAV som den største og viktigste interessenten, og som vel kan sies å eie utfordringen med å få unge ut i jobb, ble utvikling gjennom NAV vår høyeste prioritet. NAV har tatt godt i mot prototypen, både lokalt og sentralt, men har ikke nå funnet rom for å utvikle løsningen.

Vi har også forsøkt å få andre samarbeidspartnere til å utvikle løsningen, her følger en liste over flere initiativer som har vært vurdert, men ikke har ført fram:

 • Kommunen utvikler, eier og forvalter løsning
 • KS utvikler, eier og forvalter løsning
 • Samarbeidsnettverket for livshendelsene som inngangsport til NAV
 • Utvikling i DigiUng som et steg på veien mot implementering gjennom NAV
 • Utvikling i samarbeid med fylkeskommunen
 • Utvikling i samarbeid med Varodd
 • Universitetet i Agder (UiA), utprøving og utvikling gjennom bachelor-/masterprogrammet
 • Utprøving gjennom videreutvikling av spillet Encryptia City, samarbeid med Norce, UiA, Encryptia og Varodd.
 • Utvikling med støtte fra ulike finansieringsordninger

  o Sørlandets kompetansefond
  o Digifin
  o Medfinansieringsordningen
  o Skjønnsmidler

Det er fristende å si «Hit, men ikke lenger», og legge hele innsiktsmaterialet i skuffen. Men det er jo litt bittert om vi må gjøre det! Det er mange som har bidratt med tid og ressurser for å få fram behovene. Ulike offentlige og private aktører som jobber med målgruppen, frivillig sektor, sosiale entreprenører og ikke minst de unge selv har bidratt med kunnskap og ideer i prosessen. Staten har bevilget midler til tjenestedesignprosessen, men staten står dessverre ikke klar med et mottaksapparat når løsningsforslaget foreligger. Da møter vi, som så mange andre før oss, siloveggen med et smell. Utfordringsbildet er ikke endret, de unge står fremdeles utenfor, og ikke minst; de gode, treffsikre digitale løsningene mangler fortsatt.

Vi har derfor ikke helt gitt opp, og jobber fremdeles aktivt for at innsikten fra tjenestedesignprosessen skal komme til nytte. Enten ved at Jobbes utvikles, eller at innsikten kommer andre aktører som jobber mot den samme målgruppen til gode.

I tiden som har gått siden lansering av prototypen, har kunstig intelligens (KI) gjort et stort sprang inn på markedet og aktuell teknologi for interaktiv samhandling mellom brukeren og KI blir stadig mer tilgjengelig. Ett av sporene vi fremdeles jobber med, omhandler nettopp dette; utforske hvordan vi, med hjelp av KI, kan gjøre veien til kvalifisering enklere for de unge.

Vi gir kanskje ikke opp så lett?

Sammen med de ulike partene har tjenestedesignerne utviklet fire konsepter: Utvidet karriereveiledning, Klar til livet, klar til jobb, Jobbussen/Jobbsmak og Menneskelig matchmaking. Se presentasjon av konseptene her

Les sluttrapporten til "Jobbes"

Test ut prototypen til "Jobbes"

Innsiktsarbeidet fra "Jobbes"

Hør live-podcast om prosjektet fra Arendalsuka:

Spotify Apple Podbean

Aktuelle nyheter 

"Klar til livet - Klar til jobb", en ny digital løsning

Idérikdom i workshop med unge

Innholdsrik oppstart med Comte Bureau

Stimulab har troa på flere i arbeid

Støtte fra Stimulab