Pasienter, brukere og pårørende

Informasjon

helsenorge.no samt på helsetilsynet.no finnes mye nyttig informasjon til pasienter, brukere og pårørende om rettigheter de har overfor helse og
omsorgstjenesten, klageadgang og lignende.  

Pasient- og brukerombudet (POBO) er en sentral instans. 

Informasjon om klageordninger  

Pårørende 

Voksne pasienter bestemmer selv hvem som er nærmeste pårørende. Loven skiller mellom pårørende og nærmeste pårørende.

En pasient kan ha mange pårørende, men ikke alle har samme rettigheter, selv om flere bidrar på ulike måter. Det er nærmeste pårørende som har rett til å motta informasjon, klage på vedtak og videre.  

Den kommunale instansen du får tjenester fra kan opplyse om hvem som som står oppført som din nærmeste pårørende. 

Hvem er pårørende og rekkefølgen (Store norske leksikon)  
Pårørendes rettigheter   
Helsedirektoratets veileder for pårørende    
Kommunens plikter overfor pårørende  
Råd til pårørende   
Pårørendesenteret.no (Nasjonalt nettsted for pårørende)     

Rettigheter

Oversikt over sentrale rettigheter       
Rett til helsetjenester i hjemmet   
Pårørendes rettigheter  
Helsedirektoratets oversikt for helsepersonell i den psykiske helsetjenesten og rustiltak   
Rett til BPA (brukerstyrt personlig assistanse) og Kristiansand kommunes informasjon om BPA  
Rett til støttekontakt og Kristiansand kommunes informasjon om støttekontakt   
Rett til avlastning og Kristiansand kommunes informasjon om avlastning    
Rett til sykehjemsplass eller bolig tilrettelagt for
heldøgns omsorg
 og Kristiansand kommunes informasjon om omsorgssentre     

Psykisk helse og rus

Oversikt over tilbud på helsenorge.no  
Kristiansand kommunes informasjon til pårørende    

Barn som pårørende

Om barn som pårørende på helsenorge.no    
Alarmtelefonen for barn og unge    
Barnsbeste.no  
Snakketoyet.no
Ungepårørende.no
    

Når en av foreldrene blir syk

Om syk forelder på helsenorge.no  

Tilbud fra kommunen

Drop-in for pårørende tilbyr samtale og veiledning hver torsdag. Krever ingen henvisning.

Mestringskurs for pårørende uavhengig av hvem du er pårørende til. Krever ingen henvisning.

Sorggrupper for etterlatte ved selvmord. Krever ingen henvisning.

Om omsorgsstønad for personer med særlig tyngende omsorgsarbeid og Kristiansand kommunes informasjon om omsorgsstønad  
Hukommelsesteam gir støtte til pårørende og personer som har fått problemer på grunn av forandringer i hukommelsen.    
Kreftkoordinator gir støtte, råd og veiledning til deg som har, eller har hatt kreft, og til pårørende.   
Her er en oversikt over ulike stønader, tjenester og muligheter som finnes for funksjonshemmede barn og unge og deres foreldre.      

Tilbud fra NAV

Grunn - og hjelpestønad (ekstern lenke)  
Hjelpemidler (ekstern lenke)  
Sykdom i familien (ekstern lenke)  

Når en av våre nærmeste dør

"Når en av våre nærmeste dør" - brosjyre (Helsedirektoratet pdf.)  

Sorggrupper i Kristiansand    

KONTAKT