Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

KORT FORTALT

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

  • er for deg med nedsatt funksjonsevne med stort og langvarig behov for hjelp
  • blir utført av en eller flere assistenter
  • er en tjeneste for deg som selv er i stand til å være arbeidsleder for dine assistenter eller har en nær person som kan være arbeidsleder for deg.

 

Foto: Anders Martinsen fotografer

Hvem er i målgruppen for BPA?

Intensjonen med brukerstyrt personlig assistanse er at du kan styre din egen hverdag med hjelp av assistenter. For å være i målgruppen må du ha et stort og langvarig hjelpebehov. Generelt må du være i stand til å være arbeidsleder for dine assistenter. Foreldre til barn med funksjonsnedsettelse kan også være arbeidsledere, når barna er innvilget brukerstyrt personlig assistent. 

 

Hva er brukerstyrt personlig assistanse?
  • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er praktisk og personlig hjelp til personer med omfattende funksjonsnedsettelse.
  • Hjelpen skal tilsvare hva du ville fått som personlig assistanse i form av praktisk bistand og støttekontakt.
  • Hjelpen kan også være et avlastningstiltak overfor barn med funksjonsnedsettelse under 18 år
  • Helsehjelp kommer vanligvis ikke under BPA-ordningen. 
  • Ordningen kan bare fungere hvis du selv eller en nærme person er en god arbeidsleder ovenfor dine assistenter. Dette innebærer f.eks. å gi nødvendig opplæring og lage rutiner som skaper en god arbeidsplass og sikrer et forsvarlig arbeidsmiljø for assistentene.
  • Du kan styre hvem du vil ha som hjelper, hva assistentene skal gjøre, hvor og til hvilken tider.
  • Tjenesten kan gis sammen med andre tjenester, f.eks. hjemmesykepleie fra kommunen.

 

Hva kreves for å være arbeidsleder?

Du må ha selvinnsikt og ressurser til aktivt liv i og utenfor boligen. Du må være aktiv i å rekruttere dine assistenter, kunne organisere hjelpen, sette opp turnus og veilede dine assistenter. Du må være flink til å skape gode relasjoner mellom deg og assistentene

Hva må jeg betale?

Du betaler kun for timer knyttet til praktisk bistand.

Din husholdnings samlede inntekt avgjør hvor mye du skal betale.

Du betaler per time, men aldri mer enn maksbeløpet for din inntekt

Betalingssatser 

Hvordan går jeg frem for å få brukerstyrt personlig assistanse?

For å få brukerstyrt personlig assistanse, må du søke på eget søknadsskjema som sendes til:

Kristiansand kommune

Forvaltning og koordinering

Postboks 4, 4685 Nodeland.

Søknadsskjema (pdf)

Søknadskjema (word)

Du kan også kontakte Innbyggertorg for å få hjelp til å søke.  Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Forvaltning og koordinering behandler søknaden og fatter vedtak.

Hvem administrerer BPA-ordningen?

BPA-tjenesten organiserer, koordinerer og følger opp tjenesten brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Dette innbefatter også å gi opplæring og veiledning av brukere/arbeidsledere. Det er tilsatt tre konsulenter som har oppfølgingen av denne tjenesten og kan treffes på e-post.

Mer informasjon kan du få på Innbyggertorg 

Hvordan går jeg frem hvis jeg ikke forstår eller ønsker å klage på vedtaket?

Hvis det er vanskelig å forstå innholdet i vedtaket du har mottatt tar du kontakt med saksbehandler som har underskrevet på vedtaket.

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket, kan du klage. Dette gjelder både dersom du er uenig i omfanget av vedtaket, eller hvis du har fått avslag på søknaden. 

Kommunen ved Innbyggertorg kan gi veiledning i hvordan du kan klage.

Klageskjema (pdf)

Klageskjema (word)

Utfylt Klageskjema sendes til kommunen, som vurderer saken på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt til videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Du kan henvende deg til Pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som bruker eller pårørende

Aktuelle lovbestemmelser

Pasient- og brukerrettighetsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Informasjon fra helsedirektoratet

Rettighetsfestingen

KONTAKT