Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

KORT FORTALT

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

 • er for deg med nedsatt funksjonsevne med stort og langvarig behov for hjelp
 • blir utført av en eller flere assistenter
 • er en tjeneste for deg som selv er i stand til å være arbeidsleder for dine assistenter eller har en nær person som kan være arbeidsleder for deg.

 

Hvem er i målgruppen for BPA?

Intensjonen med brukerstyrt personlig assistanse er at du kan styre din egen hverdag med hjelp av assistenter. For å være i målgruppen må du ha et stort og langvarig hjelpebehov. Generelt må du være i stand til å være arbeidsleder for dine assistenter. Foreldre til barn med funksjonsnedsettelse kan også være arbeidsledere, når barna er innvilget brukerstyrt personlig assistent. 

 

Hva er brukerstyrt personlig assistanse?
 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er praktisk og personlig hjelp til personer med omfattende funksjonsnedsettelse.
 • Hjelpen skal tilsvare hva du ville fått som personlig assistanse i form av praktisk bistand og støttekontakt.
 • Hjelpen kan også være et avlastningstiltak overfor barn med funksjonsnedsettelse under 18 år
 • Helsehjelp kommer vanligvis ikke under BPA-ordningen. 
 • Ordningen kan bare fungere hvis du selv eller en nærme person er en god arbeidsleder ovenfor dine assistenter. Dette innebærer f.eks. å gi nødvendig opplæring og lage rutiner som skaper en god arbeidsplass og sikrer et forsvarlig arbeidsmiljø for assistentene.
 • Du kan styre hvem du vil ha som hjelper, hva assistentene skal gjøre, hvor og til hvilken tider.
 • Tjenesten kan gis sammen med andre tjenester, f.eks. hjemmesykepleie fra kommunen.
Kan jeg ta med assistentene på reise?

Du vil ikke få innvilget ekstra timer til å dra på ferie eller reiser. Men du har mulighet til å disponere timene dine sånn at du kan reise bort.

I utgangspunktet har du kun krav på å få hjelp fra Kristiansand kommune, så lenge du oppholder deg i Kristiansand. Men du kan likevel reise innenfor Norge uten å varsle kommunen om dette.

Hvis du ønsker å reise til utlandet kan du gjøre det i inntil fire uker, uten å søke om det til kommunen. Ønsker du å oppholde deg i utlandet lengre enn dette, må du søke til Forvaltning og koordinering først.

Du må alltid avklare med arbeidsgiveren for ordningen din, om det er greit at du tar med assistentene på reise.

Assistentene velger selv om de vil være med på reise.

Kommunen kan ikke stilles til ansvar for eventuelle skader som du eller assistentene dine måtte bli utsatt for på reisen. Vi anbefaler på det sterkeste at du tegner egen reiseforsikring, og har med Europeisk helsetrygdkort hvis du skal reise innenfor EØS.

Hva kreves for å være arbeidsleder?

Du må ha selvinnsikt og ressurser til aktivt liv i og utenfor boligen. Du må være aktiv i å rekruttere dine assistenter, kunne organisere hjelpen, sette opp turnus og veilede dine assistenter. Du må være flink til å skape gode relasjoner mellom deg og assistentene

Hva må jeg betale?

Du betaler kun for timer knyttet til praktisk bistand.

Din husholdnings samlede inntekt avgjør hvor mye du skal betale.

Du betaler per time, men aldri mer enn maksbeløpet for din inntekt

Betalingssatser 

Hvordan går jeg frem for å få brukerstyrt personlig assistanse?

For å få brukerstyrt personlig assistanse, må du søke på eget søknadsskjema som sendes til:

Kristiansand kommune

Forvaltning og koordinering

Postboks 4, 4685 Nodeland.

Søknadsskjema

Du kan også kontakte Innbyggertorg for å få hjelp til å søke.  Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Forvaltning og koordinering behandler søknaden og fatter vedtak.

Hvem kan jeg velge til å administrere BPA-ordningen – fritt brukervalg?

Når du får innvilget brukerstyrt personlig assistanse (BPA) må du, eller noen som står deg nær, være arbeidsleder:

Dette innebærer:

 • Å definere behovene dine
 • Å delta ved ansettelser
 • Lære opp og veilede assistenter i hvordan hjelpen bør gis
 • Sette opp og følge arbeidsplaner og holde regnskap med timeforbruket
 • Tilkalle vikarer ved sykdom og planlegge ferieavvikling
 • Sørge for forutsigbarhet i arbeidshverdagen
 • Sørge for godt og forsvarlig arbeidsmiljø
 • Følge gjeldende lov- og avtaleverk

Som arbeidsleder kan du i prinsippet styre hvilke oppgaver assistentene skal utføre, hvor og til hvilken tid hjelpen skal gis, så lenge det er innenfor rammene for omfang og innhold i vedtaket ditt. Du skal få god veiledning og opplæring av den leverandøren du velger.

Oversikt over leverandører av BPA som arbeidsledere kan velge blant, finnes på nettsiden for fritt brukervalg

Hvordan går jeg frem hvis jeg ikke forstår eller ønsker å klage på vedtaket?

Hvis det er vanskelig å forstå innholdet i vedtaket du har mottatt tar du kontakt med saksbehandler som har underskrevet på vedtaket.

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket, kan du klage. Dette gjelder både dersom du er uenig i omfanget av vedtaket, eller hvis du har fått avslag på søknaden. 

Kommunen ved Innbyggertorg kan gi veiledning i hvordan du kan klage.

Klageskjema (pdf)

Klageskjema (word)

Utfylt Klageskjema sendes til kommunen, som vurderer saken på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt til videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Du kan henvende deg til Pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som bruker eller pårørende

Aktuelle lovbestemmelser

Pasient- og brukerrettighetsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Informasjon fra helsedirektoratet

Rettighetsfestingen

KONTAKT