Slik søker du

KORT FORTALT

Hva du må sjekke ut før du søker (se "Må du søke"), og steg for steg for søknadsprosessen.

Informasjon om ekstern betalingstjeneste

Søk enklere med digital byggesøknad

eByggesøk er en digital løsning som veileder deg som privatperson gjennom hele byggesøknadsprosessen når du skal søke om å gjøre endringer på din egen eiendom, som å:

 • Bygge garasje
 • Bygge et ekstra rom eller bod på huset
 • Rive ned mindre bygg eller garasje på eiendommen

eByggesøk hjelper deg med:

 • Innsending av digital byggesøknad med stegvis veiledning gjennom hele søknaden
 • Automatisk forhåndsutfylling av søknadsskjema basert på analyser av din eiendom
 • Digitalt nabovarsel gjennom Altinn

Prisen for å benytte digital byggesøknad er kr 1.250.-. 

Kommunalt byggesaksgebyr kommer i tillegg.  

Før du begynner

 1. Sjekk om du vil søke digitalt via Min side (ekstern betalingstjeneste)
 2. Sjekk reguleringsplan
 3. Komuneplanens arealdel
 4. Kommunedelplan
 5. Grunnbokutskrift for eiendommen (ekstern lenke)

Veiviser for hvor stort jeg kan bygge

Trenger du dispensasjon?

Hvis tiltaket forutsetter dispensasjoner fra plan- og bygningslovgivningen (f.eks. avstand til vei, sjø, vann/vassdrag, grad av utnytting, byggegrense, gjeldende regulerings- bestemmelser o.l.) må søknad om dette vedlegges byggesøknaden. Dispensasjonssøknader må nabovarsles.

Det klare utgangspunktet er at alle byggverk skal gjøres innenfor lovverk, planer og bestemmelser. De ulike bestemmelsene har blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess. Det skal derfor vanligvis ikke gi tillatelse til å fravike dette.

I enkelte unntakstilfeller kan det likevel sendes inn søknad om dispensasjon fra krav som er fastsatt i plan, lov eller forskrift, jf pbl. §19-1.

Hva er en dispensasjon?

Søknad om dispensasjon

Sjekkliste for søknadsprosessen

 1. Sjekk om det er midlertidig forbud mot bygge og deling i området.
 2. Du må vurdere om byggetiltaket kan være på forurenset grunn.
 3. Omfatter byggetiltaket vann og avløpnær offentlig vann- og avløpsanleggbygging nær høyspentledninger eller trenger du avkjørselstillatelse? (kommunens veinormal
 4. Ligger eiendommen din i et område som er flomutsatt, som f.eks Tovdalselva eller med mulighet for kvikkleire?
 5. Skal bygg bli knyttet til eller bruke fjernvame. Sjekk konsesjonsområde for fjernvarme.
 6. Skriv ut situasjonskart og tegn byggetiltaket inn på dette kartet         Situasjonsplan - hva kreves?
 7. Samtykkeerklæring fra nabo vedrørende avstand til nabogrense. 
 8. Hent naboliste på Min side
 9. Send ut nabovarsel basert på mottatt naboliste. Se mer informasjon om "Nabovarsel".
 10. Skjema for nabovarsel finner du ved å bruke skjema på siden for byggesaksblanketter. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før du sender alt samlet til kommunen.
 11. Vent minst to uker for eventuelle nabomerknader, og send følgende til kommunen:
 12. Søknadsskjema på byggesaksblanketter - papir og digitalt.
 13. Nye og forenklede søknadsskjemaer for bruksendring og for bygge- eller rivesaker
 14. Tegninger av tiltaket; plan, snitt og fasade i 1:100 - Tegningene skal inneholde
 15. Gjenpart av nabovarsel
 16. Eventuelle nabomerknader med dine kommentarer
 17. Eventuelt søknad om dispensasjon Målsatt situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak), altså tiltaket ditt inntegnet på kartet du fikk fra kommunen. For noen tiltak holder det med kartutsnitt. 
 18. Send søknaden til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no
 19. Gebyr: Betalingssatser byggesak (2024)
 20. Frister og klagerett

Relevante lenker