Kommuneplanens arealdel

Kristiansand tema

 

Kommuneplanens arealdel for Kristiansand 2024–2035 ble vedtatt i bystyret 28. februar 2024. Denne følger opp føringer i kommuneplanens samfunnsdel "Sterkere sammen – Kristiansand mot 2030".

Fire områder med uløste innsigelser er oversendt Statsforvalteren i Agder for vedtak i Kommunal- og distriksdepartementet. Det gjelder deler av Hamrevann-området, nytt næringsområde i Sørlandsparken øst og nytt næringsområde og nytt område for forretning i Lohne-området. Disse er vist som unntatt rettsvirkning i plankartet. Departementet skal også ta stilling til om det skal tillates handel med plasskrevende varer i Lohnelier-området. 

Kommuneplanens arealdel for Kristiansand 2024–2035 erstatter arealdelene fra de tidligere kommunene. I tillegg er flere av kommunedelplanene endret ved bystyrets vedtak av ny kommuneplan. Dette framgår av plankartet og bestemmelsene §1. Noen kommunedelplaner utgår.

Info om planen

Planid: 1600
Saksnummer: 2020021815

Kontaktpersoner:

 Marit Eik, planrådgiver

Knut Felberg, kommunalsjef Klima og arealutvikling

Telefon: 38 07 50 00