Kommuneplanens arealdel

Kristiansand tema

Formannskapet vedtok 12. oktober å sende forslag til kommuneplanenes arealdel 2023–2034 på høring, og legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. Formannskapet supplerte sitt vedtak i møte 9. november.

Begge vedtakene finner du under «Plandokumenter til politisk førstegangsbehandling».

Administrasjonen jobber nå med å oppdatere plandokumentene i samsvar med formannskapets vedtak. Høring og offentlig ettersyn vil bli annonsert.

Inntil ny arealdel er vedtatt gjelder arealdelene fra de tidligere kommunene som kommunedelplaner. 

Info om planen

Planid: 1600
Saksnummer: 2020021815

Kontaktpersoner:

 Marit Eik, planrådgiver

Knut Felberg, kommunalsjef klima og arealutvikling

Telefon: 38 07 50 00