Kommuneplanens arealdel

Kristiansand tema

Kommuneplanens arealdel for Kristiansand 2024-2035 er under arbeid. Areal- og miljøutvalget og formannskapet skal 16. og 29. november behandle planforslaget til annengangsbehandling. Etter eventuelle meklingsmøter om innsigelser vil saken fremmes for endelig sluttbehandling i bystyret.

Info om planen

Planid: 1600
Saksnummer: 2020021815

Kontaktpersoner:

 Marit Eik, planrådgiver

Knut Felberg, kommunalsjef Klima og arealutvikling

Telefon: 38 07 50 00