Kommuneplanens arealdel

Kristiansand tema

Kommuneplanens arealdel for Kristiansand 2023–2034 er under arbeid. Høringsperioden er nå over. Takk til alle for godt engasjement. Det er kommet inn over 300 høringsuttalelser til planforslaget. Oppsummering av uttalelsene og administrasjonen sin vurdering av disse vil gå frem av saksdokumentene når saken fremmes for behandling i bystyret. I boksen "Etter høring" finner du høringsbrevene med innsigelser. Du kan også søke innsyn i høringsuttalelsene i kommunens offentlige journal. 

Info om planen

Planid: 1600
Saksnummer: 2020021815

Kontaktpersoner:

 Marit Eik, planrådgiver

Knut Felberg, kommunalsjef Klima og arealutvikling

Telefon: 38 07 50 00