Nabovarsel

KORT FORTALT

Før du søker om å bygge noe på en eiendom, må du som hovedregel varsle naboer.

Før søknad sendes inn til kommunen, skal naboer og gjenboere varsles av søker. Naboer skal gis en frist på minst 2 uker til å komme med merknader, jf pbl. 21-3.

Det er søkers ansvar å varsle naboer og gjenboere om det tiltaket som omsøkes. Nabovarsel skal sendes uavhengig av om naboeiendommen er bebygd eller ikke. Dersom det er registrert flere eiere, skal alle varsles.

Skjema for nabovarsel (ekstern lenke)

Digital nabovarsling (ekstern lenke)

Hent naboliste fra min side

Du kan lese mer om nabovarsling i NKFs informasjonsbrosjyre om temaet:

NKFs informasjonsbrosjyre: Nabovarsel – innhold og varslingsmåter (ekstern lenke)

Sameie/seksjoner/fellesarealer varsles til styret ved for eksempel styreleder. Er det ikke valgt styre, må alle medeiere varsles. Dersom søknaden sendes kommunen senere enn ett år etter utsending av nabovarsel, skal det sendes nytt nabovarsel til alle naboer og gjenboere.

Merk at det kreves særskilt nabosamtykke dersom tiltaket ønskes plassert nærmere enn gjeldende avstandsbestemmelser. Det er ikke tilstrekkelig at de krysser av for at de samtykker til tiltaket på nabovarslingsskjemaet. Alle hjemmelshavere av eiendommen må signere nabosamtykket.

Skjema for nabosamtykke (pdf)

Nye regler for nabovarsling

Reglene for nabovarsling er noe endret. Her er en oversikt over de nye reglene.

Nabovarsling på e-post

Det er nå tilstrekkelig å varsle elektronisk. Dette innebærer at du kan sende nabovarsel via e-post. Svar fra nabo må legges ved søknaden. Varselet er kun gyldig hvis mottaker bekrefter at varselet er mottatt. Det er imidlertid fortsatt mulig å benytte seg av registrert postsending (rekommandert) eller personlig overlevering.

Varsling om dispensasjonssøknad

Forskriften presiserer at dersom tiltaket er avhengig av dispensasjon, skal det komme tydelig fram i nabovarselet hvilke bestemmelser det er behov for å dispensere fra. Hvis dispensasjonen berører naboens interesser, skal begrunnelsen for dispensasjonssøknaden vedlegges nabovarselet.

Nabovarsel med begrenset varighet

Dersom det går mer enn ett år fra nabovarslingen til søknaden sendes til kommunen, må du varsle naboene på nytt.

Dette gjelder imidlertid ikke hvis det er gitt varsel etter plan- og bygningsloven § 12-10 tredje ledd. Denne typen varsel gjelder reguleringsplaner eller områdeplaner. Varselet skal informere om at dette kan være den eneste gangen det blir anledning til å komme med merknader i byggesaken. Forutsetningen er at byggetiltaket er detaljert avklart i reguleringsplanen.

Saksgang for nabovarsel 
  1. Søker fyller ut skjema for nabovarsel, og legger ved vedlegg (se nedenfor).
  2. Det skal gis en frist på minst 2 uker for å motta merknader.
  3. Søker sender rekommandert eller leverer nabovarsel.
  4. Alle merknader sendes til søker, eller direkte til kommunen.
  5. Etter at minst 2 uker har gått fra nabovarsel ble sendt, sendes komplett søknad til kommunen, inkludert gjenpart av nabovarsel og alle merknader.
Hva skal nabovarselet inneholde? 

Det fremgår av SAK §5-2 at varsel skal inneholde de opplysninger som skal gis ved søknad, i den grad det berører naboers eller gjenboeres interesser. Følgende dokumentasjon skal vedlegges:

Har du fått nabovarsel? 

Du kan lese mer om hva som er viktig å tenke på når du får nabovarsel i NKFs informasjonsbrosjyre om nabovarsling:

NKFs informasjonsbrosyjre: Nabovarsel – innhold og varslingsmåter (ekstern lenke)

Jeg har merknad til nabovarsel, hva gjør jeg?

Hvis du har merknader til nabovarselet, må du sende det til tiltakshaver eller ansvarlig søker. Dette må gjøres innen en frist på minimum 2 uker. Naboen eller ansvarlig søker plikter å videresende dine merknader til kommunen.

Hva gjør du hvis det kommer inn merknader på nabovarselet? 

Ved merknader fra naboer eller gjenboere skal saken behandles av kommunen etter den ordinære fristen på 12 uker, jf pbl. 21-7. Dette innebærer at tiltakshaver eller ansvarlig utførende ikke kan igangsette tiltaket før kommunen har kommet med et vedtak i saken.

Hvis noen av de som er varslet har merknad, skal kopi av merknadene vedlegges sammen med en vurdering fra søker. Vurderingen må inneholde en beskrivelse av hva som er gjort for å imøtegå merknadene, eventuelt argumenter om hvorfor merknadene ikke er imøtegått. Vær oppmerksom på at dersom det gjennomføres større endringer i byggesaken som følge av merknader, kan det føre til at det må sendes et nytt nabovarsel til alle naboeiendommene.

Når blir et nabovarsel for gammelt?

Når det er gått mer enn 1 år mellom utsending av nabovarsel og søknad kan ikke lenger nabovarselet benyttes. Da må det sendes nytt varsel til alle naboer og gjenboere. Nye eiere får dermed muligheten til å gi merknader. Innenfor den nevnte ettårsfristen kan det også være aktuelt å kreve nytt nabovarsel. Kommunen har hjemmel til å kreve nytt nabovarsel dersom den mener det er påkrevet, jf. plan- og bygningsloven § 21-4 andre ledd. Se Byggesaksforskriften § 5-2 ledd 3 for utdyping av dette.

Nabovarsel til Kristiansand kommune 

Når Kristiansand kommune eier en naboeiendom som skal varsles, må det sendes nabovarsel til kommunen som grunneier. Varselet med alle vedlegg skal sendes til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no og merkes med «Nabovarsel gnr./bnr.».

Eller sendes pr post til Postboks 4, 4685 Nodeland.

Skjema og rettledning finner du  www.dibk.no

Er du privatperson kan du finne situasjonskart og naboliste kan hentes på Min side.

Kommunen som grunneier mottar et stort antall nabovarsler hvert år. Kommunen gir derfor normalt ikke tilbakemelding med mindre vi har innvendinger.

NB! Det gis ikke underskrift i Innbyggertorget for mottatt nabovarsel.

Nabosamtykke når kommunen er nabo

Anmodning om samtykke fra kommunen som grunneier sendes til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no  og merkes med «Nabosamtykke gnr./bnr.»

Eller sendes pr post til Postboks 4, 4685 Nodeland

Anmodningen må vedlegges et målsatt situasjonskart som viser tiltakets plassering. NB! situasjonskartet må være identisk med det som nabovarsles og sendes inn for offentlig behandling.