Søknad om avkjørsel

Krav til søknad og utforming

KORT FORTALT

  • når må en søke om avkjørsel
  • krav til utforming av avkjørsel
  • krav til søknad
  • lovhjemmel 

Med avkjørsel menes tilkoblingspunktet mellom privat tomt eller privat vei og offentlig vei. 

Du må søke om avkjørselstillatelse dersom du ønsker en ny avkjørsel som ikke er vist i reguleringsplan eller du ønsker utvidet bruk av en eksisterende avkjørsel.

Kommunens veinormal stiller krav til hvordan avkjørslen skal utformes.

Når du skal sende inn søknad kan du sende e-post eller brev med søknad sammen med situasjonsplan som viser utforming av avkjørsel og frisikt. Vi har ikke eget skjema.

Skal du benytte privat vei eller felles avkjørsel frem til den offentlige veien må du selv avklare eiendomsforhold og få tillatelse av grunneier og veilag/brukere av veien.

For avkjørsel til Fylkesvei eller Riksvei må søknad sendes til Statens vegvesen i egen søknadsportal.

 

Krav til avkjørsel

For å ivareta trafikksikkerheten til de som skal bruke avkjørslen og de som bruker veien har kommunen krav til utforming av avkjørsel, kravene er gitt i kommunens veinormal.

Det tillates normalt bare en avkjørsel pr eiendom. Dersom eiendommen grenser til flere veier skal avkjørsel ledes til veien med minst trafikk. Enkeltavkjørsler til samlevei tillates normalt ikke.

Avkjørsel skal anlegges mest mulig vinkelrett på kommunal vei og skal ikke plasseres i innerkurve eller over snøareal til snuplass.

Stigning skal være maks 2.5% de første 5 meter fra veikant eller fortauskant/gang og sykkelveikant. Stigningen videre bør ikke overstige 10%.

Maks bredde for avkjørsel er 7m dersom ikke annet er angitt i reguleringsplan. Avkjørsel skal være tydelig avgrenset slik at all inn- og utkjøring til eiendommen skjer på dette punktet.

Dersom avkjørsel skjer til samlevei eller for mer enn 4 boenheter skal det være mulig å snu på egen grunn.

Krav til frisikt varierer etter hva slags type vei du skal kjøre ut på, siktkrav er angitt i kapittel 2.3 i kommunens veinormal.

Innenfor frisiktarealet tillates ikke bygninger, vegetasjon, gjerder eller andre tiltak høyere enn 0.5m over tilstøtendene veiers nivå. Terreng skal planeres i høyde med tilstøtende vei.

Dersom det er behov for å frisiktareal over naboeiendom må tillatelse til dette dokumenteres med kopi av tinglyst erklæring.

 

Mer om hva søknaden skal inneholde

 

Søknadsbrev/mail som beskriver hvilken eiendom det gjelder og hva avkjørselen skal brukes til.

Situasjonsplan i målestokk 1:500 hvor avkjørsel, biloppstillingsplass og eventuell snuplass er tegnet inn. Bredde og siktlinjer skal være målsatt.  Bygg, murer og eventuelle sikthindringer må vises på kartet.

Dersom eiendommen har eksisterende avkjørsel som skal stenges, må dette vises på kartet.

Lengdeprofil som viser stigningsforhold. Stingingsforhold og høyder kan alternativt vises på situasjonsplan.

Eventuell dokumentasjon for tinglyst avtale om sikt eller annen bruk av annenmanns grunn.

 

Søknaden sendes til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no

eller

Kristiansand kommune, Postboks 4, 4685 Nodeland

Lovhjemmel

Krav til avkjørsel er hjemlet i Veilovens kapittel 5 §40-43

 

 

Kontaktinformasjon

Ingeniørvesenet

Telefon: 38 07 50 00
post.byutvikling@kristiansand.kommune.no