Søknadskjemaer

Søknads- og ferdigmeldingsskjema

Abonnentavdelingen har tatt i bruk elektronisk søknadsbehandling for rørleggere og entreprenører. Dersom du allerede er bruker av denne løsningen, kan du søke elektronisk også til Kristiansand kommune. Det er kun godkjente utførende foretak som har mulighet til å registrere seg. Dersom du ønsker å bli bruker, kan du registrere deg her: Foretaksregistrering

Det er også mulig å benytte følgende skjema, men du må da påregne noe lenger behandlingstid:

Søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg 

Ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg

Skjemaene sendes til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no

Søknaden/ferdigmelding fylles ut av godkjent foretak og abonnent, og sendes direkte til vann- og avløpsenheten. Situasjonsplan, samt annen relevant informasjon, skal alltid være vedlagt.

Eksempel på situasjonsplan.

Søknaden behandles av vann- og avløpsenheten som sender en skriftlig tilbakemelding til foretaket.

Skjemaene må legges ved øvrige byggesaksdokumenter som sendes til byggesaksavdelingen.

Vann- og avløpenheten kan kontaktes ved spørsmål om tilknytning til offentlig vann og avløpsnett.

Ferdigmelding av arbeid på vann og avløpsanlegg

Ferdigmeldingskjemaet, med nødvendig tegningsdokumentasjon (situasjonsplan og innmålte bunnledninger), sendes vann- og avløpsenheten.

Husk krav til koordinatinnmåling av nytt røranlegg (EUREF 89). Her kan du laste ned et skriv som presiserer hvilke regler som gjelder.

Her finner du en oversikt på SOSI-koder som benyttes ved koordinatinnmåling av stikkledninger: SOSI-typer

Eksempel på situasjonsplan. 

Ferdigmeldingen behandles av vann- og avløpsenheten, som sender tilbakemelding til foretak og abonnent. 

Godkjent ferdigmelding må legges ved øvrige byggesaksdokumenter som sendes til byggesaksavdelingen for søknad om ferdigattest. 

Påslippstilltatelser av olje- og fettholdig avløpsvann (virksomheter)

Fortrinnsvis skal alle søknader om påslippstillatelser sendes inn digitalt via entreprenørportalen. Dersom ditt foretak ikke allerede er registrert som bruker av løsningen, kan foretaket registreres her- Foretaksregistrering

Det er fremdeles mulig å fylle ut søknadsskjemaer om påslipptillatelser av ojeholdig/fettholdig avløpsvann manuelt. Disse finner du her:

Søknad om påslippstillatelse av oljeholdig avløpsvann

Søknad om påslippstillatelse av fettholdig avløpsvann

Utfylte søknadsskjemaer om påslippstillatelse sendes per e-post til: post.byutvikling@kristiansand.kommune.no

Du kan lese mer om utslipp av avløpsvann fra virksomheter under Avløp og rensing.

Bygging nær kommunale vann- og avløpsledninger

Offentlige (kommunale) vann- og avløpsanlegg skal ikke overbygges. Ny bebyggelse, inklusive garasjer og støttemurer, skal ikke plasseres slik at den er til ulempe for drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg. Slik bebyggelse skal ha en avstand til offentlige vann- og/eller avløpsanlegg på minst fire meter. Ved vannledninger større enn 300 mm er minimumavstanden fem meter. 

Søknad om bygging/oppføring av tiltak nærmere enn 4 meter. 

Vannmåler

Les mer om vannmåler her

Sprinkleranlegg/brannvann

Nedenfor finner du skjema for forespørsel om sprinklervann og slokkevann (brannvannsuttak).

Forespørsel om sprinklervann

Forespørsel om slokkevann

Forespørsel sendes pr. epost til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no

Les mer om sprinkleranlegg/brannvann på siden: Vannforsyning.

Midlertidig vannuttak

Dersom det ønskes å ta ut midlertidig vann fra kommunalt nett må det innhentes tillatelse fra vann- og avløpsenheten. Dette gjelder vannuttak til fjellrensk, spyling, landbruksvanning og andre vannuttak over korte perioder. Søknader sendes fortrinnsvis inn via entreprenørportalen. 

Aluminiumskassene er utstyrt med vannmåler og godkjent tilbakeslagsventil, og kan etter avtale hentes hos vann- og avløpsenheten. 

Informasjon om midlertidig vannuttak til landbruksvanning finner du her.

Avtale om landbruksvanning

 

Overvann

Overvann skal primært håndteres på egen eiendom. Se Tilleggsbestemmelsene tema: Overvanns- og drensledninger.

Les mer om overvannshåndtering på siden: Avløp og rensing

Private renseanlegg

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre anlegg, fritids- og helårsboliger behandles av miljøvernenheten ved klima- og arealutvikling. Dette gjelder alle typer avløpsanlegg som ikke skal tilknyttes kommunalt avløpsanlegg.

Les mer om private utslipp på siden: Private renseanlegg.

Kontaktinformasjon

Ingeniørvesenet, Vann- og avløpsenheten

Rådhusgata 26 (Kemnerbygget)

4611 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

E-post