Må du søke?

KORT FORTALT

Om du må søke, og om du kan søke selv eller trenger en ansvarlig søker for din byggesøknad, kommer an på hva du skal bygge, rive eller endre og hvor i Kristiansand du skal gjøre det.

Avhengig av type tiltak er det litt forskjellig fremgangsmåte for søknadene. Det er hovedsakelig tre kategorier tiltak:

Byggetiltak som ikke er søknadspliktig

Byggetiltak unntatt søknadsplikt, pbl § 20-5 og SAK10 Kap.4.
Tiltak som er unntatt søknadsplikt, må være i samsvar med plan- og bygningsloven. Unntak for søknadsplikt er regulert i Pbl § 20-5 og SAK10 Kap.4. Det forutsettes også at tiltaket er i samsvar med gjeldende planer for området.

Det er tiltakshaver selv som er ansvarlig for at det bygges ihht lovverket og reguleringsplaner.

Når man har ført opp en bygning eller tilbygg skal dette meldes fra om til kommunen slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Blankett 5188 fra Direktoratet for Byggkvalitet kan benyttes. Det må legges ved situasjonsplan. 

Søknad om tiltak uten ansvarsrett

Tiltak uten ansvarsrett, pbl § 20-4
Tiltak hvor du som privatperson kan søke. I disse sakene har du selv ansvar for at tiltaket oppfyller alle krav som er gitt i lover, forskrifter og planer. De vanligste tiltak er garasjer, terrasser og tilbygg.

Komplett søknad etter pbl §20-4 og SAK10 kap.5 

Enklere skjemaer for privatpersoner for mindre byggeprosjekter og veiledning finner du på direktoratet for byggkvalitet sine sider her.

 • Søknadsblankett uten ansvarsrett for søker, blankett 5153
 • Gjenpart nabovarsel, blankett 5155 og blankett 5156
 • Situasjonsplan, målestokk 1:500 eller 1:1000
 • Tegninger/beskrivelse, målestokk 1:100 eller 1:200. Bruksareal (BRA) og Bebygd areal (BYA)
 • Uttalelser eller avgjørelse fra andre myndigheter, for eksempel Statens Vegvesen, Arbeidstilsynet, NVE m.fl.
 • Evt. søknad om dispensasjon. Er søknaden avhengig av dispensasjon, kreves begrunnet søknad, jfr Pbl §19-1.
Søknad om tiltak med ansvarsrett

Tiltak med ansvarsrett, pbl 20-3
Større tiltak krever at søknad sendes inn av en profesjonell aktør som innehar nødvendig kunnskap om plan- og bygningsloven. Søkers kunnskap må dokumenteres gjennom utdanning og praksis, eller ved at det foreligger sentral godkjenning av foretaket. Eksempler på søknadspliktige tiltak som krever ansvarsrett er bolighus og større bygninger, endring av tak og bruksendring til utleieleilighet, fra fritidsbolig til bolig mv.

Komplett søknad etter Pbl §20-3 og SAK10 kap.5: 

 • Søknadsblankett med ansvarsrett for søker.
 • Blankett for ett-trinns søknad 5174 og 5175 for to-trinns søknad 5174 og 5151
 • Gjenpart nabovarsel, blankett 5155 og 5156 Dersom det søkes dispensasjoner skal varsles særskilt.
 • Situasjonsplan, målestokk 1:500 eller 1:1000. Skal være målsatt med avstand til vei, nabogrense nærmeste bygning, mm. Tiltaket skal plasseres ved målsetting av situasjonsplanen enten ved avstander eller koordinater
 • Tegninger/beskrivelse, målestokk 1:100 eller 1:200. Bruksareal (BRA) og Bebygd areal (BYA)
 • Evt samtykke for plassering av byggverk nærmere nabo (avstand).
 • Gjennomføringsplan. Plan med oversikt over ansvarsområder inndelt i godkjenningsområder og etter tiltaksklasser, kontrollområder, ansvarlige foretak og gjennomføring av oppgavene. Blankett 5185.
 • Erklæring om ansvarsrett for ansvarlig søker, prosjekterende, utførende og uavhengig kontrollerende med relevant dokumentasjon. Blankett5181.
 • Uttalelser eller avgjørelse fra andre myndigheter, for eksempel Statens vegvesen, Arbeidstilsynet, NVE mm.
 • Evt søknad om dispensasjon. Krever begrunnelse jfr Pbl §19-1.
 • Skjemaene finner du hos Direktoratet for Byggkvalitet.

Man kan også søke om å få stå som selvbygger dersom det er egen bolig eller fritidsbolig.

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet har laget en film som gir boligeiere enkel informasjon om stegene man må igjennom for å søke om å bygge. Filmen kan du se nedenfor:

Direktoratet for byggkvalitet har laget en brukervennlig veileder som hjelper deg å finne ut om du må sende en byggesøknad til kommunen eller ikke.

DIBK: Interaktiv veileder – Bygg uten å søke »

NKF: Hva er unntatt og hva må du søke om? (rev. mai/2021)

DIBK: Byggeregler fra 1. mai 2021.

DIBK: Oversikt over ikke søknadspliktige tiltak

Du må sende en melding til kommunen når tiltaket er ferdig slik at det vises på kartet. Dersom det du skal gjøre er unntatt søknadsplikt, må du likevel sende en melding til kommunen når tiltaket er ferdig. Benytt linken under for å sende inn melding om ferdig tiltak.

Send melding om tiltak

Veiledning - Hva skal du bygge?

Veiledningsbladene under inneholder hjelp og veiledning til alle typer søknader i forbindelse med byggesaker.

Mindre fylling eller planering av terreng

Opparbeidelse av mindre fylling eller planering av terreng er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling. Unntaket fra byggesaksbehandling forutsetter likevel at tiltaket ikke fører til mer enn:

 • 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk
 • 1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk
 • 0,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå på eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse

  Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 m.

  Det er en generell forutsetning at fyllings- og planeringsarbeidet er mindre, og at det er i samsvar med plan, reguleringsplan eller kommuneplan. Mindre blir ofte definert som inntil 50 m², jf. TEK17 § 6-4. Arbeid som har et omfang i areal som gjør at de ikke kan betegnes som mindre, vil ikke være omfattet selv om de fastsatte grensene for avvik i forhold til opprinnelig terrengnivå ikke er overskredet. Sprengning som del av tiltaket omfattes ikke av begrepet fylling/ planering.

  Tiltakshaver har ansvar for at tiltaket utføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og at det ikke kommer i strid med annet regelverk. Arbeidet kan ikke settes i gang før du har søkt om, og det er gitt nødvendig dispensasjon, tillatelse eller samtykke fra eventuelle berørte myndigheter.
  For tiltak som ikke er søknadspliktige vil det ikke være krav til nabovarsling. Vær oppmerksom på at det likevel kan finnes forhold av privatrettslig karakter (eiendomsrett, nabolov og lignende) som kan være til hinder for slike tiltak. Vi vil derfor oppfordre deg til å ta kontakt med naboen før du setter i gang.
Privat avløpsrenseanlegg og byggetillatelse

Bygging av avløpsanlegg er et søknadspliktig tiltak i henhold til § 20-1 i plan og bygningsloven. Det må derfor innhentes byggetillatelse før tiltaket iverksettes. Berørte naboer skal varsles om tiltaket, og det skal kvitteres for at naboer er varslet. Søknad om utslippstillatelse og søknad etter Pbl §20-3, jf. SAK10 kap.5 sendes til kommunen samlet. Ansvarlig søker har ansvar for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at det tilfredsstiller alle krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven og etter forurensningsloven.

Til opplysning:

Solceller og solfangere

Veileder: Solenergianlegg

Vi fritar for søknadsplikt for solceller eller solfangere som er godt integrert i fasaden, men med noen få unntak

Disse er søknadspliktige

 • Plassering nærmere nabogrense enn 4 meter.
 • Posebyen og Murbyen - egne regler
 • Plassering på antikvariske byggverk og kulturminner
 • Plassering rett ved siden av viktige antikvariske byggverk og kulturminner.
 • Større frittstående anlegg vil være søknadspliktige
  I noen områder er det regulert forbud mot reflekterende takflater. I disse områdene må det søkes dispensasjon.
 • Solenergisystemer som får betydning for brannsikkerhet er søknadspliktig etter pbl. §20-3. Det kan for eksempel være i tilfeller hvor solenergisystemer etableres over flere boenheter.

ikke-integrerte-solceller-go-solfangere.pngintegrerte-solceller-og-solfangere.png