Må du søke?

KORT FORTALT

Om du må søke, og om du kan søke selv eller trenger en ansvarlig søker for din byggesøknad, kommer an på hva du skal bygge, rive eller endre og hvor i Kristiansand du skal gjøre det. Vedrørende utleie av hybler, se nederst på siden.

Avhengig av type tiltak er det litt forskjellig fremgangsmåte for søknadene. Det er hovedsakelig tre kategorier tiltak:

Byggetiltak som ikke er søknadspliktig

Byggetiltak unntatt søknadsplikt (ekstern lenke), pbl. § 20-5 (ekstern lenke) og SAK10 kap. 4 (ekstern lenke). 

Tiltak som er unntatt søknadsplikt, må være i samsvar med plan- og bygningsloven. Unntak for søknadsplikt er regulert i pbl. § 20-5 og SAK10 kap. 4. Det forutsettes også at tiltaket er i samsvar med gjeldende planer for området.

Det er tiltakshaver selv som er ansvarlig for at det bygges ihht lovverket og reguleringsplaner.

Når man har ført opp en bygning eller tilbygg skal dette meldes fra om til kommunen slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Blankett 5188 (ekstern lenke) fra Direktoratet for Byggkvalitet kan benyttes. Det må legges ved et situasjonskart med tiltaket inntegnet og målsatt. Påfør avstand til nabogrenser og bygninger på egen og/ eller naboeiendom.

Søknad om tiltak uten ansvarsrett

Tiltak uten ansvarsrett, pbl. § 20-4
Tiltak hvor du som privatperson kan søke. I disse sakene har du selv ansvar for at tiltaket oppfyller alle krav som er gitt i lover, forskrifter og planer. De vanligste tiltak er garasjer, terrasser og tilbygg.

Komplett søknad etter pbl. § 20-4 (ekstern lenke) og SAK10 kap.5 (ekstern lenke).

Enklere skjemaer for privatpersoner for mindre byggeprosjekter og veiledning finner du på direktoratet for byggkvalitet sine sider her.

Søknad om tiltak med ansvarsrett

Tiltak med ansvarsrett, pbl. § 20-3
Større tiltak krever at søknad sendes inn av en profesjonell aktør som innehar nødvendig kunnskap om plan- og bygningsloven. Søkers kunnskap må dokumenteres gjennom utdanning og praksis, eller ved at det foreligger sentral godkjenning av foretaket. Eksempler på søknadspliktige tiltak som krever ansvarsrett er bolighus og større bygninger, endring av tak og bruksendring til utleieleilighet, fra fritidsbolig til bolig mv.

Komplett søknad etter pbl. § 20-3 og SAK10 kap. 5: 

 • Søknadsblankett med ansvarsrett for søker.
 • Blankett for ettrinns søknad 5174 og 5175 for totrinns søknad 5174 og 5151
 • Gjenpart nabovarsel, blankett 5155 og 5156 Dersom det søkes dispensasjoner skal varsles særskilt.
 • Situasjonsplan, målestokk 1:500 eller 1:1000. Skal være målsatt med avstand til vei, nabogrense nærmeste bygning, mm. Tiltaket skal plasseres ved målsetting av situasjonsplanen enten ved avstander eller koordinater
 • Tegninger/beskrivelse, målestokk 1:100 eller 1:200. Bruksareal (BRA) og Bebygd areal (BYA)
 • Eventuelt samtykke for plassering av byggverk nærmere nabo (avstand).
 • Gjennomføringsplan. Plan med oversikt over ansvarsområder inndelt i godkjenningsområder og etter tiltaksklasser, kontrollområder, ansvarlige foretak og gjennomføring av oppgavene. Blankett 5185.
 • Erklæring om ansvarsrett for ansvarlig søker, prosjekterende, utførende og uavhengig kontrollerende med relevant dokumentasjon. Blankett 5181.
 • Uttalelser eller avgjørelse fra andre myndigheter, for eksempel Statens vegvesen, Arbeidstilsynet, NVE m.m.
 • Evt søknad om dispensasjon. Krever begrunnelse jfr. pbl. § 19-1.
 • Skjemaene finner du hos Direktoratet for Byggkvalitet.

Man kan også søke om å få stå som selvbygger dersom det er egen bolig eller fritidsbolig.

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet har laget en film som gir boligeiere enkel informasjon om stegene man må igjennom for å søke om å bygge. Filmen kan du se nedenfor:

Direktoratet for byggkvalitet og Norkart har laget brukervennlige veiledere som hjelper deg å finne ut om du må sende en byggesøknad til kommunen eller ikke.

DIBK: Interaktiv veileder – Bygg uten å søke »(ekstern lenke)

Norkart: Veileder for eByggesøl (ekstern lenke)

NKF: Hva er unntatt og hva må du søke om? (pdf)

DIBK: Arbeid på eksisterende bygg (ekstern lenke)

DIBK: Byggeregler fra 1. mai 2021 (ekstern lenke)

DIBK: Oversikt over ikke søknadspliktige tiltak (ekstern lenke)

Du må sende en melding til kommunen når tiltaket er ferdig slik at det vises på kartet. Dersom det du skal gjøre er unntatt søknadsplikt, må du likevel sende en melding til kommunen når tiltaket er ferdig. Benytt linken under for å sende inn melding om ferdig tiltak.

Melding om ikke søknadspliktige tiltak til matrikkel (skjema)

Veiledning - Hva vil du gjøre på din eiendom? 

Veiledningsbladene under inneholder hjelp og veiledning til alle typer søknader i forbindelse med byggesaker.

Mikrohus

INFORMASJON OM KRAV SOM GJELDER FOR PLASSERING AV MIKROHUS

Dersom du ønsker å plassere et mikrohus på en eiendom må du sende byggesøknad til kommunen.

I utgangspunktet forutsettes det at plasseringen skjer i et område som er regulert til bolig.

Dersom mikrohuset søkes plassert i et område avsatt til annet formål enn bolig (f.eks. LNF-område), må det søkes om dispensasjon fra gjeldende arealformål. En slik søknad kommer i tillegg til byggesøknaden, og skal være skriftlig og begrunnet. Du kan eventuelt søke om dispensasjon før byggesøknaden sendes inn.

Hva er en dispensasjon?

Søknad om dispensasjon

Vi gjør oppmerksom på at for varige tiltak er det i kommunen byggeforbud 100 meter fra strandlinjen ved sjø og 50 meter ved vassdrag der det ikke foreligger annen byggegrense i gjeldende reguleringsplan.

KRAV TIL MIKROHUS

Fra 1. juli 2023 gjelder nye regler for mikrohus. Reglene har til hensikt å tilrettelegge for alternative boformer slik at det blir enklere og mer kostnadseffektivt å bygge mikrohus til boligformål.

Veiviser: Mikrohus som helårsbolig - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)

De nye reglene gjelder for frittliggende boligbygning inntil 30 m2 BRA med én boenhet i én etasje uten kjeller. Boligbygningen kan ikke på noe punkt overstige en høyde på 4,5 meter over bakken.

Byggteknisk forskrift: Regler for mikrohus til boligformål - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)     

Reglene for mikrohus gjør unntak fra flere krav i TEK17 og følger i hovedsak reglene som gjelder for fritidsbolig med én boenhet. Det innebærer at mikrohus er unntatt fra tilgjengelighetskrav og krav til trapp, bod og oppbevaringsplass.

Kravet til ventilasjon kan oppfylles med lufteventiler og vinduer som kan åpnes.

Kravene til lyd og vibrasjon gjelder ikke, heller ikke kravet til utsyn.

De grunnleggende kravene til sikkerhet er opprettholdt.

FORSKRIFT OM BYGGESAK SAK10 

Det er ikke krav om bruk av ansvarlig foretak eller uavhengig kontroll ved oppføring av mikrohus. Endringene vil gi økonomiske besparelser og åpne for større egeninnsats byggeprosessen.                                                                   

ANDRE KRAV 

Mikrohus må ha tilfredsstillende renovasjonsløsning, atkomst, parkering og løsninger for vann og avløp. Også reglene om sikker byggegrunn, avstand til nabogrense, utforming og visuelle kvaliteter gjelder for mikrohus.

Mikrohus med innlagt vann krever i tillegg til byggesøknad utslippstillatelse eller godkjent sanitærmelding for tilkopling til kommunalt anlegg.

Plassering av mikrohuset krever også tillatelse til avkjørsel fra eiendommen, slik søknad sendes til veieier som kan være Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune eller Statens vegvesen.                           

Mindre fylling eller planering av terreng

Opparbeidelse av mindre fylling eller planering av terreng er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling. Unntaket fra byggesaksbehandling forutsetter likevel at tiltaket ikke fører til mer enn:

 • 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk
 • 1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk
 • 0,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå på eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse

  Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 m.

  Det er en generell forutsetning at fyllings- og planeringsarbeidet er mindre, og at det er i samsvar med plan, reguleringsplan eller kommuneplan. Mindre blir ofte definert som inntil 50 m², jf. TEK17 § 6-4. Arbeid som har et omfang i areal som gjør at de ikke kan betegnes som mindre, vil ikke være omfattet selv om de fastsatte grensene for avvik i forhold til opprinnelig terrengnivå ikke er overskredet. Sprengning som del av tiltaket omfattes ikke av begrepet fylling/ planering.

  Tiltakshaver har ansvar for at tiltaket utføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og at det ikke kommer i strid med annet regelverk. Arbeidet kan ikke settes i gang før du har søkt om, og det er gitt nødvendig dispensasjon, tillatelse eller samtykke fra eventuelle berørte myndigheter.
  For tiltak som ikke er søknadspliktige vil det ikke være krav til nabovarsling. Vær oppmerksom på at det likevel kan finnes forhold av privatrettslig karakter (eiendomsrett, nabolov og lignende) som kan være til hinder for slike tiltak. Vi vil derfor oppfordre deg til å ta kontakt med naboen før du setter i gang.
Privat avløpsrenseanlegg og byggetillatelse

Bygging av avløpsanlegg er et søknadspliktig tiltak i henhold til § 20-1 i plan og bygningsloven (ekstern lenke). Det må derfor innhentes byggetillatelse før tiltaket iverksettes. Berørte naboer skal varsles om tiltaket, og det skal kvitteres for at naboer er varslet. Søknad om utslippstillatelse og søknad etter pbl. § 20-3 (ekstern lenke), jf. SAK10 kap. 5 (ekstern lenke) sendes til kommunen samlet. Ansvarlig søker har ansvar for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at det tilfredsstiller alle krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven og etter forurensningsloven.

Til opplysning:

Solceller og solfangere

Veileder: Solenergianlegg (pdf)

Vi fritar for søknadsplikt for solceller eller solfangere som er godt integrert i fasaden, men med noen få unntak

Disse er søknadspliktige

 • Plassering nærmere nabogrense enn 4 meter. Du må sende inn avstandserklæring (PDF).
 • Posebyen og Murbyen 
 • Plassering på antikvariske byggverk og kulturminner
 • Plassering rett ved siden av viktige antikvariske byggverk og kulturminner.
 • Større anlegg vil være søknadspliktige
  I noen områder er det regulert forbud mot reflekterende takflater. I disse områdene må det søkes dispensasjon.
 • Solenergisystemer som får betydning for brannsikkerhet er søknadspliktig etter pbl. § 20-3 (ekstern lenke). Det kan for eksempel være i tilfeller hvor solenergisystemer etableres over flere boenheter.

Bilde av integrerte solceller og solfangere

Utleie av hybler

Utgangspunktet er at det er lovlig å leie ut et hus, eller rom i et hus. Det er også ønskelig at det leies ut boliger/rom til eksempelvis studenter. For å gjøre det enklere for privatpersoner å leie ut bolig, har Direktoratet for byggkvalitet laget en egen nettside boligdugnaden.no (ekstern lenke). Boligdugnaden.no formidler informasjon slik at boligeiere blir i stand til å gjøre en egenvurdering av det de vil leie ut, før de legger ut boligen til leie.

I Kristiansand har vi imidlertid en bestemmelse i kommuneplanen som innebærer at det må søkes om tillatelse for å dele opp boliger til hybler. Bestemmelsen spesifiserer ikke når det må søkes om særskilt tillatelse fra kommunen. I påvente av ny kommuneplan vil kommunen praktisere at det må søkes om særskilt tillatelse for oppdeling av bolig til hybler dersom det deles opp eller brukes til 6 eller flere hybler.