Private avløpsrenseanlegg

Side med flere spørsmål og svar om private avløpsløsninger

 

Skal du bygge renseanlegg?

Ved å installere moderne avløpsrenseanlegg vil du gjøre en stor innsats for å bedre vannkvaliteten i lokale bekker, elver og innsjøer. Det gir målbare resultater på vannkvalitet og vannmiljø. Avløpsvann er det vannet som har blitt brukt inne i huset til toalettet (svartvann), badet, vaskerommet eller kjøkkenet (gråvann). Det inneholder fosfor, nitrogen, organisk materiale og sykdomsfremkallende bakterier. Et avløpsrenseanlegg renser avløpsvannet.

Du som privatperson kan ikke selv søke om utslippstillatelse. En ansvarlig søker skal inneha funksjon som bindeledd mellom deg og kommunen. Ansvarlig søker må oppfylle kravene som er satt i plan- og bygningsloven.

Du som eier og bruker av anlegget vil i sammenheng med søknaden ha funksjonen som tiltakshaver. Her er en enkel liste som kan følges når du ønsker å legge inn vann/oppgradere anlegget ditt:

Finn ut om eventuelle begrensninger for utbygging på eiendommen din. I kommunens kartdatabase kan du finne kommuneplanen, reguleringsplaner, naturverdier og mye mer. 

Gjør deg kjent med Kristiansand kommunes lokale forskrift om avløpsvann fra mindre avløpsanlegg.

I forskriften er infiltrasjonsanlegg prioritert løsning. Minirenseanlegg og andre løsninger vurderes dersom infiltrasjonsanlegg ikke er mulig. 

Ta kontakt med en eller flere aktører som kan være ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende. Det lønner seg å samarbeide med noen som kan framvise kompetansebevis. Enten gjennom formell utdannelse eller gjennom tidligere prosjekter. 

Ansvarlig prosjekterende skal prosjektere avløpsanlegg på bakgrunn av grunnundersøkelser og bakgrunnskunnskap om eiendommen. Prosjekteringen må være gjennomført før søknaden innsendes. 

Ansvarlig søker sender utslippssøknad med alle nødvendige vedlegg til kommunen. Husk underskrifter! 

All kommunikasjon med kommunen fra nå av skal i utgangspunktet skje gjennom ansvarlig søker. Se her for mer informasjon.

Hvem kan hjelpe meg?

Eier må få hjelp fra fagkyndig firma til å prosjektere anlegget og sende inn søknad om utslippstillatelse. Det kan ta litt tid å skaffe nødvendig informasjon, så det er lurt å starte prosessen tidlig. Husk også nabovarsel, det har fire ukers svarfrist. Søknad om utslippstillatelse har, jf. forurensningsforskriften, inntil 6 ukers saksbehandlingstid etter at komplett søknad er levert.

For søknader om utslipp setter forurensningsforskriften krav til at dokumentasjon for alle nye renseløsninger skal gis av nøytrale fagkyndige. Firmaet skal etablere den renseløsningen som er best egnet ut fra de naturgitte forutsetningene, miljø, brukerens interesser og økonomi, uavhengig av type renseløsning eller produsent. Anleggseier står fritt til selv å velge fagkyndig firma.

Vi får enkelte ganger spørsmål om aktuelle firmaer. Vi har per i dag følgende liste over nøytrale eller andre fagkyndige firma, rørleggere, entreprenører og konsulenter som vil kunne gjøre jobben.

Fagkyndig: Knut Sand
Firma:LKS Bygg A/S - Arkitre
E-post: knut@arkitremandal.no 

Fagkyndig: Knut Robert Robertsen
Firma: Asplan Viak
E-post: knutr.robertsen@asplanviak.no 

Fagkyndig: Esben Gilje
Firma: Gilje Byggrådgivning AS
E-post: post@kgba.no

Fagkyndig: Hans Lunden
Firma: Akontroll AS
E-post: hans@akontroll.no

Fagkyndig: Thor Vebrand Hope
Firma: Ingeniørtjenester AS
E-post: thor@ingenior-tjenester.no

Fagkyndig: Martin Heen Degnes
Firma: August Norge AS
E-post: martin@augustnorge.no

Fagkyndig: Sandra Manuela Sequeira Magalhäs
Firma: IPEC Miljø AS
E-post: sms@miljoe.as

Fagkyndig: Fredrik Tjøgersen
Firma: Fredrik Tjøgersen
E-post: Fredrik@guffen.no

Fagkyndig: Bjørn Wattne Østerhus
Firma: Rambøll
Epost: bjorn.wattne.osterhus@ramboll.no

Fagkyndig: Thor Inge Vollan
Firma: Rambøll
Epost: thor.vollan@ramboll.no

Fagkyndig: Rikke Mølland
Firma: HRP AS
E-post: rikmol@hrprosjekt.no

Fagkyndig: Johan Systad
Firma: Frustøl AS
E-post: johan@frustol.no


Se også følgende skriv for mer kontaktinformasjon. Ønsker du å stå på denne listen, kan dette vedlegget fylles ut og sendes oss.

Kristiansand kommune mener at avløpsteknisk fagkompetanse for oss betyr:

Minimum 3 dagers kurs om små avløpsanlegg. Kurset må omhandle prosjektering av flere relevante anleggstyper.
Praktisk erfaring med grunnundersøkelser.
Oppdateringsmulighet gjennom tilgang til VA-miljøblad.
Relevante referanseprosjekter. Skal kunne stå ansvarlig for prosjektet i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak (byggesøknaden) i den kommunen som anlegget skal oppføres i.
Se også lokal forskrifts vedlegg 2: TEKNISKE BESTEMMELSER. 

Søknadspapirer og informasjon om saksbehandlingen

Før bygging av anlegg eller oppgradering av gamle anlegg kan igangsettes skal det foreligge:

 • godkjent søknad om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften
 • godkjent byggesøknad etter plan- og bygningsloven for søknadspliktige tiltak

Les gjerne mer på siden Skal du bygge? på hjemmesiden vår. Du kan også ta en kikk på saken Må du sende byggesøknad.

Viktig å vite før du skal søke:

 • Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jfr. forurensningsforskriften § 12-4 og lokal forskrift § 4. Søknadsplikten gjelder både for etablering av nytt utslipp (også til tett tank), vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann og vesentlig endring av avløpsanlegg (rehabilitering). En viktig del av søknaden er nabovarsel, med 4 ukers frist. 
 • Tiltak som er søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven. Igangsettingstillatelse må foreligge før tiltaket kan igangsettes. 
 • Legging av ledning i sjø krever tillatelse i henhold til havne- og farvannsloven.
 • Når tiltaket er ferdigstilt skal det sendes inn ferdigmelding med koordinatinnmåling kopi av serviceavtale og tinglyst erklæring (hvis aktuelt).
 • Det er nødvending med faglig bistand i prosessen.

Søknad om utslippstillatelse

Eier må få bistand fra nøytralt fagkyndig firma til å utarbeide og sende inn søknad om utslippstillatelse. Nabovarsel for avløpsanlegg har fire ukers svarfrist. Søknad om utslippstillatelse har jf. forurensningsforskriften inntil 6 ukers saksbehandlingstid.

Send søknad om utslipp til: Post.byutvikling@kristiansand.kommune.no, eventuelt:

Kristiansand kommune
Postboks 4
4685 Nodeland

 

Se under for skjema og informasjon:

Innsatsen til anleggseierne er viktig. Når renseanlegget er satt i drift, er det du som eier som har ansvaret for at det renser som det skal. Du må derfor ha kunnskap om hvordan anlegget fungerer og sørge for drift og vedlikehold. Alle anleggseiere bør ha en serviceavtale med en fagkyndig som sørger for at det fungerer tilfredsstillende. For minirenseanlegg er det krav om en slik avtale.

Krav til ulike typer avløpsanlegg

For informasjon om ulike typer avløpsanlegg og kostnads-vurderinger viser vi til www.avlop.no. Alle anlegg skal prosjekteres etter gjeldende forskrifter, NS-standarder og VA-miljøblad, og avvik fra disse skal oppgis. I lokal forskrifts vedlegg 2: TEKNISKE BESTEMMELSER kan du lese mer om ulike typer renseløsninger og driften av disse. 

Regelverk

Kommunestyret i Kristiansand har vedtatt en lokal forskrift:

Tilsyn på private renseanlegg

Dette kan du lese mer om i denne lenken.

Hvorfor må jeg betale tilsynsgebyr?

Kontroll- og tilsynsgebyr private avløpsanlegg er et årsgebyr som faktureres alle eiendommer med innlagt vann som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett.

Kommunen er lokal forurensningsmyndighet, og har ansvaret for å overvåke miljøtilstanden i de lokale vassdragene og kartlegge mulige utslipp fra private avløpsanlegg.

I Kristiansand kommune er det miljøvernenheten som er ansvarlig for tilsynet. Kontroll- og tilsynsgebyret er et selvkostområde, det vil si at gebyret finansierer alt arbeidet kommunen har med å kontrollere forurensning fra utslipp fra private avløpsanlegg.

Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tilsynet. Gebyret faktureres sammen med de øvrige kommunale avgiftene. Gebyret er uavhengig av hvilke tilsynsoppgaver som er utført inneværende år. Gebyrsatsene vedtas av kommunestyret hvert år.

Hva innebærer kommunens tilsyn? 

Tilsyn er et systematisk kontrollarbeid som ofte foregår områdevis. Gjennomføringen av tilsyn vil i grove trekk gå ut på følgende:

 • Gå gjennom dokumentasjon og registreringer for det aktuelle anlegget.
 • Sende ut spørreskjema hvis det er uklarheter.
 • Kontroll og oppfølging av tømmerapporter, servicerapporter og årsrapporter.
 • Vurdere tømmefrekvens og tilgjengelighet.
 • Kontrollbesøk. Dette varsles i forkant.
 • Eventuell prøvetaking av anleggsutslipp og inspeksjon av utslippspunkt.
 • Kontroll av forurensning, lukt eller annen sjenanse fra anlegget.
 • Tilsynsrapport sendes etter kontrollbesøk. 
 • Oppfølging av eventuelle avvik, og dermed pålegg om retting. 

 

Hvorfor må vi ha serviceavtale når vi betaler tilsynsgebyr?

Service og tilsyn er to forskjellige ting. Kommunen krever at alle godkjente avløpsanlegg skal ha serviceavtale med et godkjent foretak. Dette for å sørge for regelmessig service på anlegget.

Service inkluderer for eksempel etterfylling av kjemikalier (minirenseanlegg), ettersyn på elektroniske enheter, sjekk at spredegrøfter ikke er tette og at anleggene fungerer slik utslippstillatelsen krever.

Tilsynet utføres av kommunen som forurensningsmyndighet. Kommunen er forpliktet til å overvåke miljøtilstanden og, om nødvendig, sette i verk tiltak i de lokale vassdragene.

Målsetningen er at alle avløpsanleggene i Kristiansand kommune oppfyller rensekrav i forurensningsforskriften og lokal forskrift om utslipp av avløpsvann.

Opprydding i private avløpsanlegg

Kommunen er forurensningsmyndighet og har rett og plikt til å føre tilsyn med alle utslipp fra private avløpsanlegg i kommunen. Kommunen skal kartlegge og følge opp alle utslipp fra avløpsanlegg.

Kommunen skal gi pålegg om tiltak for anlegg som ikke overholder rensekrav gitt i tillatelser etter 01.01.2007, samt sette i verk tiltak for å sørge for at utslipp etablert før 01.01.2007 blir renset i tråd med rensekravene i forurensningsforskriftens kapittel 12 og 13.

Dette gjelder ikke kun for Kristiansand kommune, men for alle kommuner. I regional vannforvaltningsplan for Agder vannområde, er det satt frist for kartlegging og oppfølging av avløpsanlegg til utgangen av 2027.  

Se mer under spørsmål og svar om private avløpsløsninger. 

Kostnader ved etablering og drift

En oversikt over kostnader knyttet til etablering og drift kan du finne her. Tallene er hentet fra en artikkel publisert i tidsskriftet Vann nr. 4 2012, utgitt av Norsk Vannforening.

Slamtømming

De fleste avløpsanlegg produserer avløpsslam som må fjernes med slamsugebil. Anleggseier er forpliktet til å benytte den kommunale slamtømmeordningen og skal betale et gebyr som "abonnent", samt et gebyr for fysisk tømming. Faktura kommer fra Kristiansand kommune sammen med andre kommunale gebyr. Ekstratjenester som spyling eller tømming i forbindelse med reparasjon av anlegget eller ekstratømminger kan utføres mot tilleggsgebyr. 

Samtidig med slamtømming kan det også gjennomføres en kontroll av tilstanden i avløpsanleggene. Dette er svært viktig for å forebygge forurensning i vannsig og bekker, og i neste omgang private vannkilder, badeplasser og jordvanningsanlegg.

Les mer om slamtømming her. 

Regelverk for slamtømming

Kristiansand kommune har egen lokal forskrift for tømming av slamavskillere (septiktanker). Forskriften ble vedtatt (sak 65/19) i kommunestyret 27 november 2019. Her finner du forskriften. 

Ingeniørvesenet i Kristiansand kommune er ansvarlig for slamtømmeordningen.

Forskrifter og regelverk
Nyttige lenker