Landbruksvanning

KORT FORTALT

Det kommunale drikkevannet er kanskje det viktigste næringsmiddelet vi har, og det må vi ta godt vare på.

I forbindelse med vanning på landbrukseiendommer er det spesielt viktig at vannet sikres mot forurensning, da det er mange uønskede hendelser som kan oppstå dersom man håndterer vanningsinstallasjonen feil. Vannet skal sikres mot tilbakestrømning slik at forurenset vann ikke kan strømme tilbake i vannledningsnettet.

I tillegg skal vannmengden måles gjennom vannmåler, for å kunne beregne hva man skal betale i vanngebyr til kommunen.

All landbruksvanning skal godkjennes av vann- og avløpsenheten – abonnentavdelingen.

Bestemmelser for landsbruksvanning i Kristiansand kommune

I forbindelse med denne sesongens landbruksvanning er følgende bestemmelser vedtatt av vann- og avløpsenheten –  abonnentavdelingen:

 1. All landbruksvanning skal måles gjennom godkjent vannmåler.
 2. Vannmåleren skal være permanent tilkoblet røranlegget og være påført registreringsnummer av ingeniørvesenet. Mobile løsninger tillates gjennom leie av kommunal vanningskasse.
  Leiepris pr. vanningskasse pr. sesong: 2 500 kr. ekskl. mva.
 3. Installasjonen skal sikres forskriftsmessig mot tilbakeslag med egen tilbakeslagsventil (Kategori 4, type BA etter NS-EN 1717).
 4. Åpne kummer og løsninger der kummer sikres med sponplater, paller og lignende godtas ikke. Det skal benyttes lokk egnet til formål.
 5. Tilkobling i kommunale brannkummer skal utføres i samråd med Ingeniørvesenets driftsavdeling/Drift vann. 
 6. All vanning skal kun foregå mellom kl.23.00 og 06.00. Dispensasjon kan gis etter søknad. Søknad om dispensasjon må sendes inn hvert år før vanningssesong.
 7. Pumping ut av kommunal vannledning tillates ikke.
 8. Det betales vanngebyrer etter den til enhver tid gjeldende forskrift om vann og avløpsgebyerer.
 9. Målerstand skal oppgis ved sesongstart og sesongslutt.
 10. Ved eventuell vanning i strid med denne avtalen, vil anlegget bli frakoblet av ingeniørvesenet uten forvarsel.
 11. Avtalen om landbruksvanning i 2023 gjelder fra avtaleinngåelse til den sies opp.
 12. Kart over områder det skal vannes på må vedlegges avtalen. Punkt for ønsket vannuttak avmerkes på kart.
 13. Vanning må opphøre ved behov for brannvann/slokkevann.

Vanningskasser for midlertidig vannuttak

Vanningskasser for midlertidig vannuttak kan leies hos vann- og avløpsenheten ved ingeniørvesenet.

Årlig leie per vanningskasse er 2 500 kr ekskl. mva. Målt vannforbruk vil bli fakturert etterskuddsvis etter gjeldende pris fastsatt i gebyrregulativet.

Vanningskasser kan etter avtale hentes i Rådhusgata 26, 4611 Kristiansand.

Vanningskassene blir innhentet og kontrollert etter hver vanningssesong. 

Dispensasjon

Landbruksvanning skal hovedsaklig foregå mellom kl. 23.00 og 06.00. Dette for å unngå kapasitetsbegrensninger på ledningsnettet.

Vi har forståelse for at noe grønnsaks- og bærproduksjon har spesifikke vanningsbehov, og det kan søkes om dispensasjon fra vanningstidspunktene. Kommunen kan sette vilkår. Vann- og avløpsenheten foretar en vurdering av kapasiteten på ledningsnettet, der det er ønskelig å vanne utover bestemte vanningstider.

Slik søker du dispensasjon

Søknad om dispensasjon sendes på e-post til: post.byutvikling@kristiansand.kommune.no og merkes Jonas Arntsen, abonnentsavdelingen.

Følgende skal være vedlagt søknaden:

 • Kart over områder som ønskes vannet.
 • Punkt for ønsket vannuttak (kum skal avmerkes på kartet).