Avløp og miljø

Kommunen skal sørge for at alle eiendommer som er tilknyttet kommunens avløpsnett får ledet bort avløpsvannet på en sikker måte.
Overvann

Overvann er vann som renner av på overflaten fra tak, veier og andre tette flater samt drensvann. Dette håndteres lokalt eller føres via ledninger til vassdrag eller sjø. På grunn av klimaendringer med mer intens nedbør i store mengder, er dette blitt et stort problem i mange områder i kommunen. I følge Standard abonnementsvilkår, Tekniske bestemmelser pkt.3.1.2 Overvanns- og drensledninger må ikke overvann tilføres kommunens avløpsnett uten tillatelse. I følge Tilleggsbestemmelsene tema: Overvanns- og drensledninger skal overvann primært håndteres på egen eiendom.

Dersom det ønskes påslipp til kommunalt avløpsnett må det søkes om til vann- og avløpsavdelingen. Søknaden må inneholde ønsket påslippsmengde med tilhørende løsning og beregning. Søknaden skal være godkjent før eventuell påkobling til kommunalt nett.

Kommunen har utarbeidet en overvannsveileder for Kristiansand som forteller hvordan man kan håndtere overvann.

Tips og råd om overvann 

Kjøkkenavfallskvern

Kristiansand kommune tillater ikke bruk av kjøkkenavfallskverner. Ulempene er mange for både huseier, avløpsanleggene og renseanleggene. Les hvorfor her.

 

Retningslinjer for etablering av svømmebasseng

Etablering av svømmebasseng med permanent tilkobling til kommunalt vann- og avløpsanlegg, regnes som søknadspliktig tiltak i henhold til gjeldende sanitærbestemmelser. 

Søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg finner du her. 

Vanninnlegg skal tilbakeslagssikres med godkjent tilbakeslagsventil kat. 3. 

Største tillate dimenasjon på avløp fra svømmebasseng er 32mm. 

Trykk her for å lese mer om utslipp av sanitært avløpsvann uten tilknytning til kommunalt nett. 

 

Septiktank

En septiktank (også kalt slamavskiller) skiller slam fra annet avløpsvann. I mange områder i Kristiansand  har behovet for rensing av avløp via septiktank frafalt. Kommunen jobber derfor med å få disse tankene fjernet eller utkoblet.

Tømming av septiktanker foretas rutinemessig etter en plan. Normal tømmefrekvens er:

Enebolig og fritidsbolig*: Annethvert år
Tomannsbolig: Normalt èn gang per år
Bolig med fire eller flere leiligheter, større forretningsgårder og lignende: To ganger årlig.
Tømming etter den oppsatte planen dekkes av avløpsgebyrene. Dersom tanken tømmes oftere, må kostnadene dekkes av abonnenten. Betalingssatser slam.

*Kristiansand kommune har egen lokal forskrift om tømming av slamanlegg. 

Lokal forskrift finner du her.

Utslippstillatelser og påslippskrav

De fleste virksomheter der det oppstår oljeholdig avløpsvann (bilvaskehaller, verksteder, klargjøringssentraler for anleggsmaskiner, o.l.) skal ha gyldig påslippstillatelse fra kommunen og må søke om dette når utslippene skal etableres. Tillatelser stiller krav til hvordan utslippene skal driftes og kommer med f.eks krav til rensing, tømming og prøvetaking.

Krav om oljeutskiller gjelder også for boligselskap (herunder borettslag, eierseksjonssameier, boligaksjeselskap) hvor det tilrettelegges for bilvask. Installering av oljeutskiller er alltid søknadspliktig til vann- og avløpsenheten og plan og bygg.    

Skjema for søknad om utslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann

For andre typer forurenset avløpsvann, stiller iblant kommunen påslippskrav. Et vedtak om påslippskrav (iblant kalt påslippstillatelse) stiller krav til innholdet i virksomheters avløpsvann der dette ledes til kommunalt avløpsnett og kan f.eks være aktuelt der avløpsvannet inneholder fett, avvikende pH eller andre ting som potensielt kan være skadelig eller skape problemer på kommunens anlegg.

Skjema for søknad om påslippstillatelse for fettholdig avløpsvann

Skjema for søknad om påslippstillatelse for virksomheter med mye og/eller unormalt avløpsvann

Dersom det skal søkes tillatelse til andre typer påslipp som ikke dekkes av disse skjemaene, ta kontakt med kommunen. Samtidig som det søkes om utslipp- eller påslippstillatelse, må det ofte også søkes om tilknytning til offentlig avløpsnett.

Oljeutskiller

En oljeutskiller skiller ut olje og bensin/petrolium fra avløpsvann for å unngå forurensning i avløpsnettet og renseanleggene. Oljeutskilleren må tømmes regelmessig og avfallet leveres på godkjent mottak for spesialavfall.

Viser til Standard abonnementsvilkår, Tekniske bestemmelser pkt.3.7.1 Olje- og bensinutskillere og administrative bestemmelser  pkt.3.12 og 3.13. Installering av oljeutskiller er alltid søknadspliktig til vann- og avløpsavdelingen og oftest til plan- og bygningsetaten.

Ettergodkjenning av utslipp av oljeholdig avløpsvann knyttet til Bilpleie

Dersom din virksomheten er omfattet av godkjenningsordningen for bilpleie, ref.  Arbeidstilsynets bestemmelser datert 1.7.2022, trenger din virksomheten en bekreftelse på godkjent påslipp iht. forurensningsforskriften §15 fra kommunen.

Søknad om ettergodkjenning av påslipp av oljeholdig avløpsvann sendes til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no.

Merk henvendelsen med «Ønske om ettergodkjenning av påslipp av oljeholdig avløpsvann til kommunalt nett».  

Dersom oljeutskilleren ble montert før forurensningsforskriften trådte i kraft i 1.1.2007, vil kommunen vurdere behov for ny påslippstillatelse.

Kommunen må ha den nødvendige dokumentasjonen for å kunne bekrefte at virksomheten har en oljeutskiller som tilfredsstiller dagens krav.

Fettutskiller

En fettutskiller skiller ut matfett fra avløpsvannet for å unngå fortetting av avløpsrørene. Dette gjelder de større kommunale avløpsrørene, men også de private avløpsrørene ut til det kommunale avløpsnettet. Fett i avløpsrørene kan føre til økt forekomst av rotter i hele avløpsnettet. Det er meget viktig at fettutskilleren tømmes regelmessig for at den skal fungere som forutsatt. Viser til Standard abonnementsvilkår, Tekniske bestemmelser pkt.3.7.2 fettutskillere og administrative bestemmelser pkt.3.12 og 3.13.

Fettutskiller blir brukt på storkjøkken, restauranter, kafèer, gatekjøkken, og lignende. Installering av fettutskiller er alltid søknadspliktig til vann- og avløpsavdelingen og i enkelte tilfeller til plan- og bygningsetaten.

Mer informasjon knyttet til fettuskillere finner du her

Separering

Eldre avløpsanlegg fører ofte kloakkvann og overvann i samme rør. Dette medfører at det kommer mye avløpsvann til renseanleggene som i utgangspunktet ikke er nødvendig å rense. For å unngå at overvann ledes til renseanleggene blir overvann skilt ut i egne rør som ledes til sjø og elv. Kloakkvann føres i egne rør til renseanleggene for behandling.

Renseanlegg

I dag har Kristiansand to hovedrenseanlegg for spillvann; Høllen og Odderøya rensanlegg.

Kommunen drifter i tillegg 3 mindre renseanlegg; Trysnes, Ålo og Vatneli.

Spillvannet transporteres i rør via mange pumpestasjoner til rensanleggene, men det er også fortstt en del eiendommer som har septiktank hvor spillvannet blir hentet med slambiler og kjørt til Odderøya renseanlegg.

Tjenestegaranti avløp

Kristiansand kommune har en tjenestegaranti overfor sine abonnneter som gjelder bortledning og rensing av avløpsvann. Tjenestegaranti avløp.

Hovedplan avløp

Her ligger gjeldende hovedplan for avløp.

Kontaktinformasjon

Ingeniørvesenet, Vann- og avløpsenheten

Rådhusgata 26 (Kemnerbygget)

4611 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

E-post