Vannforsyning

Alle innbyggere tilknyttet det kommunale vannledningsnettet skal til enhver tid ha tilstrekkelig tilgang til godt vann.
Dårlig trykk eller kvalitet

Dersom det er noe unormalt med vanntrykket eller vannkvaliteten (brunt vann, lukt eller liknende), meldes dette på kommunens Meld feil tjeneste.

Her kan du melde feil.

Telefonvarsling

Ingeniørvesenet har tatt i bruk telefonvarsling av innbyggerne ved driftsforstyrrelser på vann- og avløpsanleggene i kommunen. Varslingen skjer ved at du får en automatisk oppringing på din fasttelefon eller en tekstmelding på mobiltelefonen. Eksempler på varsling kan være:

Stengning av vann

Dårlig vannkvalitet

Varsling av kokepåbud

Er du usikker på om du står oppført med varsling kan du sjekke dette på servicevarsling.no. Dersom du ikke står oppført med riktig telefonnummer eller telefonnummer mangler, finnes det en selvbetjent løsning på samme nettside hvor du kan gjøre dine endringer.

Vannmåler

Alle nye abonnenter skal installere vannmåler. Vannmåleren må monteres av godkjent rørleggerforetak og meldes til vann- og avløpsenheten. 

Du kan lese mer om vannmålere under gebyr og abonnement eller i Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Kristiansand kommune.

Hagevanning

Kommunen har hagevanningsrestriksjoner vår og sommer for å sikre vannforsyning til alle og kunne takle akutte hendelser som måtte oppstå.

Restriksjonene gjelder fra 1. mai til 31. august.

Reglene for hagevanning gjelder bruk av vannspreder.

Det er lov å vanne annenhver kveld mellom klokka 19.00 og 23.00 Husnummeret ditt styrer hvilke dager du kan vanne.

Det er spesielt viktig at disse følges i perioder med fint vær, da mange ønsker å vanne med vannspreder samtidig. Ved langvarig tørke og/eller stort vannforbruk kan det bli innført strengere regler.

Regler for vanning

På datoer med oddetall ( 1, 3, 5 osv. ) er det tillatt å vanne på eiendommer som har husnummer med oddetall ( 1, 3, 5 osv. ).

På datoer med partall ( 2, 4, 6 osv.) er det tillatt å vanne på eiendommer som har husnummer med partall ( 2, 4, 6 osv.). På eiendommer som ikke har husnummer gjelder bruksnummeret.

Det er kun tillatt å bruke en spreder. Reglene gjelder for hele kommunen.

Gode tips ved hagevanning

Husk at det er på kvelden at det er effektivt å vanne. Midt på dagen, i solskinn har vanning liten eller ingen effekt.

- Det aller viktigste er å gjennomvanne og ikke klattevanne. Vann gjerne 30-40 millimeter av gangen. Du kan lett måle mengden i en blikkboks, sier rådgiver Helmer Espeland i parkvesenet. Da får man det vi kaller ei rotbløyte. Når vi får mer sommertemperatur og plantene får mer bladverk, er det en god tommelfingerregel å vanne skikkelige ei gang i uka.

Dersom du vil ha en fin plen, anbefales en rotbløyte. Da får du et godt rotsystem, mens både for mye vann og litt vanning av og til gir dårlig rotsystem.

Planter i krukker og blomsterkasser krever atskillig mer vanning enn plener og blomsterbed. Disse står ofte på varme plasser og vannet fordamper fort. Sørg for jevnlig vanning, men krukkene må ha god drenering, så ikke vannet blir stående i rotsystemet. Det er det få planter som tåler. Ellers er det veldig greit med selvvanningskrukker.

Landbruksvanning

Det kommunale drikkevannet er kanskje det viktigste næringsmiddelet vi har, og det må vi ta godt vare på.

I forbindelse med vanning på landbrukseiendommer er det spesielt viktig at vannet sikres mot forurensning, da det er mange uønskede hendelser som kan oppstå dersom man håndterer vanningsinstallasjonen feil.

All landbruksvanning skal godkjennes av kommunen ved vann- og avløpsenheten – abonnentavdelingen. 

Les mer om landbruksvanning, avtaleinngåelse, bestemmelser og hvordan du søker dispensasjon.

Sprinklervann og slokkevann (brannvannsuttak)

For å sikre at det er tilstrekkelig kapasitet for sprinklervann og slokkevann, må dette avklares med vann- og avløpenheten før sprinkleranlegg og brannvannsuttak etableres. Forespørsel sendes vann- og avløpsenheten som foretar en kapasitetsberegning ved hjelp av hydrauliske datamodelleringsverktøy, og gir en skriftlig tilbakemelding.

Her finner du skjema for forespørsel sprinklervann og her forespørsel slokkevann (brannvannsuttak)

Tilbakestrømssikring av sprinkleranlegg skal utføres i henhold til NS-EN 1717. Det vises til Standard abonnemenstvilkår og VA-Miljøblad nr.61 - 2016 som beskriver forskjellige løsninger.

Kristiansand kommune krever minimum kategori 2 tilbakestrømssikring på alle nye sprinkleranlegg . For sprinkleranlegg med tilsatsstoff (glykol) kreves minimum kategori 3.

Husk alltid å avklare med vann- og avløpsenheten før testing av sprinkleranlegg.

Tilbakestrømssikring

Alle nye vanninstallasjoner skal være sikret mot tilbakestrømning eller inntregning av urene væsker, stoffer eller gasser. Dette gjelder også for tilbakesuging eller inntrengning av vann fra andre vannkilder. Det er NS-EN 1717 som legges til grunn og det henvises til Standard abonnementsvilkår, Teknisk bestemmelser pkt.2.4 Sikring mot forurensning og VA-Miljøblad nr.61 - 2016. Denne bestemmelsen har også tilbakevirkende kraft på allerede eksisterende installasjoner.

Tjenestegaranti vann

Kristiansand kommune har en tjenestegaranti overfor sine abonnenter som gjelder levering av vann. Tjenestegaranti vann.

Vannkvalitet

Drikkevannet i Kristiansand har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi melder om noe annet. Vannet tilfredsstiller de strenge kravene i Forskrift om vannforsyning og drikkevann. Dersom kommunen sender ut kokeanbefaling bør du følge Folkehelseinstituttets råd.

I Kristiansand har vi bløtt/mykt vann. Verdien er omtrentlig 2,5-3 dH. Det betyr at man ikke behøver å tilsette salt i for eksempel oppvaskmaskinen.

Vannet har følgende fysiske-kjemiske egenskaper:

 
  Tronstadvann Rossevann
ph-verdi 7,7-8,2 7,7-8,2
Alkalitet 0,6-0,8 0,6-0,8
Fargetall 3-5 3-5
Turbiditet 0,10-0,16 0,10-0,16
Kalk 16-20 16-20
Hardhet 2,5-3,0 2,5-3,0

Vannanalyse Rossevann vannverk 2021  

Vannanalyse Tronstad vannverk 2021
      

Hovedplan vannforsyning

Her ligger gjeldende hovedplan for vannforsyning.

Kontaktinformasjon

Ingeniørvesenet, vann- og avløpsenheten

Rådhusgata 26 (Kemnerbygget)

4611 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

E-post