Vannforsyning

Alle innbyggere tilknyttet det kommunale vannledningsnettet skal til enhver tid ha tilstrekkelig tilgang til godt vann.
Dårlig trykk eller kvalitet

Dersom det er noe unormalt med vanntrykket eller vannkvaliteten (brunt vann, lukt eller liknende), meldes dette på kommunens Meld feil tjeneste.

Her kan du melde feil.

Ved akutte hendelser bes feilen medlt til Servicetorvet (38 07 50 00) klokka 08.00-15.30, eller ingeniørvesenets vakttelefon: 38 02 93 63 utenom arbeidstid (gjelder hendelser som ikke kan vente til neste virkedag)

Telefonvarsling

Ingeniørvesenet har tatt i bruk telefonvarsling av innbyggerne ved driftsforstyrrelser på vann- og avløpsanleggene i kommunen. Varslingen skjer ved at du får en automatisk oppringing på din fasttelefon eller en tekstmelding på mobiltelefonen. Eksempler på varsling kan være:

Stengning av vann

Dårlig vannkvalitet

Varsling av kokepåbud

Er du usikker på om du står oppført med varsling kan du sjekke dette på servicevarsling.no. Dersom du ikke står oppført med riktig telefonnummer eller telefonnummer mangler, finnes det en selvbetjent løsning på samme nettside hvor du kan gjøre dine endringer.

Vannmåler

Alle nye abonnenter skal installere vannmåler. Vannmåleren må monteres av godkjent rørleggerforetak og meldes til vann- og avløpsenheten. Kommunen står som eier av vannmåleren, mens abonnenten bekoster installeringen. Det betales et årlig gebyr til kommunen for anskaffelse og vedlikehold av vannmåleren.

For eksisterende abonnenter som ikke har installert vannmåler, vil inntil videre betale vann- og avløpsgebyr etter stipulert forbruk. Det er da eiendommens bruksareal (BRA) som blir beregningsgrunnlaget. I løpet av 2020 vil kommunen begynne å sende ut pålegg om installering av vannmåler til de abonnentene som ikke allerede har vannmåler. Dette er en omfattende prosess som vil foregå over flere år.

Gjennomsnittlig vannforbruk per person er ca. 50 – 60  m3 (kubikkmeter) pr. år, litt avhengig av alder og livsstil. Ved hagevanning må huseier være oppmerksom på at det også påløper avløpsgebyr. Vær oppmerksom på at eventuelle lekkasjer på røranlegg og sanitærutstyr også bil bli målt.

Ved årsslutt sendes det ut målerkort basert på selvavlesning av målerstand.

Internett og telefon kan også benyttes.

Ved manglende innlevering av målerstand, kan ingeniørvesenet foreta avlesningen. Det vil da påløpe et avlesningsgebyr på kr.1562,50

Vannmålerskjema finner du her: Vannmålerskjema

Mer informasjon om vannmålere/montering etc., finnes i Tekniske bestemmelser og i Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Kristiansand kommune.

Hagevanning

Kommunen har hagevanningsrestriksjoner vår og sommer for å sikre vannforsyning til alle og kunne takle akutte hendelser som måtte oppstå.

Restriksjonene gjelder fra 1. mai til 31. august.

Reglene for hagevanning gjelder bruk av vannspreder.

Det er lov å vanne annenhver kveld mellom klokka 19.00 og 23.00 Husnummeret ditt styrer hvilke dager du kan vanne.

Det er spesielt viktig at disse følges i perioder med fint vær, da mange ønsker å vanne med vannspreder samtidig. Ved langvarig tørke og/eller stort vannforbruk kan det bli innført strengere regler.

Regler for vanning

På datoer med oddetall ( 1, 3, 5 osv. ) er det tillatt å vanne på eiendommer som har husnummer med oddetall ( 1, 3, 5 osv. ).

På datoer med partall ( 2, 4, 6 osv.) er det tillatt å vanne på eiendommer som har husnummer med partall ( 2, 4, 6 osv.). På eiendommer som ikke har husnummer gjelder bruksnummeret.

Det er kun tillatt å bruke en spreder. Reglene gjelder for hele kommunen.

Gode tips ved hagevanning

Husk at det er på kvelden at det er effektivt å vanne. Midt på dagen, i solskinn har vanning liten eller ingen effekt.

- Det aller viktigste er å gjennomvanne og ikke klattevanne. Vann gjerne 30-40 millimeter av gangen. Du kan lett måle mengden i en blikkboks, sier rådgiver Helmer Espeland i parkvesenet. Da får man det vi kaller ei rotbløyte. Når vi får mer sommertemperatur og plantene får mer bladverk, er det en god tommelfingerregel å vanne skikkelige ei gang i uka.

Dersom du vil ha en fin plen, anbefales en rotbløyte. Da får du et godt rotsystem, mens både for mye vann og litt vanning av og til gir dårlig rotsystem.

Planter i krukker og blomsterkasser krever atskillig mer vanning enn plener og blomsterbed. Disse står ofte på varme plasser og vannet fordamper fort. Sørg for jevnlig vanning, men krukkene må ha god drenering, så ikke vannet blir stående i rotsystemet. Det er det få planter som tåler. Ellers er det veldig greit med selvvanningskrukker.

Sprinklervann og slokkevann (brannvannsuttak)

For å sikre at det er tilstrekkelig kapasitet for sprinklervann og slokkevann, må dette avklares med vann- og avløpenheten før sprinkleranlegg og brannvannsuttak etableres. Forespørsel sendes vann- og avløpsenheten som foretar en kapasitetsberegning ved hjelp av hydrauliske datamodelleringsverktøy, og gir en skriftlig tilbakemelding.

Her finner du skjema for forespørsel sprinklervann og her forespørsel slokkevann (brannvannsuttak)

Tilbakestrømssikring av sprinkleranlegg skal utføres i henhold til NS-EN 1717. Det vises til Standard abonnemenstvilkår og VA-Miljøblad nr.61 - 2016 som beskriver forskjellige løsninger.

Kristiansand kommune krever minimum kategori 2 tilbakestrømssikring på alle nye sprinkleranlegg . For sprinkleranlegg med tilsatsstoff (glykol) kreves minimum kategori 3.

Husk alltid å avklare med vann- og avløpsenheten før testing av sprinkleranlegg.

Tilbakestrømssikring

Alle nye vanninstallasjoner skal være sikret mot tilbakestrømning eller inntregning av urene væsker, stoffer eller gasser. Dette gjelder også for tilbakesuging eller inntrengning av vann fra andre vannkilder. Det er NS-EN 1717 som legges til grunn og det henvises til Standard abonnementsvilkår, Teknisk bestemmelser pkt.2.4 Sikring mot forurensning og VA-Miljøblad nr.61 - 2016. Denne bestemmelsen har også tilbakevirkende kraft på allerede eksisterende installasjoner.

Tjenestegaranti vann

Kristiansand kommune har en tjenestegaranti overfor sine abonnenter som gjelder levering av vann. Tjenestegaranti vann.

Vannkvalitet

Drikkevannet i Kristiansand har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi melder om noe annet. Vannet tilfredsstiller de strenge kravene i Forskrift om vannforsyning og drikkevann. Dersom kommunen sender ut kokeanbefaling bør du følge Folkehelseinstituttets råd.

I Kristiansand har vi bløtt/mykt vann. Verdien er omtrentlig 2,5-3 dH. Det betyr at man ikke behøver å tilsette salt i for eksempel oppvaskmaskinen.

Vannet har følgende fysiske-kjemiske egenskaper:

 
  Tronstadvann Rossevann
ph-verdi 7,7-8,2 7,7-8,2
Alkalitet 0,6-0,8 0,6-0,8
Fargetall 3-5 3-5
Turbiditet 0,10-0,16 0,10-0,16
Kalk 16-20 16-20
Hardhet 2,5-3,0 2,5-3,0

Vannanalyse Rossevann vannverk 2020  

Vannanalyse Tronstad vannverk 2020
      

Vannanalyse for 2019

Tabell: R03 = Rossevann vannverk.  Tabell: T03 = Tronstad vannverk

Hovedplan vannforsyning

Her ligger gjeldende hovedplan for vannforsyning.

Kontaktinformasjon

Ingeniørvesenet, Vann- og avløpsenheten

Rådhusgata 26 (Kemnerbygget)

4611 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

E-post