Utlyser åtte tilskuddsordninger

Trenger din organisasjon støtte til gode ideer og tiltak? En rekke av kommunens tilskuddsordninger har søknadsfrist i mars og april 2024.

Illustrasjon av hender i været. Hendene har ulike farger.

Flere tilskudd utlyses nå. Disse har søknadsfrist i mars og april. Illustrasjon: Shutterstock.

Kristiansand kommune har flere tilskuddsordninger som har som mål å skape en god kommune for alle. Mange av kommunens tilskuddsordninger har søknadsfrist i mars og april.

Tilskudd med søknadsfrist i mars 2024:

Kristiansand kommunes samlelegat

Legatets formål er å stimulere den humanitære og frivillige innsatsen på det sosiale felt i Kristiansand kommune.

Legatet får tilført midler som kommunen har avsatt til ideelle og sosiale organisasjoner. Disse midlene legges til legatets avkastning og tilskuddspotten i 2024 er på rundt 900.000 kroner.

Midlene utdeles til tiltak i regi av enkeltpersoner, grupper, foreninger, organisasjoner eller institusjoner. Ved tildeling av midlene skal det spesielt legges vekt på interessegruppers egen aktivitet, samt tiltak med høy grad av frivillighet.

Legatets styre tildeler midler etter en skjønnsmessig vurdering. Det er ingen klagemulighet. Legatstyret er Helseutvalget.

For spørsmål om søknad eller rapportering, kan du kontakte Irene Kaspersen eller Heidi Johansen

Søknadsfrist: 1. mars 2024. Søknadsskjemaet åpner ca. 6 uker før. Søknaden må leveres elektronisk.

Krav til søknadens innhold og vedlegg:
- Søkerens/ organisasjonens formål
- Hva det søkes om midler til og søknadsbeløp
- Søkerens handlingsplan og budsjett for 2024
- Rapport for tilskudd mottatt fra samlelegatet i 2023

Alle søknadene vil bli offentliggjort i forbindelse med behandling av legatstyresaken. Legatstyret planlegger å behandle saken i april/ mai og svar på søknadene vil foreligge i mai/ juni.
For informasjon om saksbehandling av tilskuddsordningen i 2023, se politisk agenda sak nr. 4/23

Søk på Min side- under Tilskudd

Tilskudd til møteplasser og lokalparker i lokalsamfunnet

Formålet med tilskuddsordningen, tidligere kalt "nærmiljøtilskudd", er å bidra til økt deltakelse i utendørs aktiviteter i lokalsamfunnet. Tilskuddet skal oppmuntre til lokalt initiativ, planlegging i velforeningene og samarbeid i boligområdene.

Eksempler det kan gis tilskudd til: bedre og tryggere lekeplasser og utstyr, bord, benker, belysning og andre aktiiveter.

Søknadsfrist: 1. mars 2024

Søknadsskjema Retningslinjer

Mer informasjon om ordningen finner du her: Tilskudd

Kontaktperson
Har du spørsmål om tilskuddsordningen kan du sende e-post til: Hedda Noda Galteland

Folkets klimadugnad

Hensikten med folkets klimadugnad er å legge til rette for at innbyggerne i Kristiansand kan realisere gode klima- og miljøtiltak. Folkets klimadugnad skal oppmuntre til lokalt initiativ, engasjement og samarbeid for en bærekraftig utvikling. Ordningen henvender seg i første rekke til enkeltpersoner, ikke-kommersielle organisasjoner, lag og foreninger som ønsker å bidra i klimadugnaden.    

Eksempler på aktivitet/tiltak som kan støttes er:

• Holdningsfremmende arbeid som bidrar til økt engasjement og kunnskap
• Praktiske tiltak og kostnader til kjøp av utstyr
• Gjennomføring av arrangement eller aksjoner, herunder også innbyggerinitierte arrangementer under Miljøuka  

Søknadsfrist: 14. mars 2024

Mer informasjon, retningslinjer og søknadsskjema finner du på denne siden:

Folkets klimadugnad

Kontaktperson
Har du spørsmål om tilskuddsordningen kan du sende e-post til: Anne Line Gangså Tørresen

IMDi - driftsstøtte til innvandrerorganisasjoner

knadsfrist: 1. mars 2024 

Målet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn gjennom å:

 • A. Øke mangfold, deltakelse og fellesskap i lokalsamfunn og i det frivillige organisasjonslivet, blant annet ved å motvirke utenforskap, rasisme og diskriminering og bidra til tillit og tilhørighet.
 • B. Øke kunnskapen om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid og utdanning blant annet ved å bidra til bedre norskferdigheter og digitale ferdigheter.
 • C. Forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap, og styrke likestilling mellom kjønnene.

I tillegg er det et mål at driftstilskudd skal øke kompetansen og kapasiteten i frivillige innvandrerorganisasjoner som driver integreringsarbeid, og øke organisasjonenes samarbeid med det offentlige og andre frivillige organisasjoner.

Vi gir tilskudd til drift av medlemsbaserte innvandrerorganisasjoner i Kristiansand. Tilskuddet skal brukes i 2024.

Vi gir ikke driftstilskudd til organisasjoner som mottar driftstilskudd fra en annen statlig tilskuddsordning.

Følgende vurderingskriterier blir lagt til grunn for utmåling av tilskudd:

Om organisasjonen har mottatt tilskudd til drift tidligere og over tid og:  

- har hatt stabil drift, god økonomistyring og høyt aktivitetsnivå  
- har hatt aktiviteter som faller inn under målet med ordningen  
- har jobbet utadrettet og er i dialog med og samarbeider med offentlige og andre frivillige aktører 

Kriterier for å søke

For å motta grunnstøtte må organisasjonen oppfylle flere krav:

 1. Være en innvandrerorganisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret med adresse i Kristiansand.

  Definisjon på innvandrerorganisasjon: En organisasjon hvor flertallet av tellende medlemmer er personer med innvandrerbakgrunn (det vil si personer som er født i utlandet og har to utenlandsfødte foreldre, eller som er født i Norge og har to foreldre som er født i utlandet).

 2. Ha minst 20 tellende medlemmer, og et flertall av organisasjonens tellende medlemmer må ha bostedsadresse i Kristiansand.

  Definisjon på tellende medlem: Et medlem som per 31. desember 2023 er frivillig og individuelt innmeldt i organisasjonen, står i medlemsregisteret og har betalt medlemskontingent for 2023.

  Organisasjonen må ha et medlemsregister med informasjon om navn, bostedsadresse og betaling av medlemskontingent for hvert medlem, og som skiller mellom tellende og andre medlemmer.

 3. Ha vedtekter med formål som bidrar til at målet med tilskuddsordningen nås.

 4. Ha vært i drift i minst ett år.

 5. Være aktiv og gjennomføre aktiviteter i Kristiansand som bidrar til målet med tilskuddsordningen.


Les forskrift for ordningen før dere søker. 

Forskrift for tilskuddsordningen

Søknad
Søk på Min-side under Tilskudd

Informasjon og veiledning
Har du spørsmål om tilskuddet, ta kontakt med annette.sorlie.stray@kristiansand.kommune.no, tlf 901 50 889.

Kommunen samarbeider med Batteriet Sør om søknadskurs mandag 12. februar kl 16.30-18.30 i Kongens gate 28 (Batteriets lokaler). Kurset er åpent for alle som ønsker informasjon om IMDI sine tilskuddsordninger, og som har spørsmål til saksbehandler i forbindelse med søknadsprosessen. Påmelding til Ingrid Kleba-Næss fra Batteriet Sør ingrid.naess@bymisjon.no så raskt som mulig for å sikre deg plass.

Rapportering for 2023
Organisasjoner som fikk tilskudd i 2023 skal levere rapport og regnskap for bruken av midlene innen 20. februar 2024. Hvis en organisasjon ikke rapporterer på tilskudd kan dette være avslagsgrunn ved senere søknader. 

IMDi - integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Søknadsfrist: 1. mars 2024

Målet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn.

Kriteriene for tilskuddsordningen er fastsatt i forskrift av 2. januar 2024.

Les forskrift her

Kriterier for å søke
Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. Organisasjonen må være registrert med adresse i Kristiansand.

Hvem gir vi tilskudd til?

Vi gir tilskudd til tiltak eller prosjekter som har personer med innvandrerbakgrunn som hovedmålgruppe, og som bidrar til å nå ett eller flere av følgende mål:

A. Øke mangfold, deltakelse og fellesskap i lokalsamfunn og i det frivillige organisasjonslivet, blant annet ved å motvirke utenforskap, rasisme og diskriminering og bidra til tillit og tilhørighet

B. Øke kunnskapen om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid og utdanning blant annet ved å bidra til bedre norskferdigheter og digitale ferdigheter

C. Forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap, og styrke likestilling mellom kjønnene

Tiltaket/prosjektet må gjennomføres i Kristiansand i 2024.

Vi gir ikke tilskudd til norskopplæring/norskkurs eller til tiltak rettet mot offentlig ansatte.

Hvordan vurderer vi søknadene?

I vurderingen av søknadene legger Kristiansand kommune vekt på:

 • En tydelig målsetting som er i samsvar med målene for ordningen
 • En tydelig målgruppe som er i samsvar med målgruppe for ordningen
 • En realistisk plan for gjennomføring og fremdrift
 • Graden av frivillig innsats
 • Et realistisk budsjett med samsvar mellom søknadsbeløp, planlagte aktiviteter og resultatmål
 • Organisasjonens regnskap og totale økonomi, inkludert støtte fra andre finansieringskilder
 • Organisasjonens kompetanse, inkludert tidligere erfaring og måloppnåelse
 • Organisasjonens vurdering av utfordringer som kan oppstå i gjennomføringen av tiltaket og hvordan organisasjonen kan løse disse utfordringene

  Søknad

Søk på Min side- under Tilskudd

Rapportering for 2023
Organisasjoner som fikk tilskudd i 2023 skal levere rapport og regnskap for bruken av midlene innen 20. februar 2024. Hvis en organisasjon ikke rapporterer på tilskudd kan dette være avslagsgrunn ved senere søknader. 

Informasjon og veiledning
Har du spørsmål om tilskuddet, ta kontakt med  Annette Sørlie Stray - tlf 901 50 889.

Tilskudd med søknadsfrist i april 2024:

Tilskudd til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere det organiserte, frivillige barne- og ungdomsarbeidet i Kristiansand.

Det kan gis tilskudd til organisasjonenes utgifter til drift. Dette er en hodestøtteordning, det vil si at organisasjonen søker på vegne av antall betalende medlemmer under 20 år. 

 Hvem det kan gis tilskudd til
a) Frivillige aktører, organisasjoner og foreninger som er registrert eller har sitt virke
i Kristiansand, og som driver med aktiviteter for barn og unge.
b) Har minst 10 medlemmer under 20 år bosatt i Kristiansand kommune.
c) Organisasjoner som har medlemskontingent.
d) Organisasjoner som har eksistert i minimum ett år.
e) Organisasjonen med minimum 5 møter/samlinger for målgruppen i året

Bystyret evaluerte retningslinjene for tilskuddsordningen høsten 2023, sak 143/23. Endringene innebærer at tros- og livssynssamfunn, idrettslag/organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og innvandrerforeninger, ikke kan søke støtte fra denne ordningen. 

Søknadsfristen: 3. april 2024. 

Ramme: 494.000,- 

Søknadsskjema

Behandling av personopplysninger

Retningslinjer for tilskuddsordningen

Kontaktperson: annette.sorlie.stray@kristiansand.kommune.no 

Tilskudd til aktivitet for barn og unge med funksjonshemminger

ormålet med tilskuddsordningen er å øke muligheten for at barn og unge med særskilte behov kan ta del i organisasjonslivet.

Hva det kan gis tilskudd til:
a) Integrering av barn- og unge med særlige behov i eksisterende organisasjoner.
b) Særskilte arrangementer og aktiviteter.

Hvem det kan gis tilskudd til
Frivillige aktører, organisasjoner og foreninger som er registrert eller har sitt virke i Kristiansand og integrerer funksjonshemmede barn og unge.

Søknadsfrist: 3. april 2024.

Ramme: 138.000,-

Søkeren plikter til å sette seg inn i retningslinjene for tilskuddsordningen.

Retningslinjer for tilskuddsordningen

Søknad
Søknad skal sendes inn på gjeldende elektronisk søknadsskjema av en person som har myndighet til å signere på vegne av organisasjonen. Før du søker må du være registrert i Aktørregisteret. Aktørregisteret er en oversikt over frivilligheten, idretten og kulturlivet i Kristiansand. Du registrerer deg i Aktørregisteret og søker på tilskudd på Min side - under tilskudd. Kun søknader sendt via kommunens «Min side» innen søknadsfristen vil bli behandlet.

Kontaktperson: annette.sorlie.stray@kristiansand.kommune.no

Tilskudd til skolekorps

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for stabilitet og utvikling for korpsene i Kristiansand. Tilskuddsordningen skal medvirke til å oppnå målsettingene i Kristiansand kommunes kulturstrategi.

Søknadsfrist: 1. april

Søknadsskjema

Behandling av personopplysninger

Retningslinjer