Eierposisjoner

Kommunens oppgave som eier

Kristiansand kommunes oppgave som eier er å følge opp selskapene på en god måte. Utarbeidelse og fremlegging av kommunens eierberetning er med på å sikre god informasjonsflyt og eieroppfølgning. Åpenhet bidrar til demokratisk innsyn knyttet til kommunens eierskapsutøvelse.

På denne siden finner du en oversikt over selskap Kristiansand kommune har eierskap. Eierberetningen gjennomgår regnskap og årsberetninger i kommunens hel- og deleide aksjeselskaper, kommunale foretak, interkommunale selskaper og to interkommunale samarbeid. Informasjonen på denne siden er hentet fra eierberetningen for 2022, som er basert på selskapenes årsrapporter, årsregnskaper og styrets årsberetninger for 2022.

Selskapsformer

Under er selskapene kommunen har eierskap til fordelt på selskapsform. Her kan du gå videre inn på de ulike selskapene for å lese informasjon som inngår i Kristiansand kommunes eierberetning for 2022.

Heleide aksjeselskap

Et aksjeselskap kan eies av en kommune eller fylkeskommune alene, sammen med andre kommuner og fylkeskommuner eller sammen med private rettssubjekter. I et AS har eierne begrenset økonomisk risiko for selskapets økonomiske forpliktelser. Selskapets øverste eierorgan er generalforsamlingen.

Deleide aksjeselskap

Et aksjeselskap kan eies av en kommune eller fylkeskommune alene, sammen med andre kommuner og fylkeskommuner eller sammen med private rettssubjekter. I et AS har eierne begrenset økonomisk risiko for selskapets økonomiske forpliktelser. Selskapets øverste eierorgan er generalforsamlingen.

Kommunale foretak

Når kommunen ønsker å gi en virksomhet en noe mer selvstendig stilling enn det som gjelder i den tradisjonelle etatsmodellen, kan det etableres et kommunalt foretak etter den nye kommunelovens kapittel 9. Foretaket er ikke en egen juridisk person, men del av kommunen som rettssubjekt. De ansatte har kommunen som arbeidsgiver. Foretaket ledes av et styre, som er utpekt direkte av kommunestyret.

Interkommunale selskap

Et interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper kan bare opprettes av kommuner, fylkeskommuner eller andre interkommunale selskaper. Deltakerne har samlet sett et ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser. Selskapets eierorgan og øverste myndighet er representantskapet.

Interkommunale samarbeid

To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan fra 1. januar 2020 sammen opprette et interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap for å løse felles oppgaver. 

Under er en liste over de interkommunale samarbeidene Kristiansand kommune har, hvor Midt-Agder Friluftsråd (MAF) Kommunalt Oppgavefellesskap og Sandripheia Fritidspark (SF) inngår i eierberetningen 2022:

  • Midt-Agder Friluftsråd (MAF) Kommunalt Oppgavefellesskap
  • Sandripheia Fritidspark (SF)
  • Region Kristiansand interkommunalt politisk råd (IKPR)
  • Areal- og transportplanforvaltning i Kristiansandsregionen - Interkommunalt politisk råd (ATP-rådet)
  • Midt-Agder interkommunale utvalg akuttforurensning
  • Otra interkommunale avløpsanlegg (OIA)
  • Kristiansand og Vennesla interkommunale avløpsanlegg
  • VAVA - Vannassistansen i Vest-Agder
Stiftelser

En stiftelse er et selvstendig rettssubjekt. Som stifter av en stiftelse kan kommunen verken utøve styring over stiftelsens virksomhet eller gjøre krav på andel i stiftelsens overskudd. Stifterne kan ikke løse opp stiftelsen. Stiftelse er bare en hensiktsmessig organisasjonsform der det er ønske om å gjøre virksomheten helt uavhengig av kommunen. 

Listen viser stiftelser hvor Kristiansand kommune har eller har hatt en rolle ift. opprettelse eller valg av styre og finansiering/tilskudd. Stiftelsene er lenket til stiftelsens hjemmeside eller til stiftelsesregisteret hvor du kan lese mer om stiftelsen.