Kristiansand Havn IKS

Logoen til Kristiansand Havn IKS

Foto: portofkristiansand.no

Virksomheten

Kristiansand Havn IKS ble opprettet som interkommunalt selskap 01.01.2021. Selskapet eies av kommunene Kristiansand (80 %) og Lindesnes (20 %). Kristiansand Havn IKS har som formål å sørge for effektiv, rasjonell og konkurransedyktig drift av kommunenes havneanlegg. Selskapet skal være et miljøvennlig havne- og transportknutepunkt for det sørlige Norge og legge til rette for å flytte mer transport av gods fra vei til sjø.

Selskapet skal utøve den myndighet og ivareta de oppgaver som er tillagt kommunene etter havne- og farvannsloven, havnereglementet for kommunenes havnedistrikt og annen særlovgivning.

I strategiplanen fra 2020 har selskapet visjonen «Norges mest moderne havn». Selskapet skal være et dynamisk, miljøvennlig og fremtidsrettet knutepunkt. I 2021 vedtok havnestyret å utvide strategiplanen med fiskeri som et strategiområde.

Mer informasjon om selskapet finner du på selskapets hjemmeside (ekstern lenke).

Styrets sammensetning finner du på denne lenken (ekstern lenke), som tar deg til Brønnøysundsregisteret.

Året 2022

Det er foretatt investeringer for totalt 64,1 mill. kr i 2022, bl.a. for utvidelse av lagringsområde for tømmer, utvidelse av kai i Kongsgårdbukten og investeringer i landstrøm. Havna formidlet 5,7 mill. kWh i landstrøm i 2022.

Fergeterminalen passerte i 2022 1000 årlige anløp med nesten 1,4 mill. passasjerer. Containerterminalen opplevde derimot en liten reduksjon i antall TEU, men containertrafikken fremstår likevel som stabil.

Antall fiskeanløp ble redusert med 221 til 1252 anløp, og utvidelsen av fiskerikaien på Båly ble ferdigstilt.

Ved utgangen av 2022 var det 33 ansatte i selskapet, og sykefraværet var på 5,2 %.

Samfunnsansvar og miljø

Selskapet er miljøsertifisert etter ISO14001. Selskapets virksomhet har ikke medført påvirkning av betydning på det ytre miljø. Det har heller ikke vært utslipp av betydning verken fra anleggsvirksomhet eller fra skip.

Selskapet arbeider for å nå målene om et mer inkluderende arbeidsliv. Det gis mulighet for faglig oppdatering gjennom kurs og opplæringstiltak.

Økonomisk utvikling

Selskapet øker driftsinntektene med 14,7 % til 146,6 mill. kr. Med kun marginale endringer i driftskostnadene ender driftsresultatet dermed på 25 mill. kr. Justert for finansposter ender selskapet opp med et årsresultat på 23,9 mill. kr, noe som er betydelig økning fra året før. 

Langsiktig gjeld er økt med 79 mill. kr, men en reduksjon i kortsiktig gjeld fører til at sum gjeld øker med 37,7 mill. kr. Egenkapitalen øker som følge av godt årsresultat, og egenkapitalprosenten bedres.
Selskapet leverer meget god avkastning, både på egen- og totalkapital.
Likviditeten i vurderes som tilfredsstillende for fremtidig drift og utvikling.

Regnskap og nøkkeltall

Regnskap og nøkkeltall
Resultatregnskap (i 1000 kr) 2022 2021
Driftsinntekter 146 586 127 838
Driftskostnader 121 594 120 045
Driftsresultat 24 992 7 793
Finansinntekter 2 226 1 011
Finanskostnader 3 298 57
Netto finansposter -1 072 954
Årsresultat 23 919 8 747
     
Balanse 2022 2021
Anleggsmidler 187 361 128 024
Omløpsmidler 87 756 84 440
Sum eiendeler 275 117 213 464
     
Sum egenkapital 32 667 8 747
Avsetning for forpliktelser 28 692 23 935
Langsiktig gjeld 173 267 94 229
Kortsiktig gjeld 40 492 86 553
Sum gjeld 242 451 180 782
Sum egenkapital og gjeld 275 117 213 464
     
Nøkkeltall 2022 2021
Totalkapitalrentabilitet 11,1 % 8,2 %
Egenkapitalrentabilitet 115,5 % 100,0 %
Egenkapitalprosent 11,9 % 4,1 %
Gjeldsgrad 7,4 20,7
Likviditetsgrad 1 2,2 1,0