Kristiansand Næringsselskap AS (KNAS)

Logoen til Kristiansand Næringsselskap AS

Foto: krsn.no

Virksomheten

Kristiansand Næringsselskap AS (KNAS) har som formål å bidra til vekst og verdiskapning gjennom eiendomsutvikling av kommunens nærings-eiendommer. Målsettingen for selskapet er å utvikle fremtidsrettede og bærekraftig løsninger for lokal og regional virksomhet ved å eie og forvalte eiendomsmasse.

Selskapet skal skape muligheter for vekst og verdiskapning og være et tillitsverdig instrument for kommunens nærings-utvikling. Selskapet skal bygge videre på bærekraftige løsninger samt ha en geografisk dimensjon som åpner for utvikling og samarbeid med nabokommunene.

Kristiansand kommune har en eierandel i selskapet på 100 %.

Her finner du selskapets gjeldende eierstrategi (pdf), og mer informasjon om selskapet finner du på selskapets hjemmeside (ekstern lenke).

Styrets sammensetning finner du på denne lenken (ekstern lenke), som tar deg til Brønnøysundsregisteret.

Året 2021

De prosjektene som har hatt størst oppmerksomhet i 2021 er: Marvika Torv, Støleheia Sør, barnehospice på Eg, Søgne Industriselskap, Avfall Sør, Posten/Bring, Optimera i Sørlandsparken øst og aktiviteter i Agderbyen Eiendomsutvikling AS.

Det er gitt høringsuttalelser til Agder fylkeskommune og Kristiansand- og Lillesand kommune om viktigheten av å tilrettelegge gode næringsarealer med riktige kvaliteter i reguleringsarbeidet.

Prosjektaktiviteten i 2021 har vært preget av covid 19. I de pågående prosjektene, som delvis også involverer utenlandske arbeidere, har arbeidet med å unngå smitte og smitte hos nærkontakter hatt prioritet. På tross av utfordringer knyttet til koronapandemien og leveranser, er prosjektet i rute med hensyn til gjennom-føring, salg og økonomi.

Samfunnsansvar

KNAS er ansvarlig for omfattende utbyggings-prosjekter hvor det foretas til dels store inngrep i natur. Selskapet er bevisst på de miljømessige utfordringene og forpliktelsene, og aktivt søker å minimere belastningen på nærmiljøet. KNAS har innarbeidet 4 bærekraftsmål i årsrapporten for 2021.

En bevisst bærekrafts-tilnærming til materialbruk ved drift, vedlikehold, riving og nybygg er kanskje det området der vårt bidrag kan gi størst positiv effekt på miljøet.

Gjenbruksprosenten for bygg som er revet på Marvika Torv er 82 %.

Økonomisk utvikling

Årsresultatet for konsernet var på 63,8 mill. kr. Konsernet har realisert eiendommer gjennom salg av single purpose selskaper, eller direkte salg av eiendommer for 91,7 mill. kr i 2021, med en tilhørende bokført verdi på 41,8 mill. kr som ga en regnskapsmessig gevinst på 50,0 mill. kr.

Konsernet har en egenkapital på 359,1 mill. kr pr. 31.12.2021 og en egenkapitalandel på 33,0 %. Morselskapet hadde drifts-inntekter på 49,8 mill. kr og et årsresultat på 67,3 mill. kr. Av årsresultatet ble det avsatt 18 mill. kr til utbytte. Konsernets likviditetsgrad er noe ned fra året før, men er fortsatt på et svært solid nivå.

Regnskap og nøkkeltall

Regnskap og nøkkeltall
Resultatregnskap konsern (i 1000 kr)   2021 2020
Driftsinntekter 389 004 203 782
Driftskostnader 311 807 165 583
Driftsresultat 77 197 38 199
Finansinntekter 1 593 4 979
Finanskostnader 16 672 20 318
Netto finansposter -15 079 -15 339
Resultat før skatt 62 118 22 860
Skattekostnad -1 671 171
Årsresultat   63 789 22 689
     
Balanse 2021 2020
Immaterielle eiendeler - -
Varige driftsmidler 89 120 84 499
Finansielle anleggsmidler 84 804 72 692
Omløpsmidler 913 103 789 964
Sum eiendeler 1 087 072 947 155
     
Innskutt egenkapital 73 494 73 494
Opptjent egenkapital 286 902 240 400
Minoritetsinteresser -1 346 -634
Sum egenkapital 359 050 313 260
Avsetning forpliktelser 18 256 19 600
Kortsiktig gjeld 74 807 54 172
Langsiktig gjeld 634 914 560 123
Sum gjeld 727 977 633 895
Sum egenkapital og gjeld   1 087 072 947 155
     
Nøkkeltall 2021 2020
Totalkapitalrentabilitet 7,7 % 4,7 %
Egenkapitalrentabilitet 18,5 % 7,4 %
Egenkapitalprosent 33,0 % 33,1 %
Gjeldsgrad 2,0 2,0
Likviditetsgrad 1 12,2 14,6
Utbytte 18 000 12 000

Eierb