Koordinerende enhet

KORT FORTALT

Koordinerende enhet (KE)

 • er en del av Forvaltning og koordinering
 • har overordnet ansvar for individuell plan og koordinator
 • mottar meldinger om behov for Individuell Plan og koordinator
 • mottar interne meldinger om mulig behov for habilitering og rehabilitering
 • bidrar til samarbeid på tvers av avdelinger, fagområder, samt med spesialisthelsetjensten

I Kristiansand kommune er det området Forvaltning og koordinering som er koordinerende enhet. Koordinerende enhet skal legge til rette for god samhandling og sikre koordinerte tjenester til de som trenger det.

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tjenestetilbud. Dette omfatter både samhandling internt i kommunen, med fastleger, andre sektorer og spesialisthelsetjenesten.

Enheten har overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og koordinator, samt barnekoordinator. Gjennom koordinerende enhet har kommunen et fast kontaktpunkt for tverrfaglig samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.

Oppgaver for koordinerende enhet

Sentrale oppgaver for koordinerende enhet er:

 • Legge til rette for brukermedvirkning
 • Ha oversikt over tilbud innen habilitering og rehabilitering
 • Overordnet ansvar for individuell plan, koordinator og barnekoordinator.
  • Motta meldinger om behov for individuell plan og koordinator.
  • Utarbeide rutiner for arbeidet med individuell plan og koordinator.
  • Oppnevning av koordinator.
  • Kompetanseheving om individuell plan og koordinator.
  • Opplæring og veiledning av koordinatorer og barnekoordinator.
 • Bidra til samarbeid på tvers av fagområder, nivåer og sektorer
 • Ivareta familieperspektivet
 • Sikre informasjon til befolkningen og samarbeidspartnere
 • Motta interne meldinger om mulig behov for habilitering og rehabilitering

Les mer om sentrale oppgaver for koordinerende enhet her

Informasjon om koordinator og individuell plan

Koordinator

Individuell plan

Informasjonsvideo om Individuell Plan fra Helsedirektoratet

Brosjyre "Ditt liv, din plan" fra Helsedirektoratet (på flere språk)

 

Andre koordinerende enheter i Helseregionen
Rehabilitering/habiliterings institusjoner i regionen
Tiltakstaksoversikt barn og unge 

Til oversikt over tilbud/tiltak

Pårørende

Informasjon og tilbud til pårørende

Aktuelle lovbestemmelser og veiledere

KONTAKT