Individuell Plan (IP)

KORT FORTALT

  • Dersom du har behov langvarige og koordinerte tjenester, kan en individuell plan være løsningen for deg.
  • Individuell plan skal bidra til at du får et helhetlig, samordnet og individuelt tilpasset tjenestetilbud.
  • Kristiansand Kommune bruker en Web-basert Individuell plan som heter Acos IP

Foto: Marte Krogstad

Hensikten med Individuell Plan ( IP)
  • Individuell plan skal bidra til at du får et helhetlig, samordnet og individuelt tilpasset tjenestetilbud.
  • Det skal sikres at det til en hver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølgingen av deg.
  • Individuell plan gir deg ikke større rett til å utvide allerede igangsatte tjenester eller rett til nye tjenester.

Initiativet til å få lagd en individuell plan kan komme fra deg selv eller dine pårørende, men hovedansvaret for å starte utarbeidelsen  av en individuelle planer ligger på tjenesteapparatet.​   

Det er allikevel en klar forutsetning at du som bruker, eller din representant, skal medvirke når din plan lages. 

Les mer om formålet med individuell plan og koordinator hos Helsedirektoratet

Acos IP (web-basert Individuell Plan)

Kommunen har et web-basert fagsystem for Indivduell Plan som heter Acos IP. 

Ønsker du å vite mer om dette fagsystemet kan du lese mer her: Acos IP 

Har du fått vedtak på IP og det er utpekt en kooridnator for deg vil du etterhvert ble bedt om å fylle ut dette skjemaet for at du skal få tilgang til Acos IP:

Autorisasjonsskjema ACOS IP

Skjemaet skal deretter leveres til din koordinator som oppretter tilgang for deg.

Har du fått tilgang i ACOS IP kan bruke følgende adresser:

https://acosip.no/Kristiansand

En koordinator har hovedansvaret for oppfølgingen av deg og skal sikre god fremdrift i planarbeidet. Koordinatoren bør ha god oversikt over tjenesteapparatet og hvem han/hun kan henvise til.

Hva koster tjenesten?

Å få utarbeidet en individuell plan medfører ingen økonomiske kostnader for deg som bruker. 

Hvordan søker jeg om individuell plan?

For å få individuell plan, kan du søke på eget skjema som sendes til:

Kristiansand kommune

Forvaltning og koordinering

Postboks 4, 4685 Nodeland

Søknadsskjema (pdf)

Søknadsskjema (word)

Du kan også kontakte Innbyggertorg for å få hjelp til å søke. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Forvaltning og koordinering behandler søknaden og fatter vedtak.

Hvordan går jeg frem hvis jeg ikke forstår eller ønsker å klage på vedtaket?

Hvis det er vanskelig å forstå innholdet i vedtaket du har mottatt tar du kontakt med saksbehandler som har underskrevet på vedtaket.

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket, kan du klage. 

Klageskjema (pdf)

Klageskjema (word)

Kommunen ved Innbyggertorg kan gi veiledning i hvordan du kan klage.

Utfylt Klageskjema sendes til kommunen, som vurderer saken på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt til videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Du kan henvende deg til Pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som bruker eller pårørende

Aktuelle lover og forskrifter

Lov om pasient og brukerrettigheter § 2-5

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 7-1

Lov om sosiale tjenester i NAV kap. 4, § 33 

Psykisk helsevernloven § 4-1

Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5

Barnevernloven § 3-2a

LAR-forskriften § 6

Forskrift og habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.

KONTAKT