Individuell plan

KORT FORTALT

  • Dersom du har behov langvarige og koordinerte tjenester, kan en individuell plan være løsningen for deg.
  • Individuell plan skal bidra til at du får et helhetlig, samordnet og individuelt tilpasset tjenestetilbud.
  • Kristiansand Kommune bruker en Web-basert Individuell plan som heter DIPS Samspill

Illustrasjon av Individuell PlanFoto: Marte Krogstad

Hva er en individuell plan (IP)?

En individuell plan skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for koordinering og målretting av tjenestene og tiltakene dine. Den kan også gi en oversikt over hvem som er involvert i tjenestene rundt deg.

  • Det er et planleggingsdokument som hjelper deg å sette personlige mål.
  • Planen skal si noe om hvordan du kan oppnå disse målene.
  • Du/dine pårørende deltar aktivt i å lage planen.

En indviduell plan skal ikke erstatte behovet for detaljerte delplaner. Individuell opplæringsplan (IOP), behandlingsplaner, rehabiliteringsplaner, tiltaksplaner, treningsprogram med mere, kan inngå som delplaner av den individuelle planen. Disse delplanene skal trekke med seg dine mål fra den individuelle planen.

Indviduell plan gir ikke større rett til tjenester enn det som følger av regelverket ellers.

Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra deg selv eller dine pårørende, men hovedansvaret for å starte utarbeidelsen av en individuell planer ligger hos tjenesteapparatet.​   

Kommunen har hovedansvaret for å lage en indviduell plan, dersom du har tjenester både fra kommunen og spesialisthelsetjenesten. Det skal bare utarbeides én individuell plan.

Det er likevel en klar forutsetning at du som bruker, eller din representant, skal medvirke når din plan lages. 

Les mer om formålet med individuell plan og koordinator hos Helsedirektoratet

Brosjyre "Ditt liv, din plan" fra Helsedirektoratet (på flere språk)

DIPS samspill (nettbasert individuell plan)

Kommunen har et nettbasert fagsystem for indivduell plan (IP) som heter DIPS samspill. 

Ønsker du å vite mer om dette fagsystemet kan du lese mer her: DIPS samspill

Miniveileder i Dips samspill - Individuell plan (for deg som har koordinator og IP)

Miniveileder i Dips samspill - Enkelt samspill (for deg som har koordinator uten IP)

Har du fått vedtak på IP og det er utpekt en koordinator for deg vil du etterhvert ble bedt om å fylle ut dette skjemaet for at du skal få tilgang til DIPS Samspill:

Autorisasjonsskjema DIPS samspill

Skjemaet skal deretter leveres til din koordinator som oppretter tilgang for deg.

Har du fått tilgang i DIPS samspill kan du bruke følgende adresser:

https://samspill.dips.no/Kristiansand 

 

En koordinator har hovedansvaret for oppfølgingen av deg og skal sikre god fremdrift i planarbeidet. Koordinatoren bør ha god oversikt over tjenesteapparatet og hvem han/hun kan henvise til.

Hva koster tjenesten?

Å få utarbeidet en individuell plan medfører ingen økonomiske kostnader for deg som bruker. 

Hvordan søker jeg om individuell plan?

For å få individuell plan, kan du søke på eget skjema som sendes til:

Kristiansand kommune

Forvaltning og koordinering

Postboks 4, 4685 Nodeland

Søknadsskjema

Du kan også kontakte Innbyggertorg for å få hjelp til å søke. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Forvaltning og koordinering behandler søknaden og fatter vedtak.

Hvordan går jeg frem hvis jeg ikke forstår eller ønsker å klage på vedtaket?

Hvis det er vanskelig å forstå innholdet i vedtaket du har mottatt tar du kontakt med saksbehandler som har underskrevet på vedtaket.

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket, kan du klage. 

Klageskjema (pdf)

Klageskjema (word)

Kommunen ved Innbyggertorg kan gi veiledning i hvordan du kan klage.

Utfylt Klageskjema sendes til kommunen, som vurderer saken på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt til videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Du kan henvende deg til Pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som bruker eller pårørende

Aktuelle lover og forskrifter

Lov om pasient og brukerrettigheter § 2-5

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 7-1

Lov om sosiale tjenester i NAV kap. 4, § 33 

Psykisk helsevernloven § 4-1

Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5

Barnevernloven § 3-2a

LAR-forskriften § 6

Forskrift og habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.

KONTAKT