Koordinator

Kort fortalt

  • Dersom du har langvarige og sammensatte helse- og omsorgstjenester kan du søke om koordinator.

Foto: Marte Krogstad

Koordinatoren skal sørge for at du blir fulgt opp, sikre at  tjenestetilbudet ditt blir samordnet og sikre fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Hva er en koordinator? 

Koordinatoren bør ha god oversikt over tjenesteapparatet og hvem han/hun kan henvise til. Koordinatoren har kjennskap til hvordan tjenesteyterne i de ulike etatene, instansene og sektorene jobber og hvilke regler og myndighet de har.

En koordinator er ikke en ny tjeneste som utløser flere resusser, men en rolle som er lagt til en tjenesteutøver som allerede er inne i apparatet rundt deg.

Forvaltning og koordinering er koordinerende enhet i Kristiansand kommunen. Enheten har ansvar for å utpeke koordinatorer og har overordnet ansvar for opplæring og veiledning av disse.

Hvordan søker jeg om koordinator?

For å få en koordinator, søker du enten på digitalt eller på et eget søknadsskjema som sendes til:

Kristiansand kommune

Forvaltning og koordinering

Postboks 4, 4685 Nodeland

Søknadsskjema

Du kan også kontakte Innbyggertorg for å få hjelp til å søke. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Forvaltning og koordinering behandler søknaden og fatter vedtak.

Hvordan går jeg frem hvis jeg ikke forstår eller ønsker å klage på vedtaket?

Hvis det er vanskelig å forstå innholdet i vedtaket du har mottatt tar du kontakt med saksbehandler som har underskrevet på vedtaket.

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket, kan du klage. 

Klageskjema (pdf)

Klageskjema (word)

Kommunen ved Innbyggertorg kan gi veiledning i hvordan du kan klage.

Utfylt Klageskjema sendes til kommunen, som vurderer saken på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt til videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Du kan henvende deg til Pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som bruker eller pårørende

Aktuellt lovverk og veilederere

Helse- og omsorgstjenesteloven

Barnevernloven

Nav- lovene

Forskrift og habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. 

Helsedirektoratet; individuell plan, rehabilitering og habilitering

Individuell plan - en rettighet - helsenorge.no

KONTAKT