Planer nylig vedtatt av bystyret

KORT FORTALT

Når bystyret har vedtatt en reguleringsplan, varsler plan og bygg alle grunneiere, berørte naboer og offentlige myndigheter om vedtaket. Parter i saken, eller andre med rettslig klageinteresse, kan klage på vedtaket. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt.

 

På sidene under kan du se de vedtatte plandokumentene og sende klage.