Et løft for de myke trafikantene

Tryggere skolevei på Justvik, bredere fortau i Slettheiveien og nytt dekke på sykkelfeltene i sentrum er noen av forbedringsprosjektene som kommer myke trafikanter i Kristiansand til gode.

– Vi har flere prosjekter i gang for tida der det er fokus på å forbedre framkommeligheten og trafikksikkerheten for myke trafikanter. Det løses på ulike måter, opplyser Ole Jakob Dovland, veiingeniør og prosjektleder hos Ingeniørvesenet i Kristiansand kommune.

Nytt sykkeldekke i Tordenskjolds gateNytt sykkeldekke i Tordenskjolds gateNytt sykkeldekke i Tordenskjolds gate

Bildene viser hvordan det nye røde dekket for syklistene ser ut under legging og ferdig lagt. (FOTO: Kristiansand kommune)

Nytt dekke i sykkelfeltet

Har du syklet Tordenskjolds gate den siste tiden, vil du ha lagt merke til at den gamle rødmalinga i sykkelfeltet er frest bort og erstattet med et nytt rødt dekke som gir høyere friksjon og dermed mindre fare for at sykkeldekkene glipper i vått vær. Det nye dekket vil også ha mye lengre levetid enn den oljebaserte malinga. Hittil er det kun Tordenskjolds gate fra Kirkegata til Holbergs gate som har fått det nye dekket, men dersom erfaringene er like gode som forventet, vil det på sikt bli lagt tilsvarende dekke flere steder i byen. Arbeidet utføres av Ingeniørvesenet i samarbeid med ATP-samarbeidet (Areal- og transportsplansamarbeidet i Kristiansandregionen).

Flere fakta om prosjektet finner du her 

Bildet viser arbeidet med ny gang- og sykkelvei på JustvikBildet viser arbeidet med ny gang- og sykkelvei på JustvikBildet viser arbeidet med ny gang- og sykkelvei på Justvik

På Justvik bygges det en helt ny gang- og sykkelsti som i tillegg blir en snarvei til skolen. (FOTO: Kristiansand kommune)

Trygg skolevei

På Justvik og Skinnerheia måtte ungdomsskoleelevene tidligere gå langs en bratt, svingete og trafikkert vei. Nå bygges det en separat gang- og sykkelvei som i tillegg blir en snarvei til skolen.
For å anlegge gang- og sykkelveien har det vært nødvendig å fylle igjen deler av dalen på sørsiden av Kvernhusheia. Fyllingen består av 15 000 kubikkmeter gjenbrukt tunnelmasse (stein) fra utgravingen av Vågsbygdporten. Den 380 meter lange gang- og sykkelveien er trinn 1 i en totrinnsplan.
– Vi skal i første delen av prosjektet bygge ferdig cirka 380 meter med gang- og sykkelvei. Det lages en mulighet for adkomstvei fra Kvernhusheia til del to av gang- og sykkelveien som bygges seinere, forteller Ole Jakob Dovland. Trappa mellom Kvernhusheia og Skinnerheia, som måtte fjernes for å etablere den nye gang- og sykkelveien, vil bli erstattet med en annen atkomstløsning når gang- og sykkelveien er ferdig.

Flere fakta om prosjektet finner du her

Bildet viser arbeidet med nytt fortau i SlettheiveienBildet viser arbeidet med nytt fortau langs SlettheiveienBildet viser arbeidet med nytt fortau langs Slettheiveien

Nytt fortau i Slettheiveien har lenge vært et ønske fra beboerne i området. Nå kommer det på plass. (FOTO OG ILLUSTRASJONER: Kristiansand kommune og Trimble)

Bredere og tryggere

Veien opp til Slettheia har i mange år vært i dårlig stand, og forholdene for gående og syklende har vært kummerlige, spesielt vinterstid, da faren for å få en istapp i hodet har vært tilstede.
– På Slettheia var det tidligere et smalt fortau under en bratt fjellskjæring. Dette var problematisk både fordi fortauet var stedvis smalt, men også fordi det var fare for nedfall av is og stein, bekrefter Ole Jakob Dovland. Nå kan gående og syklister på Slettheiveien gå en lysere tid i møte.
– Nå blir det bredere fortau og ei bred grøft mellom fortau og fjellskjæring for å sikre myke trafikanter, forklarer ingeniøren. Det nye fortauet skal etter planen stå ferdig før jul.

Flere fakta om prosjektet finner du her 

Illustrasjonsbilde av hvordan fortauet i Svarttjønnheia vil bli

Illustrasjon av hvordan det nye fortauet fortauet i Svarttjønnheia vil se ut når det står ferdig i mars 2024.

Flere prosjekter

I tillegg til de ovennevnte prosjektene er Ingeniørvesenet i gang med å flytte gang- og sykkelveien langs Strømmeveien på Søm og bygge fortau i Svarttjønnheia.

Les om disse prosjektene her