Kommunen oppgraderer fortau på Slettheia i løpet av 2023.

Fakta om nytt fortau Sletteheiveien

  • Prosjektnavn: Slettheiveien fra Tranestien til Rugdeveien, fortau 
  • Startdato: 15.08.2023
  • Estimert sluttdato: 15.12.2023
  • Kostnadsramme: Kr 4 000 000,-
  • Antall løpemeter vei: 220 m
  • Entreprenør: Ingeniørvesenet og Tobiassen Fjellsprengning AS  

Beskrivelse av prosjektet

På Slettheia oppgraderer Ingeniørvesenet fortauet. Fortauet mellom Rugdeveien og Tranestien har vært i dårlig stand i mange år. Fortauet er smalt, asfalten er dårlig og den høye og vertikale skjæringa kan føre til nedfall av istapper vinterstid.

Prosjektet omfatter:

  • Utvide fortau for å forbedre fremkommelighet for myke trafikanter
  • Utvide grøft mellom fortau og fjellskjæring for å øke sikkerheten mtp. nedfall av is. Grøfta er også nyttig til drenering av vann, samt snølagring vinterstid. 
  • Etablere fjellskjæring med vinkel 10:1 for å redusere fare for at istapper bygges opp.

Høsten 2023 begynte med sprengningsarbeider og fjellrens. Fjellskjæringa skal fjellsikres med bolter og nett, og til slutt skal grøft og fortau etableres. Arbeidene er antatt ferdig desember 2023. Fortauet blir 3 m bredt, og veien 6,5 m bred. Ny løsning er vist i utklipp fra modell under:

Slettheiveien etter forbedringene er utført

Slettheiveien etter forbedringene er utført

 

Slettheiveien etter forbedringene er utført

Slettheiveien etter forbedringene er utført

 

Slettheiveien før forbedringene er utført

Slettheiveien før forbedringene er utført