Politisk sluttbehandling

Kommuneplanens arealdel er fremmet til sluttbehandling. Planforslaget ble behandlet i formannskapet 29. november 2023. Det ble gjennomført mekling av innsigelser til planen 24. januar 2024. I møte 28. februar skal bystyret ta stilling til resultatet som framkom under meklingen, og sluttbehandle planen. Her finner du saksdokumentene og informasjon om prosessen.

Kommuneplanens arealdel er fremmet til sluttbehandling i bystyret 28. februar 2024, sak 23/24. Her finner du saksdokumentene og informasjon om prosessen.

Formannskapet behandlet forslag til kommuneplanens arealdel den 29. november, sak 16/23.

Protokollen ble godkjent i formannskapets møte 12. desember, sak 27/23, med en liten justering. Dette innebærer at tidligere vedtakspunkt 2k-2o har fått nytt vedtaksnummer.

Formannskapet vedtok å sende flere innsigelser til mekling. Det ble gjennomført mekling av innsigelsene fra Bane NOR, Statens vegvesen, Agder fylkeskommune og Statsforvalteren i Agder 24. januar 2024. Det var Statsforvalteren som har hadde ansvar for å gjennomføre meklingen.
Kommunens meklingsutvalg besto av ordfører Mathias Bernander og opposisjonsleder Kenneth Mørk.

Resultatet av meklingen kommer frem av meklingsprotokollen og oversendelsesbrevet fra Statsforvalteren. Partene kom til enighet på flere punkter. Det ble ikke enighet når det gjelder innsigelsene til Hamrevann-området, plasskrevende handel og nye næringsområder på Lohnelier i Søgne og nytt næringsområde i Sørlandsparken øst.

Dersom bystyret vedtar meklingsresultatet på disse punktene, er det Kommunal- og distriktsdepartementet som avgjør innsigelsene. Det samme gjelder dersom bystyret går imot meklingsresultatet av de andre innsigelsene.

Ettersom de uløste innsigelsene knytter seg til klart avgrensede deler av planen, kan bystyret likevel vedta at de øvrige delene av kommuneplanens arealdel skal ha rettsvirkning.

Plandokumenter, digitalt plankart, temakart og fagnotat kulturmiljø

Plandokumentene til sluttbehandling

Her finner du saksframlegget, vedtak og vedleggene slik de er sendt til politisk behandling. Kommunedirektørens vurdering og anbefaling av innsigelser, faglige råd og øvrige høringsuttalelser går fram av saksdokumentene.

Saksdokumentene til bystyret er supplert med nye dokumenter etter behandlingen i formannskapet. De nye dokumentene beskriver den gjennomførte meklingen.

Digitalt plankart

Her finner du kommunens innsynsløsning med digitalt plankart og digitale temakart.

Oppdatert plankart

Klikk i kartet for å åpne det digitale plankartet.

Under finner du veiledning til hvordan det digitale plankartet og digitale temakartet fungerer, både som et enkeltbilde og en kort film. Veiledningen ble utarbeidet til høringen av planforslaget, som også inneholdt områder hørt i to alternativ.

Veiledning til hvordan du finner fram i kartet finner du her (PDF)

Her kan du se en video som viser bruk av kartet:

Temakart PDF (A3-format):

Fagnotat kulturmiljø

Temautredning kulturmiljø er bearbeidet og til sluttbehandlingen gitt status som et eget fagnotat:
Fagnotat kulturmiljø

De fire andre fagnotatene som er brukt som kunnskapsgrunnlag i utarbeidelsen av planforslaget, med vedlegg og rapporter, finnes her:
Kristiansand kommune – Høringsforslag 

Høringsuttalelser og innsigelser

Det kom inn over 300 høringsuttalelser og rundt 50 innsigelser til planforslaget.

Flere offentlige myndigheter fremmet innsigelser, blant dem Avinor, Bane NOR, Forsvarsbygg, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statens vegvesen, Statsforvalteren i Agder og Agder fylkeskommune. Innsigelsene ble presentert for formannskapet i møte 15. mars 2023.

Nedenfor finner du høringsbrevene med innsigelser. Du kan søke innsyn i høringsuttalelsene i kommunens offentlige journal.