Dialog og medvirkning

Her kan du lese om medvirkningsaktiviteter som ble gjennomført i forbindelse med utarbeidelse av planforslaget til kommuneplanens arealdel for Kristiansand 2024–2035.

Illustrasjon av medvirkning

Hvordan kan befolkningen og de ulike samfunnsaktørene i kommunen bidra til å gjøre Kristiansand til et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn, med 80 % reduksjon av klimagassutslipp?

Hvordan skal vi gjøre Kristiansand til en attraktiv kommune å bo og arbeide i, skape arbeidsplasser og tiltrekke oss kompetent arbeidskraft?

God by- og stedsutvikling handler mye om å bygge videre på de kvalitetene som allerede er der. Inngående lokalkunnskap er grunnleggende for å identifisere hva som fungerer godt, hva som er viktig for stedets identitet og potensial for framtida. Derfor var det viktig for kommunen å ha løpende dialog og medvirkning i arbeidet med arealdelen.

Formannskapet fikk et utkast til medvirkningsplan til orientering og behandling i april 2021 (sak 62/21). Saken beskrev ambisjonene, målgrupper og temaer som kommunen ønsket informasjon og dialog om.

Gjennomførte aktiviteter

Medvirkning ble gjennomført i perioden våren 2021 til vinteren 2022. Aktivitetene var i både fysiske og digitale former – alt etter hva covidpandemien ga mulighet for. Medvirkning pågikk parallelt med utredningsarbeidet i kommunen.

Oppsummering av innspillene  

Dialog med lag, foreninger, vel og interessegrupper øst for Topdalsjorden

Norconsult gjennomførte i januar en digital medvirkning med ulike interessentgrupper i Randesund og Tveit med innspillskjema og digitalt dialogmøte.

Notat fra Norconsult om medvirkningsprosessen (pdf)

Stedskvaliteter, transportløsninger og grønne kvaliteter på agendaen under Miljøuka

Den digitale idédugnaden tok for seg spørsmål om kvaliteter der du bor, hva vi bør ta vare på når vi bygger nye boliger, hva som kan forbedres, hvordan du opplever luftkvaliteten der du bor, og hvilke transportmiddel du bruker i hverdagen.

Mange detaljerte innspill lar seg ikke løse direkte i kommuneplanen, men kan brukes videre i andre prosesser i kommunen og i lokalsamfunnet.

Resultatene ble vist på stand på torget i oktober 2021 under Miljøuka – Bærekraftig sammen. Du kan se resultatene her i en samlet presentasjon og oppsummert per bydel.

På standen spurte vi også «Hva er viktige grønne kvaliteter i fremtidens Kristiansand?» og «Hva er viktige vilkår for å få mer selvdyrking og kortreist mat i Kristiansand fram mot 2030?»

Svarene ga innspill til temaer som friluftsliv, turområder, urban dyrking, skogsområder og landbruk.

Foto av Gjennomførte aktiviteter

Tre på gata!

I løpet av sommeren 2021 var studentmedhjelpere på Tangvall, Nodeland, Vågsbygd, Rona og Hamresanden med enkle spørsmål til de som de møter der og da. Svarene ga et øyeblikksbilde av hva folk er opptatt av, og var et innspill til temaer som stedsutvikling og boligbygging. 

Hva mener barn og unge om sitt nærmiljø? Vi spurte elevrådene og fritidsklubbene i hele kommunen

Hva er arealdelen for noe, egentlig? Maria Isabella Mayora Synnes (som tidligere satt i ungdommens bystyre) forklarer dette i en enkel video som er sendt til alle elevråd og fritidsklubber i kommunen, sammen med enkle spørsmål om deres nærmiljø. Svarene ble vist under Barnas arkitekturdag i 2021 og 2022. Se svarene her og presentasjon til Barnas arkitekturdag 2022.

Møte med næringslivet

Gjennom høsten 2021 hadde planleggerne flere orienteringsmøter og dialogmøter med næringslivet. Det var også flere møter med næringsaktører og bedrifter i kommunen.

Webinar om kunst i stedsutvikling

26. august 2021 ble det gjennomført et webinar om kunst og kultur i stedsutvikling i samarbeid med Cultiva.

Her kom det fram mange refleksjoner om kunst i nærmiljøer og kunstens rolle i samfunnsutvikling. Dette ga innspill til arbeidet med kulturstrategien og temaet stedsutvikling i kommuneplanen.

Bylab på Tinnheia

I regi av prosjektene Hei Tinnheia og SOSLOK ble det organisert en bylab som ble avsluttet med en bydelsfest på Tinnheia i september 2021.

Planleggerne var på torvet 18. september og slo av en prat med innbyggerne om utviklingen på Tinnheia.

Les mer om programmet her


Barnas arkitekturdag

Under Barnas arkitekturdag i oktober 2021 hadde planleggerne og koordinator for barn og unges medvirkning aktiviteter for barn i form av drop-in kino med filmer om barnas rett til medvirkning, hva arealdelen er for noe, og hva barn på Slettheia synes om sitt nærmiljø og kunsten på Slettheia.

Det var også plakater med oppsummering av innspill fra barn og unge, og tegneaktivitet om hva barna synes er fint i sitt nærmiljø.

Medvirkning med barn og unge i Hånes og Randesund

I løpet av høsten 2021 var koordinator for barn og unges medvirkning på skoler og fritidsklubber i Hånes og Randesund for å høre om hvordan de bruker sitt nærmiljø og hvordan de ser for seg fremtidig utvikling i sitt område.

Innspill fra barn og unge i Randesund (pdf)

Digitale folkemøter ved oppstart av kommuneplanarbeidet

Ordfører Jan Oddvar Skisland og kommunalplanleggerne inviterte til digitale folkemøter om arbeidet med ny kommuneplan for Kristiansand 4. mars 2021 kl. 09.00 og 18.00.

Se opptak av møtene her: