Dialog og medvirkning

MedvirkningIllustrasjon av medvirkning

Hvordan kan befolkningen og de ulike samfunnsaktørene i kommunen bidra til å gjøre Kristiansand til et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn, med 80 % reduksjon av klimagassutslipp?
Hvordan skal vi gjøre Kristiansand til en attraktiv kommune å bo og arbeide i, skape arbeidsplasser og tiltrekke oss kompetent arbeidskraft?

God by- og stedsutvikling handler mye om å bygge videre på de kvalitetene som allerede er der. Inngående lokalkunnskap er grunnleggende for å identifisere hva som fungerer godt, hva som er viktig for stedets identitet og potensial for fremtida. Derfor er det viktig for kommunen å ha løpende dialog og medvirkning i arbeidet med arealdelen.

Formannskapet har fått et utkast til medvirkningsplan til orientering og behandling. Saken sier noe om ambisjoner, målgrupper og temaer som vi ser behov for informasjon og dialog om.

Medvirkning har pågått siden våren 2021 i både fysisk og digitale former – alt etter hva pandemien gav mulighet for. Medvirkning har gått parallelt med utredningsarbeidet i kommunen. Innspillene som kommunen har mottatt vil påvirke anbefalingene og planforslaget som skal foreligge i løpet av våren 2022.

Gjennomførte aktiviteter

Dialog med lag, foreninger, vel og interessegrupper øst for Topdalsjorden

Norconsult har i januar gjennomført digital medvirkning med ulike interessentgrupper i Randesund og Tveit med innspillskjema og digitalt dialogmøte.

Notat fra Norconsult om medvirkningsprosessen (pdf)

Stedskvaliteter, transportløsninger og grønne kvaliteter på agendaen under Miljøuka

Den digitale idédugnaden tok for seg spørsmål om kvaliteter der du bor, hva vi bør ta vare på når vi bygger nye boliger, hva som kan forbedres, hvordan du opplever luftkvaliteten der du bor, og hvilke transportmiddel du bruker i hverdagen.

Innspillene som ikke kan løses i kommuneplanen spilles videre til andre prosesser i kommunen.

Resultatene ble vist på stand på torget 2. oktober under Miljøuka 2021 – Bærekraftig sammen. Du kan se resultatene her i en samlet presentasjon og oppsummert per bydel.

På standen spurte vi også «Hva er viktige grønne kvaliteter i fremtidens Kristiansand?» og «Hva er viktige vilkår for å få mer selvdyrking og kortreist mat i Kristiansand fram mot 2030?» Svarene gir noen innspill til temaer som friluftsliv, turområder, urban dyrking, skogsområder og landbruk.

Foto av Gjennomførte aktiviteter

Tre på gata!

I løpet av sommeren 2021 har studentmedhjelpere vært på Tangvall, Nodeland, Vågsbygd, Rona og Hamresanden med enkle spørsmål til de som de møter der og da. Svarene gir et øyeblikksbilde av hva folk er opptatt av, og er et innspill til arbeid med stedsutvikling i forbindelse med kommuneplanarbeidet. Oppsummering legges ut etter hvert på denne siden.

Hva mener barn og unge om sitt nærmiljø? Vi spurte elevrådene og fritidsklubbene i hele kommunen

Hva er arealdelen for noe, egentlig? Maria Isabella Mayora Synnes (som satt tidligere i ungdommens bystyre) forklarer dette i en enkel video som er sendt til alle elevråd og fritidsklubber i kommunen, sammen med enkle spørsmål om deres nærmiljø. Svarene ble vist under Barnas arkitekturdag i 2021 og 2022. Se svarene her og presentasjon til Barnas arkitekturdag 2022.

Møte med næringslivet

Gjennom høsten har planleggerne hatt flere orienteringsmøter og dialogmøter med næringslivet.

Webinar om kunst i stedsutvikling

Den 26. august ble det gjennomført et webinar om kunst og kultur i stedsutvikling i samarbeid med Cultiva.

Det kom frem mange refleksjoner om kunst i nærmiljøer og dens rolle i samfunnsutvikling. Dette gir innspill til arbeidet med kulturstrategien og stedsutvikling i kommuneplanen.

Bylab på Tinnheia

I regi av prosjektene Hei Tinnheia og SOSLOK ble det organisert en bylab som ble avsluttet med en bydelsfest i uke 37 på Tinnheia.

Planleggerne var på torvet den 18. september og slo en prat med innbyggerne om utviklingen på Tinnheia.
Les mer om programmet her.


Barnas arkitekturdag

Den 23. oktober under Barnas arkitekturdag hadde planleggerne og koordinator for barn og unges medvirkning to aktiviteter for barn. Det var drop-in kino med filmer om barnas rett til medvirkning, hva arealdelen er for noe, og hva barn på Slettheia synes om sitt nærmiljø og kunsten på Slettheia.

Det var også plakater med oppsummering av innspill fra barn og unge rundt i kommunens skoler og fritidsklubber, og tegneaktivitet om hva barna synes er fint i sitt nærmiljø.

Medvirkning med barn og unge i Hånes og Randesund

Koordinator for barn og unges medvirkning har vært rundt på skoler og fritidsklubber i Hånes og Randesund for å høre om hvordan de bruker sitt nærmiljø og hvordan de ser for seg fremtidig utvikling i sitt område.

Innspill fra barn og unge i Randesund (pdf)

Digitale folkemøter ved oppstart av kommuneplanarbeidet

Ordfører Jan Oddvar Skisland og kommunalplanleggerne inviterte til digitale folkemøter om arbeidet med ny kommuneplan for Kristiansand den 4. mars 2021 kl.09.00 og kl.18.00.

Les mer om digitale folkemøter 4. mars her.

Se dem her: