Tinnheia mulighetsstudie

KORT FORTALT

Formålet er å lage en mulighetsstudie for Tinnheia for å se på kvalitetene og potensialet som finnes med henblikk på å videreutvikle bydelen.

Hei Tinnheia

 • en mulighetsstudie for bydelen

Formål 

Formålet er å lage en mulighetsstudie  for Tinnheia for å se på kvalitetene og potensialet som finnes med henblikk på å videreutvikle bydelen. Det innebærer å jobbe med både velforeningene, innbyggere og politikere i prosessen. Planområdet omfatter store deler av Tinnheia. Det er tatt utgangpunkt i velforeningens geografiske utstrekning for å definere planavgrensningen på mulighetsstudien. Se planavgrensningen 

Prosjektorganisering 

Velforeningene tok det opprinnelige initiativet, men overordnet planlegging og organisering ligger nå hos Kristiansand kommune ved plan og bygg. I videreføring av mulighetsstudien er det viktig for oss, som kommune, at vi dokumenterer og systematiserer innbyggernes tilbakemeldinger, slik at vi sikrer oss at disse er representative for Tinnheia. 

Prosjektgruppen vil bestå av: 

 • Venke Moe, plan og bygg  
 • Nina Malo, plan og bygg 
 • Gisela Nilsen, plan og bygg 

Hva skal vi gjøre nå?​

Planlagte aktiviteter:

 

Hva har vi gjort til nå?​

Møter med velforeningene - medvirkning med Tinnstua barnehage - Blå kors-speider, fritidsklubben - Karl Johans Minne og Grim skoler - digital spørreundersøkelse - forslagskasse ved torvet - utarbeidet analyser - Fokusgruppe-samtaler om Tinnheia - bylab på Tinnheia - bydelsfest på Tinnheia.

TUSEN TAKK til alle  som svarte på spørreundersøkelsen! 

I januar/februar 2021 ble det sendt ut et digitalt spørreskjema til samtlige beboere innenfor planområdet. Totalt 352 personer besvarte undersøkelsen. De områder som mange mener kan blir bedre er Tinnheia Torv og Grønndalen (155 svarte: Tinnheia Torv , 86 svarte: Grønndalen, 22 svarte: Eigevannet). Øvrige områder som beboerne pekte på var: bedre lekeplasser og vedlikehold, området ved Vigørhallen, mer aktivitet til barna, området rundt skolen, Stålveien, turløyper, ledningsdalen, Malmveien, ets. Den generelle oppfattelsen av Tinnheia er positiv. Se vedlagte resultat -  Resultat spørreskjema (sammendrag fra spørreundersøkelsen. 

Medvirkning med Tinnstua barnehage

Den 16.12.20 traff plan og bygg Tinnstua barnehage på Tinnheia torv. Barnehagebarna hengte opp sine ønsker for Tinnheia på juletreet som sto på torvet. Takk til alle barna som deltok!

Medvirkning Tinnheia barnehage.png

Medvirkning med Grim skole

12.02.21 besøkte Kristiansand kommune Grim ungdomsskole for å få innspill til hvordan Tinnheia kan videreutvikles. 25 elever deltok på møtet herav var 16 av elevene bosatt på Tinnheia. Noen av de innspillene som kom inn:

Tinnheia må generelt oppusses - Lys med Eigevannet - Det skjer veldig lite på Tinnheia - Det er god og trygg skolevei

Medvirkning Grim skole.png

 Se resultat fra medvirkningen

Spørsmål til Grim skole

Presentasjon Grim skole

Medvirkning Karl Johans Minne skole

Den 21.05.21 besøkte plan og bygg elevrådet på Karl Johans Minnes skole for å få innspill hvordan de opplever sin bydel. Noen av de innspillene som kom inn:

Det er mange lekeplasser - Det er en bra skolekultur – Det mangler lys på flere steder- Vi ønsker oss en lekeplass i Grønndalen, men den må ikke komme i veien for akebakken - Det er veldig mørkt i Grønndalen - Det må ikke bygges i Grønndalen - Det nye prosjektet foran skolen (Detaljregulering for Skogen borettslag) skygger for skolen og skolegården. Det vil vi ikke.  Se vedlagt referat for samtlige innspill.

Elevene klistret klistemerker med hjerter på favorittstedene sine. Se foto av vedlagt kart.

Hjertesteder.jpg

Hjerteteder kart.jpg

Takk til dere som deltok!

En kveld i skogen med Blå kors speidergruppe

En kveld i juni møtte plan og bygg speidergruppen ved deres lavvo ved Hestefallstjønn for å få innspill til hvordan Tinnheia kan videreutvikles. Noen av de innspillene som kom inn:

Jeg trives på Tinnheia - Det er ikke så mange biler som i byen - Det er fine badeplasser. Vi bader ved både indre og ytre Eigevann - Det mangler lys noen steder, f eks på overgangen ved skolen - Det er søppel i skolegården fordi ungdommer henger der på kvelden - Vi elsker akebakken i Grønndalen, selv om den er litt bratt - På mange lekeplasser er det få apparater, men lekeplassen i Palladiumveien er bra - Ikke bygg i Grønndalen!

Blå kors speider_medvirkning 02.06.21.pdf

Barna klistret klistremerker med sine «hjertesteder» på kartet. Se bilde under. Takk til barna som deltok!

2.jpg1.jpg

Hjertesteder.jpg

En kveld på Tinnheia fritidssenter

2. september var plan og bygg til stede på fritidsklubben og møtte ungdommene på deres premisser. Ungdommene var engasjerte, glad i bydelen sin og hadde mange gode innspill og ideer.

Noen av innspillene som kom inn:

 • Beste sted å bo!
 • Fin skolegård
 • Fritidssenteret er bra
 • Vi kjenner alle
 • Vi var på torvet når Coop prix var der. Vi savner Coop prix.
 • Vi ønsker oss en butikk med internasjonal mat.
 • Ny fotballbane
 • Take away, billigere mat, kebabsjappe
 • Bedre fotballbane
 • Det er rotete, mye søppel og mangler lys
 • Vi trenger flere bussholdplasser og bedre bussforbindelser.
 • Savner en innebane. Vigørhallen er bare for 1.-3. Klasse
 • Vi trenger flere butikker hvis det blir flere folk.
 • Godteributikk
 • Hotell 

Se alle innspill i referatet her.

Fokusgruppe-samtaler med beboerne på Tinnheia

Kommunen har i juni hatt samtaler med beboerne rundt de samme tema som i spørreundersøkelsen som tidligere ble sendt ut. Medvirkningsopplegget er også en del av forskningsprosjektet «Sosial bærekraft som ny drivkraft i lokalsamfunnsutviklingen» (SOSLOKAL). Dette handler om at utvikle de sosiale verdiene i forbedringen av bydelen sammen med dere på Tinnheia.

Vi gjennomførte samtaler med fem grupper: Unge voksne (18-20 år), personer 70 år pluss, barnefamilier,  personer med annen etnisk bakgrunn og en blandet aldersgruppe. Opplegget innebar en samtale rundt bordet om tema fra spørreundersøkelsen. Svarene vil bli brukt som innspill til mulighetsstudien og i forskningsprosjektet om sosial bærekraft (SOSLOKAL). Resultat fra fokusgruppene vil bli publisert her når vi har sammenstilt de.

Møte angående Tinnheia torv 

26.8. hadde plan og bygg møte med aktørene rundt Tinnheia torv for å få innspill om dagens og fremtidens torv. Se referat her.

Kontaktinformasjon