Tinnheia mulighetsstudie og områderegulering

KORT FORTALT

Plan og bygg går i gang med å lage en områderegulering av Tinnheia bydel. Mulighetsstudien for Tinnheia er gjennomført og arbeidet er avsluttet. På denne siden kan du lese om både pågående områderegulering og den avholdte mulighetsstudien.

Områderegulering

Kristiansand kommune, ved Plan og bygg skal utarbeide en områderegulering for Tinnheia bydel med tanke på potensialene til en fremtidig videreutvikling av bydelen. Områdereguleringen vil identifisere og avgrense mulige byutviklingsprosjekter innenfor foreslått planavgrensning. Dette fokuset vil være på Tinnheia torv, Stålveien og Malmveien, men kan også gjelde andre mindre områder som ikke er identifisert på nåværende tidspunkt.  

Planprogrammet for Tinnheia

Planprogrammet (ekstern lenke) ble fastsatt den 15. juni 2023 i by- og stedsutviklingsutvalget. I planprogrammet ligger alle innspill som kom inn i høringsperioden. Vedtatt planprogram ligger her. Nå vil Plan og bygg arbeide videre med planforslaget ihht. til rammene angitt i programmet. Neste gang man kan komme med innspill er i høringsperioden. 

Planavgrensning

Planavgrensningen til områdereguleringen av Tinnheia

Mål for planarbeidet 

En områderegulering for Tinnheia vil danne et grunnlag for fremtidig utvikling på et overordnet nivå. Områdereguleringen skal klargjøre fremtidig arealbruk og hvordan vi sammen, som kommune, beboere, næringsdrivere og aktører, vil at Tinnheia skal se ut i fremtiden. En slik plan skaper en mer forutsigbar utvikling av området. En planprosess kan ta tid, men planen kan bli et viktig utviklingsverktøy. Da er det nødvendig å bruke nok tid til å skape et godt og gjennomarbeidet grunnlag, og gi flest mulig eierskap til områdereguleringen. Arbeidet med områdereguleringen skaper økt fokus som kan bidra til å utvikle Tinnheia. Dette kan gi grunnlag for kommunen til å stille rekkefølgekrav om oppgradering av teknisk- og sosial infrastruktur. Samtidig vil en utvikling som regel føre til en privat oppgradering av arealene som utvikles. Flere boliger og beboere gir større kundegrunnlag for mer næring og aktivitet i torvet, for eksempel. I dette arbeidet er Tinnheia sin identitet og karakter viktig å videreutvikle – hvordan vil vi ha det på Tinnheia? Nye boliger kan være et viktig supplement til dagens boliger på Tinnheia.

De overordnede målene for områdereguleringen er:

 1. Lage en fremtidsrettet og helhetlig områderegulering for utvikling av Tinnheia på et overordnet nivå. Bevisstgjøre og tydeliggjøre potensialet som ligger i bydelen og videreutvikle stedets karakter og identitet.
 2. Identifisere og avgrense transformasjons- og byutviklingsområder (for eksempel Tinnheia torv, Stålveien, Malmveien) og styrke Tinnheia som lokalsenter. Områdereguleringen skal angi fremtidig arealbruk og etablere rammer og premisser for videre utvikling.
 3. Bidra til økt næring, attraktivitet og høyere kvalitet på møteplasser.
 4. Bevare og videreutvikle grøntområder og møteplasser for rekreasjon (for eksempel Grønndalen, Eigevannet). Opprettholde og identifisere nye koblinger, snarveier og sammenhenger.

Tinnheia mulighetsstudie

Hei Tinnheia

En mulighetsstudie for bydelen

En mulighetsstudie for bydelen

Sluttrapport og regnskap (PDF)

Formål 

Formålet er å lage en mulighetsstudie for Tinnheia for å se på kvalitetene og potensialet som finnes med henblikk på å videreutvikle bydelen. Det innebærer å jobbe med både velforeningene, innbyggere og politikere i prosessen. Planområdet omfatter store deler av Tinnheia. Det er tatt utgangpunkt i velforeningens geografiske utstrekning for å definere planavgrensningen på mulighetsstudien. Se planavgrensningen (PDF)

Prosjektorganisering 

Velforeningene tok det opprinnelige initiativet, men overordnet planlegging og organisering ligger nå hos Kristiansand kommune ved plan og bygg. I videreføring av mulighetsstudien er det viktig for oss som kommune, at vi dokumenterer og systematiserer innbyggernes tilbakemeldinger, slik at vi sikrer oss at disse er representative for Tinnheia. 

Prosjektgruppen fra plan og bygg består av: 

 • Venke Moe, plan og bygningssjef
 • Nina Malo
 • Gisela Nilsen
Presentasjon av mulighetsstudien

Presentasjon av mulighetsstudien i by- og stedsutviklingsutvalget 28.4.2022 (ekstern lenke)

Plan og bygg vil holde en presentasjon av mulighetsstudien i gymsalen på Karl Johans Minne skole den 8. juni kl. 17-19. Vi vil blant annet presentere innspillene i medvirkningsprosessene, utredninger angående grønnstruktur og bebyggelsesstruktur og hva som skjer videre med arbeidet. Det er anledning til å komme med spørsmål etter presentasjonen. Hjertelig velkommen!

Hva har vi gjort til nå?​

Møter med velforeningene - medvirkning med Tinnstua barnehage - Blå kors-speider, fritidsklubben - Karl Johans Minne og Grim skoler - digital spørreundersøkelse - forslagskasse ved torvet - utarbeidet analyser - møte med aktører rundt Tinnheia torv - fokusgruppesamtaler om Tinnheia - bylab på Tinnheia - bydelsfest på Tinnheia.

Sammendrag av mulighetsstudie (PDF)

Digital spørreundersøkelse

​Tusen takk til alle som svarte på spørreundersøkelsen! 

I januar/februar 2021 ble det sendt ut et digitalt spørreskjema til samtlige beboere innenfor planområdet. Totalt 352 personer besvarte undersøkelsen. De områder som mange mener kan blir bedre er Tinnheia Torv og Grønndalen (155 svarte Tinnheia Torv, 86 svarte Grønndalen, 22 svarte Eigevannet). Øvrige områder som beboerne pekte på var bedre lekeplasser og vedlikehold, området ved Vigørhallen, mer aktivitet til barna, området rundt skolen, Stålveien, turløyper, ledningsdalen, Malmveien etc. Den generelle oppfattelsen av Tinnheia er positiv. Se vedlagte resultat - Resultat spørreskjema (sammendrag fra spørreundersøkelsen. 

Analyser av spørreundersøkelsen (PDF)

Medvirkning med Tinnstua barnehage

Den 16.12.20 traff plan og bygg Tinnstua barnehage på Tinnheia torv. Barnehagebarna hengte opp sine ønsker for Tinnheia på juletreet som sto på torvet. Takk til alle barna som deltok!

Noen av ønskene de hadde: Skateboardbane, søppelkasser, basseng, tegneplass, kino, sykkelbane, klatrevegg og en stor robot.

Medvirkning Tinnheia barnehage.png

Medvirkning med Grim skole

12.02.21 besøkte Kristiansand kommune Grim ungdomsskole for å få innspill til hvordan Tinnheia kan videreutvikles. 25 elever deltok på møtet. Av dem var 16 bosatt på Tinnheia. Noen av de innspillene som kom inn:

Tinnheia må generelt oppusses - Lys med Eigevannet - Det skjer veldig lite på Tinnheia - Det er god og trygg skolevei

Medvirkning Grim skole.png

Resultat fra medvirkningen (PDF)

Spørsmål til Grim skole (PDF)

Presentasjon Grim skole (PDF)

Medvirkning Karl Johans Minnes skole

Den 21.05.21 besøkte plan og bygg elevrådet på Karl Johans Minnes skole for å få innspill hvordan de opplever sin bydel. Noen av innspillene som kom inn:

Det er mange lekeplasser - Det er en bra skolekultur – Det mangler lys på flere steder - Vi ønsker oss en lekeplass i Grønndalen, men den må ikke komme i veien for akebakken - Det er veldig mørkt i Grønndalen - Det må ikke bygges i Grønndalen - Det nye prosjektet foran skolen (Detaljregulering for Skogen borettslag) skygger for skolen og skolegården. Det vil vi ikke. Se vedlagt referat (PDF) for samtlige innspill.

Elevene klistret klistremerker med hjerter på favorittstedene sine. Se foto av vedlagt kart.

Hjertesteder

Hjerteteder kart

Takk til dere som deltok!

En kveld i skogen med Blå kors speidergruppe

En kveld i juni møtte plan og bygg speidergruppen ved deres lavvo ved Hestefallstjønn for å få innspill til hvordan Tinnheia kan videreutvikles. Noen av innspillene som kom inn:

Jeg trives på Tinnheia - Det er ikke så mange biler som i byen - Det er fine badeplasser. Vi bader ved både indre og ytre Eigevann - Det mangler lys noen steder, f.eks. på overgangen ved skolen - Det er søppel i skolegården fordi ungdommer henger der på kvelden - Vi elsker akebakken i Grønndalen, selv om den er litt bratt - På mange lekeplasser er det få apparater, men lekeplassen i Palladiumveien er bra - Ikke bygg i Grønndalen!

Blå kors speider_medvirkning 02.06.21 (PDF)

Barna klistret klistremerker med sine «hjertesteder» på kartet. Se bilde under. Takk til barna som deltok!

Setter hjertesteder på kartet

Hjertesteder.jpg

Setter hjertesteder på kartet

En kveld på Tinnheia fritidssenter

2. september var plan og bygg til stede på fritidsklubben og møtte ungdommene på deres premisser. Ungdommene var engasjerte, glade i bydelen sin, og hadde mange gode innspill og ideer.

Noen av innspillene som kom inn:

 • Beste sted å bo!
 • Fin skolegård
 • Fritidssenteret er bra
 • Vi kjenner alle
 • Vi var på torvet da Coop prix var der. Vi savner Coop prix.
 • Vi ønsker oss en butikk med internasjonal mat.
 • Ny fotballbane
 • Take away, billigere mat, kebabsjappe
 • Bedre fotballbane
 • Det er rotete, mye søppel og mangler lys
 • Vi trenger flere bussholdeplasser og bedre bussforbindelser.
 • Savner en innebane. Vigørhallen er bare for 1.-3. klasse
 • Vi trenger flere butikker hvis det blir flere folk.
 • Godteributikk
 • Hotell 

Alle innspill (PDF).

Fokusgruppesamtaler med beboerne på Tinnheia

Kommunen har i juni hatt samtaler med beboerne rundt de samme tema som i spørreundersøkelsen som tidligere ble sendt ut. Medvirkningsopplegget er også en del av forskningsprosjektet «Sosial bærekraft som ny drivkraft i lokalsamfunnsutviklingen» (SOSLOKAL). Dette handler om å utvikle de sosiale verdiene i forbedringen av bydelen sammen med dere på Tinnheia.

Vi gjennomførte samtaler med fem grupper: Unge voksne (18-20 år), personer 70 år pluss, barnefamilier, personer med annen etnisk bakgrunn og en blandet aldersgruppe. Opplegget innebar en samtale rundt bordet om tema fra spørreundersøkelsen. Svarene vil bli brukt som innspill til mulighetsstudien og i forskningsprosjektet om sosial bærekraft (SOSLOKAL).

Resultat fra fokusgruppene (PDF)

Møte angående Tinnheia torv 

26.8. hadde plan og bygg møte med aktørene rundt Tinnheia torv for å få innspill om dagens og fremtidens torv. Se referat fra innspill (PDF).

Bylab på Tinnheia

Sammen med forskningsprosjektet SOSLOKAL gjennomførte plan og bygg 3 temakvelder på Tinnheia 13., 14. og 15.09.2021. Temaene ble valgt utfra en analyse av resultatet fra spørreundersøkelsen, samt samtalene i fokusgruppene. Temaene skulle gjenspeile det som beboere på Tinnheia er mest opptatt av. Temaene var følgende:

 1. Hvordan skape liv på torvet? (PDF)
 2. Grønndalen (PDF) - hvordan utvikle denne til en plass for sosiale møter og aktivitet? Se resultat.
 3. Fremtidslab (PDF) - hvordan utvikler vi Tinnheia til et enda bedre sted? Se resultat.

Metoden som ble brukt på temakveldene heter «Verdenscafé». Det innbefattet at det ble invitert både innbyggere, næringsdrivende, skole og barnehage, kommunale etater samt andre aktører som kunne bidra til temaet. Deltagerne ble delt i tre grupper. De diskuterte tre underspørsmål, og diskusjonen gikk i tre runder hvor deltagerne roterte mellom gruppene. På den måten snakket man først om utfordringene, så om hvilke ressurser man har og til slutt om hvordan man tar dette videre. Metoden hjelper med å fokusere på problemløsning i stedet for problemene.

Analyser

Plan og bygg har engasjert to arkitektfirma for å bidra til mulighetsstudien med analyser og idéskisser.

Asplan Viak AS har fått i oppdrag å analysere bebyggelsesstruktur, bygningstypologi, demografi og bevaringsverdi. Videre har arkitektene laget en fortettingsanalyse med anbefaling om vern, utbygging og andre tiltak innenfor planområdet. Til slutt har arkitektene utarbeidet en idéskisse for utviklingen av Tinnheia torv. Se utredningen her.

Rambøll AS har fått i oppdrag å analysere grønnstruktur og naturverdier, herunder forslag til nye grønnstrukturforbindelser, møteplasser/lekeplasser eller videreutvikling av eksisterende lekeplasser og friområder. Videre har Rambøll utarbeidet en idéskisse for utvikling av Grønndalen (PDF).

På bakgrunn av resultatene fra medvirkningen har mulighetsstudien valgt to fokusområder: Byrommet Tinnheia torv og grønnstrukturen Grønndalen. Disse områdene var tema for to av temakveldene i bylabuka. Konsulentene har deltatt på temakveldene og utarbeidet idéskissene basert på innspill som har kommet frem i medvirkningsprosessene.

Bydelsfest på Tinnheia Torv

Tinnheia torv

Innspill til mulighetsstudiet

Innspill

Tinnehia bydelsfest

Takk til alle 300 beboere som deltok på bydelsfesten på Tinnheia torv lørdag den 18. september! Det var en fin dag med tale, musikk, aktiviteter for barn, servering og presentasjon av arbeidet med mulighetsstudien så langt. Det kom inn mange gode innspill som plan og bygg tar med seg videre i arbeidet med mulighetsstudien. Takk til alle aktører som gjorde denne dagen til en hyggelig bydelsfest på Tinnheia torv!  

Noen av innspillene som kom inn:

Hvordan ønsker du at Tinnheia torv skal se ut i fremtiden?

 • Mer grønt
 • Butikker
 • Kafé/bakeri
 • Lekeplass
 • Legekontor

Hvilke kvaliteter på Tinnheia ønsker du at bevares og styrkes?

 • Grønndalen
 • Ruste opp Vigørhallen
 • Finere torv
 • Lysløype rundt indre Eigevann

Hvilke funksjoner, næringer og tjenester ønsker du deg for Tinnheia?

 • Arbeidsplasser
 • Lekeplass for store og små
 • Møteplass/flerbrukshus
 • Idrettshall

Samtlige innspill (PDF)

Se film fra dagen

Se hjertesteder (PDF)

 

Kontaktinformasjon