Dette skjer nå

Her finner du jevnlige oppdateringer på de ulike aktivitetene og fremdriften i Flere i arbeid.

Flere i arbeid på kurs i mangfoldsledelse

I april samlet Næringsforeningen en rekke virksomheter til kurs i mangfold- og inkluderingsledelse. Målet er at det skal bli enklere for bedrifter å rekruttere blant de som står utenfor arbeid. Representanter fra Flere i arbeid, NAV, Kristiansand kommune, Universitetet i Agder og næringslivet var til stede. 

Kurset bestod av en kombinasjon av teori, praktiske øvelser og erfaringsutveksling. Slik fikk deltakerne ny kunnskap om hvordan de kan legge til rette for å lykkes med mangfold og inkludering på arbeidsplassen.

Les hele saken her.

DSC02398 (2).JPG

Foto: Næringsforeningen

Ordfører får info om arbeidslederprogram på Ternevig

Ternevig er ett av fire omsorgssentre i Kristiansand kommune som er med i Flere i arbeid. Omsorgssentrene har arbeidsledere som hjelper folk fra utenforskap inn i kvalifisering og jobb.

Satsingen er et samarbeid mellom NAV, fylkeskommunen og Kristiansand kommune. I går var ordføreren på besøk på Ternevig, for å treffe ansatte og beboere på omsorgssenteret, og høre mer om arbeidslederprosjektet og treffe deltakerne i satsingen.

MicrosoftTeams-image (81).png

Les hele saken her.

Kronikk som var i Fædrelandsvennen i februar 2024: 

Arbeid er nøkkelen til bedre Levekår

Ingelill Lærum Pedersen, Programleder Flere i arbeid 

Bernt Jørgen Stray, Programeier Flere i 

Å støtte unge til å fullføre skole og komme i jobb, er trolig det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe fattigdom og utjevne forskjeller.  

De siste ukene har det blitt diskutert om levekårsutfordringene på Sørlandet svartmales. Det er en interessant debatt, men den viktigste diskusjonen er hva vi kan gjøre for å bedre levekårene i regionen.  For uansett hvordan vi snur og vender på det, kommer vi ikke unna det faktum at vi har flere utfordringer som vi trenger å finne gode løsninger på.  

Samarbeid på tvers  

I dag er en for stor andel av Kristiansands innbyggere under 30 år hverken i utdanning eller arbeid. Høsten 2021 startet programmet Flere i Arbeid. Programmets mål er å finne en mer treffsikker måte å hjelpe ungdommene våre til å fullføre skole og komme i jobb. NAV, regionalt næringsliv, fylkeskommunen, Kristiansand kommune og akademia leter sammen etter løsningen. Ved å utfordre etablerte systemer og praksis har vi siden oppstarten av programmet funnet ut mer om hva som virker, og hva som ikke virker. Her er noe eksempler på hvordan vi jobber:  

 • Vi lytter til ungdommen når de sier de går seg vill i systemet, og ber oss om å slippe å forholde seg til mer enn én kontaktperson.  
 • Mange trenger tid til å finne trygge relasjoner og tilhørighet. Det er ofte enklere å få opplæring og kvalifisere seg til fagbrev på arbeidsplassen, fremfor skolebenken. Det er også en god oppskrift for mange arbeidsgivere.  
 • Gjennom arbeidstrening og opplæringsløp på sykehjem i kommunen gis det tilpassede oppgaver som kan lette på arbeidet til fast ansatte, samtidig som ungdommene våre kan få muligheten til å ta fagbrev som helsefagarbeider.  
 • Næringsforeningen og NAV samarbeider tett for å gjøre det enklere for bedrifter å rekruttere, følge opp og ansette unge som i dag står utenfor.  
 • Kommunen ønsker også å ta et større ansvar for å ansette unge som står utenfor. Derfor har vi søkt Kommunal – og distriktsdepartementet om å bli forsøkskommune, slik at vi kan teste ut direkte ansettelser av kandidater som til vanlig ikke kvalifiserer til jobb i offentlig sektor.  
 • Svaret på om vi klarer å snu trenden, har vi ikke ennå. Det koster både tid og penger å finne løsninger på komplekse samfunnsutfordringer. Men det koster enda mer å la være, både for den enkelte og for samfunnet.  

 

Mange positive ringvirkninger 

Å inkludere flere i arbeidslivet handler om mer enn bare økonomi for samfunnet og levekår for den enkelte. I Norge – og i Agder - har vi et demografisk regnestykke som ikke går opp. Parallelt med behovet for å få flere i arbeid, blir årskullene mindre og flere eldre. Det betyr at vi rett og slett går tom for folk før vi går tom for penger. 

Gro Harlem Brundtland sa at alt henger sammen med alt. Det som er sikkert, er at veldig mye henger sammen med arbeid. Å få flere i arbeid er trolig det viktigste grepet vi kan ta for å redusere forskjeller og fattigdom.  I tillegg er tilhørighet til arbeidslivet for de aller fleste bra for helsen. Arbeidsplassen er en viktig sosial arena, og et sted å være en ressurs i et fellesskap. Det gir mestring og tilhørighet, og forebygger blant annet ensomhet og psykisk uhelse.  

Innsatsen vår for å få flere i arbeid er også en innsats for kommende generasjoner. Barn som vokser opp i familier hvor ingen av foreldrene er i jobb har generelt færre muligheter og flere utfordringer. Det er også høyere risiko for at de ikke fullfører skole og kommer i jobb, sammenlignet med barn med minst én foresatt inkludert i arbeidslivet.  

Å støtte ungdommene våre til å fullføre skole og komme i jobb er dermed trolig det viktigste vi kan gjøre for å bedre levekårene i regionen og i Norge, både på kort og lang sikt.  

Vi har økt antall hospiteringsdager for elever på 10. trinn fra én til tre dager

Marianne Stray Aas 3.JPG

Oppvekstrådgiver Marianne Stray Aas

I desember fikk 1800 tiendeklassinger tre dager til å hospitere, det vil si besøke forskjellige linjer på videregående skoler i Kristiansand. Dette gjør det lettere for mange å velge neste høst.

Det å styrke karrierelæring og veiledning er et viktig satsingsområde i Flere i arbeid.

Elevene har gitt tydelig uttrykk for at hospiteringsdager er noe av det viktigste vi kan tilby dem av karrierelæring, slik at de får hjelp til å «velge riktig».

I løpet av to år har vi nå klart å øke tilbudet om hospitering fra én dag til hele tre dager. Dette er et viktig tilbud som gleder svært mange ungdomsskoleelever.

Les mer om saken her: Kristiansand kommune - Tiendeklassinger får teste videregående skoler

 

GAME ON og Flere i arbeid på likestillingskonferansen

Likestillings- og mangfoldskonferansen som arrangeres av Universitetet i Agder, hadde nylig 20 års-jubileum. Konferansen ble gjennomført 6. desember og hadde temaet "Veien mellom utenforskap og innenforskap"

GAME-ON-prosjektet fikk anledning til å presentere et nytt studietilbud i akademisk e-sport. Varodd Utvikling har sammen med Universitetet i Agder utviklet GAME-ON:

I studietilbudet får gamere i utenforskap mulighet for opptak uten at det blir vurdert karakterer, eller stilt krav om studiekompetanse. Studentene i GAME-ON får veiledning og tett oppfølging underveis i hele studiet. Resultatene så langt er imponerende. Studentene i Game-on presterer like godt, og av og til over et normalt nivå på IT-studiene, i tillegg er frafallsprosent lavere.

Carl Nicolaysen ledet salen gjennom en inspirerende samtale om hvor viktig og riktig det er å tenke at alle har rett på en plass i innenforskapet og at det er alles ansvar å åpne dørene, slik at flere slipper inn.

Det ble snakket om hvordan vi kan gjøre veien enklere for de unge som står utenfor skole og arbeid. Videre ble det gitt eksempler på hvordan vi gjør veien enklere, også for virksomhetene som har behov for arbeidskraft.

Programmet Flere i arbeid er etablert for å få til enklere og bedre løsninger for de unge og for virksomhetene som trenger å rekruttere dem som arbeidskraft.

Etableringen av programmet er en erkjennelse av at systemet i dag er for vanskelig å orientere seg i. Samtidig er det et viktig budskap at alle unge som står utenfor er en ressurs som trengs, og som er ønsket inn i arbeidslivet.

Vi trenger alle ledige hender og hoder for å løse de ledige arbeidsoppgavene. Det ble gitt eksempler på hvordan det jobbes med dette gjennom å blant annet å utvikle en verktøykasse for rekruttering i samarbeid mellom næringslivet og NAV.

GAME-ON er et flott eksempel på et prosjekt som jobber for å gjøre det enklere for bedriftene å få tilgang til unge ledige hender og hoder, hvor bransjen modnes og utfordres til å tenke annerledes og mer kreativt om rekruttering og kvalifisering.

LIkestillings og mangfoldskonferansen 2023_2.jpg

Fra venstre: Carl J. B. Nicolaysen (Varodd), Ingelill L. Pedersen (Kristiansand kommune) og Håkon Reierstølmoen (Varodd) fotografert under Likestillings- og mangfoldskonferansen (Foto: Varodd)

Bedriftspakken "5 steg til ny kollega" får videre finansiering

Bedriftspakken er en av prosjektene i Flere i arbeid-programmet som skal gjøre det enklere og mer forutsigbart for arbeidsgivere å rekruttere blant dem som står utenfor i dag.

Prosjektet er utviklet i tett samarbeid mellom næringslivet og NAV. Det er utviklet en «verktøykasse» som nå testes og videreutvikles i samarbeid med bedrifter og NAV.

Les mer om arbeidet og se gjerne informasjonsfilmen her: - En unik mulighet for din bedrift (nikr.no) 

Prosjektet har fått støtte av Sparebankstiftelsen SR-Bank det første året. I desember 2023 ble nyheten lansert om at prosjektet i to ytterligere år får støtte av stiftelsen videre. Dette er strålende nyheter for satsingen. Midlene vil bli benyttet til å realisere neste fase av utviklingsprosjektet som omhandler blant annet implementering av metoden.

Til nå har 15 bedrifter meldt seg inn som «pilotbedrifter» til testing av Bedriftspakken.

Nyhetssak i KRS: Kristiansand, Næringsliv | Næringsforeningen fikk millionsum: - Har vært behov for et tettere samarbeid (krs.no)

Unge sørlandsstemmer fikk gi innspill til regjeringen

I november 2023 fikk en delegasjon unge fra Kristiansand reise til Oslo for å gi innspill på en konferanse om ungt utenforskap.

Konferansen er en del av et samfunnsoppdrag iverksatt av regjeringen.

Les mer om saken her: Kristiansand kommune - Unge sørlandsstemmer fikk gi innspill til regjeringen

Unge stemmer på konferansen.jpg

Unge stemmer på konferansen (Foto: Guro Røberg, ERA AS)

Arbeidsuka 

Fra oktober til februar har elever på 10. trinn i Kristiansand hatt arbeidsuke. Her har de fått prøve seg i ulike yrker, og for mange er dette det første møtet med arbeidslivet.

Vi har snakket med noen av elevene og fått gode tilbakemeldinger på at ordningen er viktig og nyttig. Noen av tilbakemeldingene var at arbeidsuka er en god erfaring å ha når de skal inn i arbeidslivet senere. Flere sier også at det er fint å få innsikt i hva som forventes og kreves i arbeidslivet, at man blir holdt ansvarlig og må stå i det.

Gjennom Flere i arbeid er det nå satt i gang et arbeid med å få flere bedrifter til å være en del av ordningen, og da spesielt bedrifter som allerede nå mangler spesifikk kompetanse.

Av de lederne vi snakket med var det en generell enighet om at det er givende å ha elever i bedriften. De sier at det er en fin måte å møte unge arbeidstakere på, og flere får mulighet til videre arbeid i form av en sommerjobb eller deltidsjobb.

Ved å ta imot elever møter virksomhetene fremtidig arbeidskraft på et tidlig stadie, og kan være med på å påvirke valgene deres for videre utdanning.

Med flere virksomheter å velge mellom får elevene mulighet til å teste ut yrker de er interessert i, noe som igjen kan være med å påvirke om de velger studiespesialisering eller yrkesfag på videregående.

Workshop: Samordning av tilbud og tjenester for unge

21.–22. november arrangerte prosjektleder Beate Topland en todagers workshop med deltakere fra NAV Agder, NAV Kristiansand, Kristiansand kommune, Kirkens Bymisjon, Agder fylkeskommune, FRAM, Kjøkkenservice (KSI), Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Blåkors, Rio, Hopeful, Varodd, Via Partner AS og KS Agder. Samtlige nevnte organisasjoner er samarbeidspartnere til Flere i arbeid og er involvert i arbeidet rettet mot gruppen som har havnet utenfor, eller er på vei til å falle ut.  

Tilbud og tiltak for de som er utenfor jobb og skole i Kristiansand er mange, men de er spredt og dekker ikke alltid hele behovet til de unge. De som leverer tilbud og tjenester vet heller ikke nok om hverandre, og ungdommer blir kasteballer mellom sektorer, enheter og forvaltningsnivå.  

Problemstillingen som ble tatt opp i workshopen var derfor «hvordan kan vi sammen legge til rette for at ungdommer lettere kommer inn i arbeid og kvalifiseringsløp?». Bakgrunnen var å få frem innspill, nye tanker og idéer som kan testes ut i et pilotprosjekt.

Ved å skape bedre samarbeid på tvers av fag og virksomheter jobber vi for å bedre organiseringen av dagens tilbud og tjenester, slik at det blir lettere for ungdommer å koble seg på kvalifisering og jobb. I løpet av to dager fikk aktørene knyttet kontakt, diskutert vanskelige spørsmål og utvekslet ny kunnskap som kan ta arbeidet ett hakk videre.  

Hospitering på videregående skole

Hospitering på videregående skole er en viktig del av ungdomsskoleelevenes kunnskapsgrunnlag når de skal velge videre utdanningsløp.

Mange elever på ungdomsskolen velger studiespesialiserende utdanningsprogram på videregående, fordi de ikke vet hva de vil bli eller ønsker å gjøre videre. For mange er dette feil valg, og det skjer fordi de ikke har god nok innsikt i de ulike mulighetene som finnes innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram.

I Kristiansand velger mange idrettsfag, og ikke alle er klar over at det på noen skoler er mulig å kombinere toppidrett med yrkesfaglige utdanninger. De er heller ikke klar over at mange skoler gir deg muligheten til å kombinere studiespesialisering og yrkesfag.

Ungdommene sier selv at hospitering og muligheten til å være en hel dag på et utdanningsprogram er noe av det viktigste de gjør for å velge riktig. Derfor har vi nå utvidet tilbudet om hospitering for ungdomsskoleelever i Kristiansand til minst to dager. Dette er en 100% økning fra i fjor, og målet vårt er at det tilbudet skal utvides enda mer slik at alle ungdommer skal kunne få muligheten til å prøve ut tre ulike utdanningsprgram.

Samarbeid mellom kommunen og fylkeskommunen 

#Vårtagder i Mandal

Forum for samfunnsutvikling er en åpen møtearena i den regionale samhandlingsstrukturen - #vårtagder. Her kan forvaltningsnivåer, næringsliv, akademia og frivillig sektor møtes for dialog og arbeid om felles utfordringer i Agder.

2. november arrangerte #Vårtagder en samling/seminar med temaet «Mobilisering av arbeidskraft i Agder - hvilke muligheter har vi nå?». Dagen besto av spennende foredrag

Testing av ny digital plattform - "Jobbes"

Prosjektet Stimulab er godt i gang med å lage prototypen for en ny digital løsning for unge. Den skal skape nye arenaer der unge som står utenfor utdanning og arbeid kan komme tettere på arbeidsmarkedsaktører og næringsliv, og på denne måten få hjelp til å kvalifisere seg.

Det er gjennom samarbeid med tjenestedesignbyrået ComteBureau at vi nå har fått utviklet en prototype som er klar for testing. Prototypen har fått arbeidstittelen "Jobbes".

​​​​​​​Prototypen er fremstilt som en app til mobil, og bygger på et omfattende innsiktsarbeid og kartlegging blant unge.

I disse dager testes løsningen igjen på ungdom, som for eksempel kommunens lærlinger, elever på videregående skole, elever på Jobbskolen, og på aktivitetshus som Samsen og Røde kors Fellesverket.

Oppstart av fritidsprogrammet FLYT

1.–3. oktober markerte oppstarten av fritidsprogrammet Flyt. 25 ungdommer fra fire ulike skoler var samlet på Samsen Kulturhus til gøye aktiviteter, gruppesamtaler, god mat og sosialt samvær.

Programmet er utarbeidet av Kronprinsparets Fond og jobber med å forberede unge på overgangen fra 10. trinn til videregående skole. Dette gjøres gjennom aktiviteter som gir økt kunnskap om egne styrker, og hvordan ungdommene kan bruke disse i sin hverdag.

Den første helgen i høstferien jobbet elevene først og fremst med å bli kjent i gruppen, og de hadde et fast tema for de ulike dagene. Den tredje dagen handlet om kommunikasjon. Her begynte de unge med å snakke om hvilke behov de har og hvordan de kan bruke FLYT-programmet til å realisere disse.

Ungdommene ble delt inn i mindre grupper og diskuterte undertemaene, før svarene ble gjennomgått i plenum, hvor de hadde en diskusjon.

Tilbakemeldingene fra ungdommene var at de hadde det gøy. Alt i alt så det ut til at åpningen av prosjektet var en suksess.

Gjennom det neste året vil de ha jevnlige møter med ulike temaer, som skal bidra til å forberede ungdommene på veien videre.

Samarbeid om bedriftsbesøk på Hennig Olsen Is 

Torsdag 20. oktober ble det holdt et kompetanseverksted for bedrifter og rådgivere fra skoler i Kristiansand, hos Hennig-Olsen Is. Tema for samlingen var «Hvordan skape gode bedriftsbesøk for elever på ungdomsskolen?» Verkstedet ble arrangert i samarbeid med Flere i arbeid, NHO og Hennig-Olsen Is.

Bedrifter og rådgivere delte erfaringer og tips om hvordan man kan bruke bedriftsbesøkene for å engasjere ungdom til å se hvilke muligheter de har, og til å velge riktig utdanning. Bedriftsbesøk gir ungdommene et innblikk i arbeidslivet og bidrar til å hjelpe dem med å finne ut hva som passer for dem, og hva som ikke passer. I tillegg skaper samlingene gode muligheter for å etablere nye nettverk.

– Bedriftsbesøk er ett av mange tiltak som er viktig for å gi ungdommene nye perspektiv og for å forstå hva som kreves i arbeidslivet. Besøkene viser hvor mange forskjellige kompetanser man trenger i de ulike virksomhetene, og dermed også alle de ulike mulighetene dette gir, sier prosjektleder i Flere i arbeid, Marianne Stray Aas.

Bedriftsbesøk på Elkem

Gjennom prosjektet «Inkludering og kvalifisering i bedrifter» startet vi et pilotprosjekt i samarbeid med Elkem. Prosjektet skal gjøre det enklere for unge å kunne gå et fleksibelt kvalifiseringsløp og er kalt «Ung Start». Dette er et tilbud til unge som av ulike grunner trenger fleksibilitet i sitt kvalifiseringsløp.

Elkem tar inn unge lærlinger i sine skiftordninger, og har nå tatt inn flere ungdommer i et forlenget lærlingeløp. Elkem beskriver selv piloten som en «vinn vinn»-situasjon. Bedriften får den arbeidskraften de trenger fra flinke ungdommer, og ungdommene finner seg til rette i en ny og bedre hverdag.

Onsdag 19. oktober var Flere i arbeid og arbeids- og inkluderingsutvalget på bedriftsbeøk hos Elkem. Besøket startet med en omvisning av området og fabrikken, og avsluttet med en prat om hva vi kan gjøre for å hjelpe flere unge med behov for et fleksibelt kvalifiseringsløp. Målet er å skape en modell som kan brukes av flere bedrifter og bransjer, for å jobbe mot vårt felles mål om å få flere i arbeid.

Workshop med temaet Klar til livet - klar til jobb

I september 2023 inviterte Margrethe Noraas, prosjektleder for Stimulab, ungdommer til workshop på Jegersberg Gård.

Med hjelp fra tjenestedesignere fra Comte Bureau ser prosjektet på digitale løsnnger for unge som ønsker å bli en del av arbeidslivet. Prosjektet er fortsatt i idéutviklingsfasen og har siden våren 2022 jobbet med en pro totype for å teste ut om idéen er god.

Meningen med den digitale løsningen er å dekke flere behov samtidig. Den skal både kunne brukes av de unge som sliter med å komme i arbeid - og av bedrifter som søker arbeidskraft. 

– Målet for workshopen var å videreutvikle prototypen slik at den kan testes i ulike settinger med unge, bedrifter og andre sentrale aktører. Vi ønsker å lære hva som fungerer, hva som ikke fungerer, og hva som skal til for å oppnå det vi ønsker, nemlig kvalifisering av unge, sier Noraas. Hun legger til at det som skaper størst begeistring hos henne er at prototypen er utviklet sammen med de unge, ikke bare for dem.

Bildet viser to personer som jobber på Jobbes-workshopen

Foto: Kristiansand kommune 

Digitalt infomøte

8. september ble det arrangert et digitalt informasjonsmøte for 10. trinn og foresatte. Prosjektleder i Flere i arbeid, Marianne Stray Aas, sammen med Anne Klepsland Simonsen fra NHO og Håvard Jakobsen fra NAV, gav elevene oppdatert informasjon om hvilke kompetanser som etterspørres i vår region. Informasjonen er et viktig ledd i å vise både elever og foresatte hvilke muligheter som finnes når de skal søke videregående skole 1. mars. 

Gikk du glipp av møtet? Her kan du se det.

UFILTRERT - fra ungdommen

I satsningsområdet "Mer treffsikker innsats for arbeidsinkludering" er det det siste året blirr utført en rekke intervjuer av ungdom. Mer enn 140 Ungdommer har delt sine historier og gitt konstruktive innspill til og på løsningsforslag som har materialisert seg i løpet av prosessen - fra å forstå, utvikle, teste og ferdigstille. 

I heftet "UFILTRERT - fra ungdommen" finner du en oppsummering av viktige temaer fra de unge, konkrete råd for et bedre samarbeid og oppfølging, samt fire personas. Sistnevnte er fiktive beskrivelser, laget for å gi et vilde av hvem vi har møtt i løpet av prosjektet. De representerer både inndividuelle historier, men også behov og opplevelser i målgruppen som helhet.

Les hele heftet her: 

UFILTRERT - fra ungdommen

Arendalsuka - Unge utenfor arbeidslivet. Hvordan kan vi sammen få flere i jobb?

Som mange andre har vi vært på Arendalsuka 2023. Tirsdag 18. august arrangerte Flere i arbeid i samarbeid med Arkivet freds- og menneskerettighetssenter, NAV Agder og Næringsforeningen i Kristiansandregionen en debatt om både hva som virker best ut ifra de unges perspektiv, arbeidsgivers perspektiv og forskningsperspektiv, og hvilke barrierer som må bort for at flere unge skal komme i jobb.

Bilder fra Arendalsuka

Bilder fra Arendalsuka. Foto: Kristiansand kommune

Under arrangementet fikk vi først høre hva ungdommer fra Blanke ark selv mener trengs, før de ga ordet videre til debatantene. I debatten hørte vi fra:

 • Marte Mjøs Persen, arbeids- og inkluderingsminister
 • Hans Christian Holte, direktør i NAV
 • Bernt Jørgen Stray, direktør for samhandling og innovasjon i Kristiansand kommune
 • Tonje Fyhn, forskningsleder hos NORCE
 • Kristin Frigstad, hotelldirektør hos Thon Hotel og medlem i NiKR ressursgruppe Flere i arbeid
 • Jens Jacob Kjos-Hanssen, digitalsjef hos GE Healthcare
 • Birgit Amalie Nilssen, moderator, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Det hele ble avsluttet med refleksjonsspørsmål til panelet av Philip Lyding og Joel Nziza. 

Du kan se opptak av arrangementet under.

Video: Arendalsuka

Arendalsuka - Kan en app få flere ut i arbeid? 

Under Arendalsuka 2023 ble programleder Ingelill L. Pedersen og prosjektleder Margrethe Noraas invitert til å snakke om satsningområdet "Mer treffsikker arbeidsinkludering" og prosjektet "Jobbes" på arrangementet til Digin, Solrike historier fra Agder.

Solrike historier.png

Live podcast under Arendalsuka. Foto: Kristiansand kommune

I denne live podcasten snakket Flere i arbeid, DOGA, Digdir og Comte Bureau om prosessen som tok for å lage "Jobbes" og på hvilke måter denne digitale løsningen kan hjelpe å få flere i unge i arbeid. 

Du kan høre hele podcasten nå: 

Spotify Apple Podbean

Arbeidsuka

Fra oktober til februar har elever i 10. trinn i Kristiansand hatt arbeidsuke. Her har de fått prøve seg i ulike yrker, og for mange er det første møtet med arbeidslivet.

Vi har snakket med noen av elevene og fått gode tilbakemeldinger på at ordningen er viktig og nyttig. Noen av tilbakemeldingene var at det er en god erfaring å ha når de skal inn i arbeidslivet senere. Flere sier også at det er fint å få innsikt i hva som forventes og kreves i arbeidslivet, at man blir holdt ansvarlig og må stå i det.  

Gjennom Flere i arbeid er det nå satt i gang et arbeid med å få flere bedrifter til å være en del av ordningen, og da spesielt bedrifter som allerede nå mangler spesifikk kompetanse. Av de lederne vi snakket med var det en generell enighet om at det er givende å ha elever i bedriften. De sier at det er en fin måte å møte unge arbeidstakere på, og flere får mulighet for videre arbeid i form av en sommerjobb eller deltidsjobb. Ved å ta imot elever møter virksomhetene fremtidig arbeidskraft på et tidlig stadium, og kan være med på å påvirke valgene deres for videre utdanning. Med flere virksomheter å velge mellom får elevene mulighet til å teste ut yrker de er interessert i, noe som igjen kan være med å påvirke om de velger studiespesialisering eller yrkesfag på videregående.

Godkjent all bruk (19).jpg

Elev i arbeidsuke hos Normal. Foto: Kristiansand kommune

Hospitering på videregående skole

Hospitering på videregående skole er en viktig del av ungdomsskoleelevenes kunnskapsgrunnlag når de skal velge videre utdanningsløp. Mange elever på ungdomsskolen velger studiespesialiserende utdanningsprogram på videregående fordi de ikke vet hva de vil bli eller ønsker å gjøre videre. For mange er dette feil valg, og skjer fordi de ikke har god nok innsikt i de ulike mulighetene som finnes innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram.
I Kristiansand velger mange Idrettsfag, og ikke alle er klar over at det på noen skoler er mulig å kombinere toppidrett med yrkesfaglige utdanninger. De er heller ikke klar over at mange skoler gir deg muligheten til å kombinere studiespesialisering og yrkesfag.

Ungdommene sier selv at at hospitering og muligheten til å være en hel dag på et utdanningsprogram er noe av det viktigste for å velge riktig. Derfor har vi nå utvidet tilbudet om hospitering for ungdomsskoleelever i Kristiansand til minst to dager. Dette er en 100% økning fra i fjor, og målet vårt er at det tilbudet skal utvides enda mer slik at alle ungdommer skal kunne få muligheten til å prøve ut tre ulike linjer.

Elever på hospitering hos restaurant og matfag

Hospitering hos restaurant og matfag. Foto: Kristiansand kommune

Workshop: Samordning av tilbud og tjenester for unge

21. -22. november arrangerte prosjektleder Beate Topland en to dags workshop med deltakere fra NAV Agder, NAV Kristiansand, Kristiansand kommune, Kirkens Bymisjon, Agder fylkeskommune, FRAM, Kjøkkenservice (KSI), Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Blåkors, Rio, Hopeful, Varodd, Via Partner AS og KS Agder. Disse er alle Flere i arbeid sine samarbeidspartnere og er involvert i arbeidet rettet mot gruppen som har havnet utenfor eller er på vei til å falle ut.

Tilbud og tiltak for de som er utenfor jobb og skole i Kristiansand er mange, men de er spredt og dekker ikke alltid hele behovet til de unge. De som leverer tilbud og tjenester vet heller ikke nok om hverandre, og ungdommer blir kasteballer mellom sektorer, enheter og forvaltningsnivå.

Problemstillingen som ble tatt opp i workshopen var derfor «hvordan kan vi sammen legge til rette for at ungdommer lettere kommer inn i arbeid og kvalifiseringsløp?», og bakgrunnen var å få frem innspill, nye tanker og ideer som kan testes ut i en pilot. Ved å skape bedre samarbeid på tvers av fag og virksomheter jobber vi for å bedre organiseringen av dagens tilbud og tjenester, slik at det blir lettere for ungdommer å koble seg på kvalifisering og jobb. I løpet av to dager fikk aktørene knyttet kontakt, diskutert vanskelige spørsmål og utvekslet ny kunnskap som kan ta arbeidet ett hakk videre.

bilde av deltakere på workshop

Deltakere på workshop i gang med å lage prototype. Foto: Kristiansand kommune

Testing av ny digital plattform: «Jobbes»

Prosjektet Stimulab er godt i gang med å lage prototypen for en ny digital løsning for unge. Den skal skape nye arenaer der unge som står utenfor utdanning og arbeid kan komme tettere på arbeidsmarkedsaktører og næringsliv, og på denne måten få hjelp til å kvalifisere seg. Det er gjennom samarbeid med tjenestedesignbyrået ComteBureauat vi nå har fått utviklet en prototype som er klar for testing. Prototypen har fått arbeidstittel "Jobbes".

​​​​​​​Prototypen er fremstilt som en app til mobil, og bygger på et omfattende innsiktsarbeid og kartlegging blant unge. I disse dager testes løsningen igjen på ungdom, og her kan nevnes både kommunens lærlinger, elever på videregående skole, elever på Jobbskolen, og på aktivitetshus som Samsen og Røde kors Fellesverket.  

Testing av prototype på Tangen VGS.

Testing av prototypen "Jobbes" med elever fra Tangen videregående skole. Foto: Kristiansand kommune.

Kompetanseverksted om bedriftsbesøk hos Hennig-Olsen Is

Torsdag 20. oktober ble det holdt et kompetanseverksted for bedrifter og rådgivere fra skoler i Kristiansand, hos Hennig-Olsen Is. Tema for samlingen var «Hvordan skape gode bedriftsbesøk for elever på ungdomsskolen?» Verkstedet ble arrangert i samarbeid med Flere i arbeid, NHO og Hennig-Olsen Is. Bedrifter og rådgivere delte erfaringer og tips om hvordan man kan bruke bedriftsbesøkene for å engasjere ungdom til å se hvilke muligheter de har, og til å velge riktig utdanning. Bedriftsbesøk gir ungdommen et innblikk i arbeidslivet og bidrar til å hjelpe dem med å finne ut hva som passer for dem, og hva som ikke passer. I tillegg skaper samlingene gode muligheter for å etablere nye nettverk.

– Bedriftsbesøk er et av mange tiltak som er viktig for å gi ungdommene nye perspektiv og for å forstå hva som kreves i arbeidslivet. Besøkene viser hvor mange forskjellige kompetanser man trenger i de ulike virksomhetene, og dermed også alle de ulike mulighetene dette gir, sier prosjektleder i Flere i arbeid, Marianne Stray Aas.

Bilde fra workshop om bedriftsbesøk.

Workshop på Hennig-Olsen IS, om bedriftsbesøk for elever ved ungdomsskole. Foto: Kristiansand kommune.

Oppstart av fritidsprogrammet FLYT

1.-3. oktober markerte oppstarten av fritidsprogrammet Flyt. 25 ungdommer fra fire ulike skoler var samlet på Samsen Kulturhus, til gøye aktiviteter, gruppesamtaler, god mat og sosialt samvær. Programmet er utarbeidet av Kronprinsparets Fond og jobber med å forberede ungdommen på overgangen fra 10. klasse til videregående skole. Dette gjøres gjennom aktiviteter som gir økt kunnskap om egne styrker, og hvordan ungdommene kan bruke disse i sin hverdag.

Den første helgen i høstferien jobbet elevene først og fremst med å bli kjent i gruppen, og de hadde et fast tema for de ulike dagene. Den tredje dagen handlet om kommunikasjon. Her begynte de unge med å snakke om hvilke behov de har og hvordan de kan bruke FLYT-programmet til å realisere disse. Ungdommene ble delt inn i mindre grupper og diskuterte undertemaene, før svarene ble gjennomgått i plenum, hvor de hadde en diskusjon. Ungdommene hadde det gøy og alt i alt så det ut som åpningen av prosjektet var en suksess. Gjennom det neste året vil de ha jevnlige møter med ulike tema, som skal bidra til å forberede ungdommene på veien videre.

Bilde av ungdommer i FLYT som løser en oppgave.

Tre av ungdommene i fritidsprogrammet FLYT. Foto: Kristiansand kommune

Bedriftsbesøk på Elkem

Flere i arbeid har gjennom prosjektet «Inkludering og kvalifisering i bedrifter» startet en pilot i samarbeid med Elkem som skal gjøre det enklere for unge å kunne gå et fleksibelt kvalifiseringsløp. Piloten heter «Ung Start» og er et tilbud til unge som av ulike grunner trenger fleksibilitet i sitt kvalifiseringsløp. Elkem tar inn unge lærlinger i sine skiftordninger og har nå tatt inn flere ungdommer i et forlenget lærlingløp. Elkem beskriver selv piloten som en «vinn vinn» situasjon, hvor de får arbeidskraften de trenger fra flinke ungdommer og ungdommen finner seg til rette i en ny og bedre hverdag.

Onsdag 19. oktober var Flere i arbeid og arbeids- og inkluderingsutvalget på bedriftsbeøk hos Elkem. Besøket startet med en omvisning av området og fabrikken, og avsluttet med en prat om hva vi kan gjøre for å hjelpe flere unge med behov for et fleksibelt kvalifiseringsløp. Målet er å skape en modell som kan brukes av flere bedrifter og bransjer, for å jobbe mot vårt felles mål om å få flere i arbeid.

Flere i arbeid på bedriftsbesøk og omvisning hos Elkem

På bedriftsbesøk hos Elkem. Photo: Kristiansand Kommune.

Workshop: "Klar til livet, klar til jobb" 

Margrethe Noraas, prosjektleder for Stimulab, inviterte nylig til workshop på Jegersberg Gård. Med hjelp fra tjenestedesignere fra Comte Bureau ser prosjektet på digitale løsnnger for unge som ønsker å bli en del av arbeidslivet. Prosjektet er fortsatt i ideutviklingsfasen og har siden våren 2022 jobbet med en prtotype for teste ut om ideen er god.

Meningen med den digitale løsningen er å dekke flere behov samtidig. Den skal både kunne brukes av de unge som sliter med å komme i arbeid og av bedrifter som søker arbeidskraft. 

– "Målet for workshopen var å videreutvikle prototypen slik at den kan testes i ulike settinger med unge, bedrifter og andre sentrale aktører. Vi ønsker å lære hva som fungerer, hva som ikke fungerer, og hva som skal til for å oppnå det vi ønsker, nemlig kvalifisering av unge," sier Noraas. Hun legger til at det som skaper størst begeistring hos henne er at prototypen er utviklet sammen med de unge, ikke bare for dem.

Bilde av to personer som jobber med oppgaver på workshop

Gjennomgang av prototypen til en mulig digital løsning. Foto: Kristiansand kommune

Digitalt infomøte 

8. september ble det arrangert et digitalt informasjonsmøte for 10. trinn og foresatte. Prosjektleder i Flere i arbeid Marianne Stray Aas, sammen med Anne Klepsland Simonsen fra NHO og Håvard Jakobsen fra NAV, ga ungdommen viktig informasjon om hvilke muligheter som finnes når de skal søke videregående skole til våren. 

Gikk du glipp av møtet? Du kan se det det her: