Salgs-, serverings-, og skjenkebevilling

Innbyggertorg behandler søknader om salgs-, serverings- og skjenkebevillinger. Vi har også ansvar for å kontrollere at salgs- og skjenkesteder følger alkoholloven.

Kort fortalt

 • Virksomheter som ønsker å servere mat og/eller alkoholfri drikk, må søke om serveringsebvilling.
 • Virksomheter som ønsker å skjenke alkoholholdig drikk, må søke om serverings- og skjenkebevilling. 
  • Ved skjenking skal drikking skje på skjenkestedet.
 • Virksomheter som ønsker å selge alkoholholdig drikk, må søke om salgsbevilling.
  • Ved salg skal drikking skje utenom salgsstedet.
Skjenkebevilling for et enkelt arrangement/selskap

Dersom det skal serveres alkoholholdig drikk på en firmafest, i et bryllup, på en festival e.l. må det i mange tilfeller søkes om skjenkebevilling for en enkelt anledning.

Det er ikke tillatt å nyte medbrakt alkohol på arrangementer med skjenkebevilling. 

Er du usikker på om et arrangement/selskap er bevillingspliktig? 

Sjekk om du må søke

Hvilke krav må du oppfylle?  

 • Bevillingssøker må være fylt 20 år
 • Det må oppgis en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år og ha uklanderlig vandel. Kommunen innhenter derfor en uttalelse fra politiet
 • Ved større arrangementer må det oppgis to skjenkeansvarlige 

For å få bevilling for arrangementer i butikker eller showroom, må arrangementet holdes etter ordinær stengetid.

Søknadsfrist

Søknad om skjenkebevilling skal sendes inn minst en måned før arrangementet skal finne sted. Ved større arrangementer (for eksempel festivaler) må søknad sendes inn mins tre måneder i forkant av arrangementet.

Priser

Åpent arrangement/profesjonell arrangør:

 • Inntil 100 personer: 540,- per anledning.
 • 100-500 personer: 2.000,- per anledning.
 • 500-1000 personer: 3.500,- per anledning.
 • 1000 personer eller mer: 6.100,- per anledning.

Størrelsen på det endelige gebyret avhenger av hvor mye alkohol som omsettes.

Lukket selskap arrangert av privatpersoner:

 • Inntil 200 personer: 540,- per anledning.
 • 200-1000 personer: 850,- per anledning.
 • 1000 personer eller mer: 1.500,- per anledning.

Har du søkt og fått innvilget skjenkebevilling til et arrangement, refunderes ikke gebyret selv om arrangementet ikke gjennomføres.

Søknadsskjema

Søknadsskjema

Behandling av personopplysninger

Dokumentasjon som må legges ved søknaden

Skal det arrangeres et større arrangement, konsert eller festival i offentlig uterom, må følgende dokumenter legges ved søknaden:  

 • Leieavtale for området
 • Godkjenning fra politiet – meld fra her (ekstern lenke)
 • ROS-analyse for arrangementet som inneholder forslag til vakthold, sikring og sikkerhetsplan
 • Nabovarselliste
 • Områdekart

Dokumentasjon kan ettersendes på e-post.

Se Kristiansand kommune sine retningslinjer for bruk av offentlig uterom til arrangementer (PDF)

Serveringsbevilling

Når må det søkes om serveringsbevilling?

Planlegger du å starte opp et nytt sted hvor det skal serveres mat og/eller drikke? Da må du søke om serveringsbevilling.

Hvis du skal overta et serveringssted som har bevilling, må du søke om egen serveringsbevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om å overta stedet. Du finner mer informasjon om eierskifte under "Eierskifte og drift i en overgangsperiode".

Krav til søker

 • Daglig leder må ha bestått etablererprøven
 • Bevillingshaver, daglig leder og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten må ha uklanderlig vandel. Kommunen innhenter derfor uttalelse fra politi og skattemyndigheter

Slik går du fram for å starte opp et nytt serveringssted

På Altinn.no og Mattilsynet.no finner du god informasjon om hvordan du går frem når du vil starte opp et serveringssted:

E-guide for serveringsbransjen - Altinn (ekstern lenke) 

Informasjon om å starte opp et nytt serveringssted - Mattilsynet (ekstern lenke)

Åpningstider

I Kristiansand kommune kan serveringssteder ha åpent 24 timer i døgnet, jf. kommunal forskrift (ekstern lenke).

Slik søker du

Under finner du søknadsskjema for serveringsbevilling. Du må være styreleder, daglig leder eller ha fått tildelt rollen «kommunale tjenester» i Altinn for å kunne representere selskapet som skal søke om bevilling.

Dokumentasjon som må legges ved søknaden

 • Leiekontrakt
 • Beregning av personantall fra godkjent firma (for eksempel Brannrådgivning AS, Sweco, Brannkonsult Sør, Consult gruppen, Dagfinn Skaar, Safecon, Rambøll)
 • Dokumentasjon på at daglig leder har bestått etablererprøven – gjelder ikke hvis prøven er tatt i Kristiansand kommune.
 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner – bord og stoler skal være inntegnet
 • Kopi av registrering hos Mattilsynet
 • Aksjeeierbok
 • Arbeidsavtale – daglig leder
 • Bruksgodkjennelse fra plan- og bygningsetaten

Kommunen kan be om ytterligere dokumentasjon dersom det anses nødvendig

Søknadsskjema

Behandling av personopplysninger

Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager.

Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunktet du har sendt oss dokumentene vi trenger for å behandle søknaden.

Vi sender søknaden på høring til politiet og Skatteetaten. Hvis høringsinstansene har bemerkninger til søknaden, eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen, kan det ta lengre tid. Da vil vi orientere deg om forsinkelsen og når du kan forvente svar.

Skjenkebevilling

Når må det søkes om skjenkebevilling?

Virksomheter som ønsker å servere alkoholholdig drikk, må søke om serverings- og skjenkebevilling. Skjenkebevillingen gis for en periode på inntil 4 år og opphører senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

Har du serveringsbevilling fra før, søker du kun om skjenkebevilling.

Krav til søker

 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år, og ha uklanderlig vandel. Kommunen innhenter derfor uttalelse fra politi og skattemyndigheter
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling

Skjenketider

Skjenking av øl og vin kan foregå fra klokka 09.00 til 02.00 alle dager. Skjenking av brennevin kan foregå fra klokka 13.00 til 02.00 alle dager, jf. kommunal forskrift (ekstern lenke). Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp, jf. alkoholloven § 4-4 sjette ledd.

Skjenkesteder kan kun holde åpent fra det klokkeslett skjenkebevillingen gjelder fra, og frem til 30 minutter etter skjenketidens utløp.

Uteservering

Dersom det skal serveres alkohol på et areal utendørs må området være klart avgrenset. For mer informasjon se utdrag fra bydesignprogram for Kristiansand kommune (PDF)

Slik søker du

Under finner du søknadsskjema for skjenkebevilling. Du må være styreleder, daglig leder eller ha fått tildelt rollen «kommunale tjenester» i Altinn for å kunne representere selskapet som skal søke om bevilling.

Dokumentasjon som må legges ved søknaden

 • Leiekontrakt
 • Beregning av personantall fra godkjent firma (for eksempel Brannrådgivning AS, Sweco, Brannkonsult Sør, Consult gruppen, Dagfinn Skaar, Safecon, Rambøll)
 • Dokumentasjon på at daglig leder har bestått etablererprøven – gjelder ikke hvis prøven er tatt i Kristiansand kommune
 • Dokumentasjon på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven – gjelder ikke hvis prøven er tatt i Kristiansand kommune
 • Grunneiers tillatelse til uteservering
 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner – bord og stoler skal være inntegnet
 • Kopi av registrering hos Mattilsynet
 • Arbeidsavtale – daglig leder, styrer og stedfortreder
 • Bruksgodkjennelse fra plan- og bygningsetaten

Kommunen kan be om ytterligere dokumentasjon dersom det anses nødvendig.

Søknadsskjema

Behandling av personopplysninger 

Hvor lang tid tar det?

Søknad om skjenkebevilling skal behandles innen 90 dager.

Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunktet du har sendt oss dokumentene vi trenger for å behandle søknaden.

Vi sender søknaden på høring til politiet og Skatteetaten. Hvis høringsinstansene har bemerkninger til søknaden, eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen, kan det ta lengre tid. Da vil vi orientere deg om forsinkelsen og når du kan forvente svar.

Gebyr - omsetningsavgift

Alle som har skjenkebevilling skal hvert år betale gebyr til kommunen og må levere omsetningsoppgave. Gebyret beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkohol. Du finner mer informasjon om omsetningsavgift her.

Salgsbevilling

Når må det søkes om salgsbevilling?

Virksomheter som ønsker å selge alkohol, må søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Bensinstasjoner og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

Salgstider

Salgstider for øl i Kristiansand kommune (ekstern lenke) er:

 • Mandag til fredag, og dagen før Kristi himmelfartsdag, mellom klokken 08.00 og 20.00
 • Lørdager og dager før helligdager mellom klokken 08.00 og 18.00

Salg av øl skal ikke skje på søndager og helligdager, 1. og 17. mai.

Slik søker du

Under finner du søknadsskjema for salgsbevilling. Du må være styreleder, daglig leder eller ha fått tildelt rollen «kommunale tjenester» i Altinn for å kunne representere selskapet som skal søke om bevilling.

Dokumentasjon som må legges ved søknaden

 • Leiekontrakt
 • Bekreftelse på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven – gjelder ikke hvis prøven er tatt i Kristiansand kommune
 • Arbeidsavtale – styrer og stedfortreder

Kommunen kan be om ytterligere dokumentasjon dersom det anses nødvendig.

Søknadsskjema

Behandling av personopplysninger

Hvor lang tid tar det?

Søknad om salgsbevilling skal behandles innen 90 dager.

Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunktet du har sendt oss dokumentene vi trenger for å behandle søknaden.

Vi sender søknaden på høring til politiet og Skatteetaten. Hvis høringsinstansene har bemerkninger til søknaden, eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen, kan det ta lengre tid. Da vil vi orientere deg om forsinkelsen og når du kan forvente svar.

Gebyr - omsetningsavgift

Alle som har salgsbevilling skal hvert år betale gebyr til kommunen og må levere omsetningsoppgave. Gebyret beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkohol. Du finner mer informasjon om omsetningsavgift her.

Utvidelse av eksisterende skjenkebevilling i forbindelse med arrangement

Når kan du søke om utvidelse av eksisterende skjenkebevilling?

Utvidet skjenkebevilling for en enkelt anledning kan gis til alle typer arrangementer. Bevillingen kan utvides til å gjelde:

 • Et tilleggslokale eller utendørs
 • Utvidet åpnings- og skjenketid

Søknadsfrist

Søknad om utvidelse av skjenkebevilling må sendes inn minst to uker før arrangementet skal finne sted.

Hva koster det?

Å søke om utvidelse av eksisterende skjenkebevilling er gratis. Alkoholholdige produkter som omsettes på arrangementet skal medregnes i den årlige omsetningsoppgaven. Du finner mer informasjon om omsetningsavgift her.

Søknadsskjema

Søknadsskjema

Behandling av personopplysninger

Dokumentasjon som må legges ved søknad om utvidet skjenkeareal

 • Tegning av arrangementsområdet
 • Leieavtale for området

Kommunen kan be om ytterligere dokumentasjon dersom det anses nødvendig.

Endring i eksisterende bevilling

Noen endringer i driften på steder som har salgsbevilling, serveringsbevilling eller skjenkebevilling må godkjennes av kommunen. Det søkes eller meldes fra om endringer ved å fylle ut søknadskjema for gjeldene bevilling det er endring for.

Når må det søkes om eller meldes fra om endring?

Det må søkes eller meldes fra om endringer hvis:

 • Stedet har fått ny styrer og/eller stedfortreder
 • Stedet har fått ny daglig leder for serveringsbevillingen
 • Stedet har fått nytt navn
 • Det gjøres endringer i eierandelene i selskapet som har bevilling
 • Det gjøres endringer i eierandelene i selskap som direkte eller indirekte har eierandeler i selskapet som har bevilling
 • Det gjøres endringer i personkretsen som har vesentlig innflytelse på selskapet eller på driften av serveringsstedet, skjenkestedet eller salgsstedet
 • Virksomheten endrer selskapsform, for eksempel fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap
 • Arealet hvor det skal serveres mat eller drikke utvides inne eller utendørs
 • Utvidelse av åpnings- og skjenketid ved et skjenkested
 • Endring av konsept, for eksempel at et skjenkestder går fra å være en restaurant til å bli en nattklubb
 • Virksomheten legges ned eller opphører

Søk om endringer 

Søknadsskjema

Behandling av personopplysninger

Kommunen kan be om at det ettersendes dokumentasjon dersom det anses nødvendig.

Eierskifte og drift i en overgangsperiode 

Den som har overtatt et serverings-, salgs- eller skjenkested kan på visse vilkår drive videre på tidligere eiers bevilling mens søknad om ny bevilling behandles. Dette gjelder bare i en overgangsperiode på tre måneder og bare hvis bestemte vilkår er oppfylt.

Hva regnes som eierskifte?

 • Kjøps- eller salgssituasjon mellom to avtaleparter
 • Vesentlige endringer i eierandeler i selskapet som innehar bevillingen
 • Skifte mellom selskaper i samme konsern
 • Skifte av selskapsform (selv om eierinteressene helt eller delvis er de samme som før)

Vilkår for å kunne drive i en overgangsperiode

 • Det må meldes fra til Kristiansand kommune at det har skjedd en overdragelse av virksomheten og at ny eier ønsker å ta i bruk tidligere eiers bevilling
 •  Det må foreligge et rettslig suksesjonsforhold mellom tidligere og nåværende eier. En overtagelse av leieforhold til lokaler er ikke tilstrekkelig
 • Det må søkes om ny bevilling innen gitte, lovbestemte frister:

- Etter serveringsloven må du søke om egen bevilling innen 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse

- Etter alkoholloven må du søke om egen bevilling innen 30 dager etter selve overdragelsen

Vær oppmerksom på at du må oppfylle serveringslovens frist hvis du overtar et skjenkested, siden et skjenkested både har en serveringsbevilling og en skjenkebevilling.

Konsekvensen av at vilkårene ikke er oppfylt, er at serverings-, salgs- eller skjenkestedet må holdes stengt inntil ny søknad er behandlet og ny bevilling er innvilget.

Søknadsskjema

Søknadsskjema

Behandling av personopplysninger

Dokumentasjon som må legges ved søknaden

 • Leiekontrakt
 • Eieroversikt/aksjeeierbok
 • Bekreftelse på at daglig leder har bestått etablererprøven – gjelder ikke hvis prøven er tatt i Kristiansand kommune
 • Bekreftelse på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven – gjelder ikke hvis prøven er tatt i Kristiansand kommune
 • Arbeidsavtale – daglig leder, styrer og stedfortreder

Hvor lang tid tar det?

Søknad om ny bevilling i forbindelse med eierskifte skal behandles innen 90 dager.

Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunktet du har sendt oss dokumentene vi trenger for å behandle søknaden.

Vi sender søknaden på høring til politiet og Skatteetaten. Hvis høringsinstansene har bemerkninger til søknaden, eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen, kan det ta lengre tid. Da vil vi orientere deg om forsinkelsen og når du kan forvente svar.

Kunnskaps- og etablererprøven

Praktiske opplysninger om kunnskaps- og etablererprøven

Prøvene tas i Innbyggertorget i Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18, mellom kl. 08.00 - 13.30.

Prøvene er elektroniske flervalgsprøver med tre svaralternativer, hvorav et er riktig. 

Time bestilles på telefon 38 07 50 00 eller på e-post.

Ta med legitimasjon.

Pris: 400,-

Etter bestått prøve får du et diplom. Dette er gyldig i alle landets kommuner.

Kunnskapsprøve i alkoholloven

Alle skjenke- og salgssteder skal ha en styrer og en stedfortreder. For å godkjennes som styrer eller stedfortreder må man være over 20 år og ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven.

Kunnskapsprøven i alkoholloven er basert på læreboken «Kunnskapsprøven for skjenke- og salgsbevilling etter alkoholloven» som kan bestilles på VINN.no (ekstern lenke).

VINN arrangerer også nettbaserte seminarer og har «test deg selv»-prøver med samme vanskelighetsgrad som prøven du vil ta hos oss.

For å bestå prøven må 24 av 30 svar være riktige.

Tid til disposisjon: 60 minutter.

Tillatt hjelpemiddel: ordbok (fremmedspråklig-norsk/norsk-fremmedspråklig).

Prøven avlegges på norsk.

Etablererprøven

Alle som vil godkjennes som daglig leder for et serveringssted må bestå etablererprøven, før søknaden om serveringsbevilling blir innvilget. Dette er en prøve som omhandler økonomistyring og lovgivning av betydning for drift av serveringssteder, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, konkurslovgivningen, arbeidsmiljølovgivningen og alkoholloven.

Etablererprøven er basert på læreboken «Læremateriell – etablererprøven for serveringsvirksomhet» som kan bestilles på VINN.no (ekstern lenke).

VINN arrangerer også nettbaserte seminarer og har «test deg selv»-prøver med samme vanskelighetsgrad som prøven du vil ta hos oss.

For å bestå prøven må 40 av 50 svar være riktige.

Tid til disposisjon: 90 minutter.

Tillatt hjelpemiddel: lovdata.no. 

Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk eller bruke ordbok.

Tilrettelegging ved spesielle behov 

Tildeling av ekstratid for tilrettelagt prøve ved for eksempel lesevansker/dysleksi kan gis.

Behovet må dokumenteres med legeerklæring. 

Maksimal utvidelse er 30 minutter.

Ved bestilling av time må det informeres om at det er behov for ekstratid. 

Kontroll av salgs- og skjenkesteder

Kristiansand kommune foretar lovbestemte kontroller av butikker, restauranter, barer, puber osv. for å påse at omsetningen av alkohol er forsvarlig og i samsvar med regelverket.

Hvordan foregår en kontroll?

Salgs- og skjenkekontroller gjennomføres av en eller to kontrollører som observerer og rapporterer hvordan salg og skjenking av alkohol håndteres på et salgs- eller skjenkested. Kontrollene kan være åpen eller anonyme.

Hvis kontrollørene har observert mulige brudd på alkoholloven, skal de kort informere ansvarlige på stedet om observasjonene. Innen en uke skal bevillingshaver tilsendes et forhåndsvarsel om prikktildeling dersom kommunens saksbehandlere er av den oppfatning at det er tale om lovbrudd. Bevillingshaver får anledning til å kommentere rapporten før det fattes en beslutning.

Konkluderer kommunen med at det foreligger brudd på alkoholloven, skal virksomheten tildeles prikker. Hvis stedet får tolv prikker eller flere i løpet av en to-årsperiode, blir bevillingen inndratt i minimum en uke. Se hvor mange prikker som tildeles ved de forskjellige overtredelsene her (ekstern kobling).

Vedtak om prikktildeling kan påklages til Statsforvalteren. Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt, og klagen sendes til Kristiansand kommune, Innbyggertorg. Etter at klage på vedtak er mottatt foretar kommunen en ny vurdering før klagen eventuelt oversendes til Statsforvalteren. Dersom klageretten ikke benyttes, kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på senere vedtak om inndragning.

Lover og regler 

Lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder.

KONTAKT OSS