Regelverk for serverings-, salgs- og skjenkesteder

Alle som har fått innvilget salgs-, serverings- eller skjenkebevilling må  påse at driften er forsvarlig og i henhold til gjeldende lovverk.
Alkoholloven

Formålet med loven er i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Loven skal også fremme næringspolitiske formål, som forutsigbarhet, lojal konkurranse, samt å bekjempe kriminalitetsutviklingen i deler av bransjen.

Alkoholloven (ekstern kobling)

Alkoholloven med kommentarer fra Helsedirektoratet (ekstern kobling)

Alkoholforskriften

Alkoholforskriften er gitt i medhold av alkoholloven. Forskriften inneholder sentrale regler i forhold til utøvelsen av salgs- eller skjenkebevillingen: På enkelte områder utdyper og presiserer forskriften enkelte bestemmelser i alkoholloven.

Alkoholforskriften (ekstern kobling)

Alkoholforskriften med kommentarer fra Helsedirektoratet (ekstern kobling)

Serveringsloven

Formålet med loven er å sikre forsvarlig drift av serveringssteder. Loven skal, gjennom å ivareta serveringsnæringens, de ansattes og samfunnets behov for klare og forutsigbare rammebetingelser, bidra til å gi kommunene et mer anvendelig og praktiserbart verktøy for å bekjempe kriminalitetsutviklingen i enkelte deler av serveringsbransjen samt motvirke illojal konkurranse.

Serveringsloven (ekstern kobling)

Bokføringsforskriften

Forskriften skal sikre god dokumentasjon av all omsetning i serveringsvirksomheter i restaurantbransjen, og bidra til at all omsetning og uttak bokføres, beskattes og avgiftsberegnes korrekt.

Bokføringsforskriften (ekstern kobling)

Internkontroll etter alkoholloven - for salgs- og skjenkesteder

Alle salgs- og skjenkesteder skal ha rutiner for internkontroll. Dette handler om å kontrollere og dokumentere at bestemmelsene i lovverket blir overholdt på en systematisk måte.

Internkontroll etter alkoholloven - for salgs- og skjenkesteder (ekstern kobling) 

Reklame 

Reklameforbudets hovedformål er å hindre påvirkning som fører til økt etterspørsel av alkoholholdig drikk. I tillegg har forbudet til formål å opprettholde forståelse i befolkningen for at alkoholholdige drikkevarer skiller seg fra andre handelsvarer og at det er behov for særskilt regulering som begrenser alkoholforbruket i Norge. For å oppnå formålene, er forbudet utformet som et generelt forbud mot alle former for markedsføring av alkohol, men med noen begrensede unntak

Forbud mot alkoholreklame – veileder helsedirektoratet (ekstern kobling)

Lokale tilpasninger i Kristiansand kommune

Alkoholpolitisk handlingsplan for Kristiansand kommune

Alkoholpolitisk har tre hovedmål:
•Redusere antall barn og unge som får sin oppvekst preget av voksnes risikofylte alkoholbruk
•Redusere rusatferd som utsetter andre for risiko og skade
•Redusere helseskade

Alkoholpolitisk handlingsplan for Kristiansand kommune (PDF)

Alkoholpolitiske retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger i Kristiansand kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger i Kristiansand kommune (PDF)

Forskrift om skjenketider for øl, vin og brennevin, Kristiansand kommune, Agder

Forskrift om skjenketider for øl, vin og brennevin, Kristiansand kommune, Agder (ekstern kobling)

Forskrift om åpningstider for serveringsvirksomhet, Kristiansand kommune, Agder

Forskrift om åpningstider for serveringsvirksomhet, Kristiansand kommune, Agder (ekstern kobling)

Salgstider for alkohol i butikk

Salgstider for alkohol i butikk (ekstern kobling)