Barn som pårørende

Designet bilde

KORT FORTALT

  • Barn og unge er pårørende når foreldre eller søsken har utfordringer. Det kan handle om psykiske uhelse, rusmiddelavhengighet, somatisk sykdom, skade, funksjonsnedsettelser eller dødsfall.
  • Kommunen har egne tilbud og tilbud i samarbeid med andre, og legger vekt på at alle barn og unge som er pårørende skal inkluderes og få rett til å uttale seg om sine egne behov. 
  • Snakk gjerne med de ansatte i barnehagen, læreren på skolen eller helsesykepleier slik at de kan bistå med god og konkret informasjon tilpasset barnets alder og modenhet. De har også oversikt over ulike tilbud for barn.
Hva trenger barn som pårørende?

Barn trenger åpenhet:

Når foreldre eller søsken strever, påvirkes hele familien. Barn og unge bør inkluderes og få tilgang til informasjon, og noen å prate med. 

Barn trenger informasjon:

Når foreldre eller søsken er syke trenger barna alderstilpasset informasjon om den sykdommen/skaden/de utfordringene som familiemedlemmet har.

Barn ønsker å forstå:   

Vi vet at barn og unge får det bedre hvis de får lov til å stille spørsmål og snakke åpent om problemene i familien. Da hjelper vi dem til å mestre det som skjer.

Vi spør, og deler informasjon om dette fordi vi bryr oss!

Snakk gjerne med de ansatte i barnehagen, læreren på skolen eller helsesykepleier slik at de kan bistå med god og konkret informasjon tilpasset barnets alder og modenhet. De har også oversikt over ulike tilbud for barn.

Tilbud til barn som pårørende

Det finnes mange ulike gruppetilbud for barn som pårørende:

SMIL-grupper er for barn av foreldre som har utfordringer med psykisk helse, rus eller alvorlig sykdom. Her er informasjon om påmelding.

Det finnes søskengrupper for barn som har søsken med alvorlige funksjonsnedsettelser.

Vi har egne sorggrupper for barn som er etterlatt. 

Familiens hus i kommunen har også mange lavterskeltilbud for barn som pårørende, og familier som trenger ekstra støtte i en periode.

Spesielt ønsker vi å nevne familieråd, som er et kommunalt tilbud til barn, ungdom og familier som har behov for hjelp til å finne gode løsninger på det som er vanskelig – for eksempel i hjemmesituasjon, skole eller fritid. Familiestøtteprogrammet "Home-Start" er en av flere ordninger som ligger under Familiens hus.

Flerfamiliegruppen er et tilbud for barn som har opplevd vold i nære relasjoner, og hvor den trygge forelderen deltar sammen med barnet. Det er et samarbeid mellom Sørlandet sykehus og Familievernkontoret i Vest-Agder.

ATROP Støtte & ettervernsenter tilbyr "Se meg", et støtteprogram for ungdom mellom 13 og 18 år som er, eller har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep, eller som lever med rusavhengige eller psykisk syke foreldre. 

Den norske turistforening har ulike tilbud, inkludert aktivitetstilbud for pårørende søsken av barn med ulike funksjonsnedsettelser. Påmelding til ingrid.roed@dnt.no 

Blå Kors Kompasset er et eget tilbud for de fra 13 til 35 år som har vokst opp i familier med rus.

Kreftforeningen har ulike tilbud for barn, pasienter og pårørende. Treffpunkt er for barn og unge mellom 6 og 16 år som har alvorlig sykdom i familien, eller som har mistet noen i nær familie uavhengig av diagnose eller sykdom. Kreftforeningens pårørendehjelp er en tjeneste som skal bidra til at du som nærmeste pårørende eller etterlatt får en enklere hverdag. 

A-larm Bruker og Pårørendeorganisasjon har ulike lavterskeltilbud til hele familien. I kalenderen er det oversikt over tidspunkt for de ulike tilbudene. I Foreldre & Barn gruppen lager de en hyggelig aktivitet en gang hver mnd. A-larm har egen gruppe for ungdommer 13-17+ år, og en gruppe for unge voksne fra 18-30+ år, som samles hver uke.

Dersom du er pårørende barn/ung til personer med demens, kan du finne informasjon om kurs og sommerleir her.

Finner du ikke en relevant gruppe eller et tilbud? Pårørendesenteret i Stavanger (PS) har god oversikt over ulike tilbud og organisasjoner for pårørende i din kommune. Skriv inn "Kristiansand" i søkefeltet, så kommer alle frivillige, statlige og kommunale tilbud for pårørende opp. På nettsiden finner du også ulike verktøy og filmer. De har nasjonal chatte- og telefontjeneste hver dag og kan nås på 90 90 48 48.

Slik jobber kommunen med barn som pårørende

I Kristiansand kommune ønsker vi at alle barn og unge som er pårørende skal inkluderes, og få rett til å uttale seg om eget behov for hjelp. Dette ivaretas ved at helsepersonell henviser til helsesykepleier for kartlegging og videre oppfølging der det er aktuelt.

Barnekonvensjonen understøtter barns rett til og bli hørt, sett og ivaretatt.

Helsepersonell i kommunen har også et lovpålagt ansvar for å kartlegge og ivareta barn som pårørende.

§ 10 a og § 10b i Lov om helsepersonell 

Tilbud om fagperson 

Barn som pårørende får tilbud om å snakke med fagperson som kan ivareta barnets behov. Dette kan være helsesykepleier, eller at det opprettes kontakt med andre fagpersoner i nettverket som kan ivareta barn som pårørende.

Fagpersonene kan snakke med barna, og prate med foreldre om hvordan sykdom kan påvirke en familie og hvordan det å være pårørende kan være utfra den enkeltes situasjon.

Vær oppmerksom på at barn kan ha behov for å snakke om det å være pårørende til noen i familien, lenge etterpå enn er «ferdig» med å være pårørende.

Vi vet at det er lettere for barn å mestre sykdom og utfordringer i familien når man er ærlige med hverandre om det som foregår og hvordan det påvirker hele familien.

Ulike reaksjoner

Mange barn og unge blir pårørende i løpet av oppveksten, fordi de opplever sykdom, kriser eller død i familien. De fleste mestrer det de opplever, men noen barn får egne problemer. Vi vet ikke på forhånd hvem som får problemer, men barnets personlighet, varighet av sykdom og hva barna har opplevd kan påvirke helsen deres senere i livet.

Barn som pårørende kan oppleve problemer som mobbing, atferds- og konsentrasjonsproblemer, frafall fra skole og fysiske og psykiske plager. Det kan være lurt å søke hjelp og støtte dersom man opplever dette.

Nettressurser

Kristiansand kommune har en egen tiltaksoversikt

Ungepårørende.no er en nettressurs for unge pårørende. Informasjonen blir tilpasset alderen på barnet.

Pårørendesenteret i Stavanger (PS) har god oversikt over tilbud og organisasjoner for pårørende i din kommune. Skriv inn "Kristiansand" i søkefeltet, så kommer alle frivillige, statlige og kommunale tilbud for pårørende opp. På nettsiden finner du også ulike verktøy og filmer. De har nasjonal chatte- og telefontjeneste hver dag og kan nås på 90 90 48 48.

Helsenorge - Barn med psykisk sykdom i familien   

Film om barn som pårørende 

Informasjonsskriv fra Barns Beste  

Krisereaksjoner hos barn og unge – Psykososial beredskap

Barn og unge som er pårørende til noen med demenssykdom - Nasjonalt senter for aldring og helse  

Dersom du har lyst til lære mer om barn som pårørende og deres rettigheter kan dere ta dette e-læringskurset gratis:

E-læringskurs om barn som pårørende – For helse- og omsorgspersonell i kommunen

 

Kontaktinformasjon

Familiens hus

Åpent klokken 08.00-15.00
Telefon: 38 07 54 00