Familieråd

Familieråd er et kommunalt tilbud til barn, ungdom og familier som har behov for hjelp til å finne gode løsninger på det som er vanskelig – for eksempel i hjemmesituasjon, skole eller fritid. Med familieråd involveres familie, slekt og nettverk for å komme fram til en plan som skal gjøre familiens, og spesielt barnets, livssituasjon bedre. Familie, nettverk eller offentlige ansatte kan ta initiativ til hjelpetiltaket.

Familieråd februar-23.jpg

Trygge rammer

Familieråd er et tilbud hos Familiens hus' Forebyggende avdeling. Med familieråd involveres familie, slekt og nettverk til å finne gode løsninger og bidra til å gjennomføre dem. Målet er å komme fram til en plan som skal gjøre familiens, og spesielt barnets, livssituasjon bedre.

Sammen med kommunens familierådskonsulent og en egen koordinator kan familien, slekt og nettverk i trygge rammer tenke ut hvordan de nære ressursene kan benyttes til god og levedyktig hjelp.

Se filmen som forklarer hva familieråd er.

Finne løsninger sammen

En familierådskonsulent fra kommunen utformer et oppdrag til familierådsmøtet sammen med barnet/ungdommen/familien. Det skal det inneholde en situasjonsbeskrivelse og 3-5 spørsmål. Familierådets oppgave er å svare på disse spørsmålene, og slik utforme handlingsplanen. Andre fagpersoner som kjenner til situasjonen, kan inviteres til familierådet for å bidra med aktuelle innspill.

Når de involverte har sagt ja til familieråd, får de tildelt en familierådskoordinator. Denne skal være nøytral og skal ikke mene noe om utfordringene som skal drøftes eller hvordan de skal løses i familierådet. Familierådskoordinatoren hjelper til med å planlegge og gjennomføre familierådet. Første møte med familierådskoordinator er i oppstartsmøte. Videre hjelper familierådskoordinator til med alt det praktiske i forbindelse med familierådsmøtene, og snakker med alle som er invitert.

Hvordan gjennomføres familierådet?

Det er barnet/ungdommen/familien som skal bestemme hvem i familie og nettverk som skal inviteres til familierådsmøtene. Dette kan eksempelvis være onkler og tanter, besteforeldre, venner, naboer m.fl. På familierådsmøtene skal det snakkes om hvordan situasjonen til barnet/ungdommen/familien er i dag, og hva man skal gjøre fremover for å bedre situasjonen. Fortid og tidligere hendelser skal ikke være et tema i familieråd.

Barn og ungdom har rett på å medvirke i beslutninger som gjelder dem selv. For å sikre dette har alle barn/ungdom som har familieråd en egen støtteperson.

Familieråd består i utgangspunktet av to møter. Ved behov kan det holdes flere. Hvert familierådsmøte består av tre deler.

I del 1 får familie og nettverk informasjon fra kommunens hjelpere. Informasjonen er ment å gi et godt utgangspunkt slik at familie og nettverk sammen kan finne frem til gode løsninger.

I del 2 jobber familien og nettverket uten representanter fra det offentlige. Spørsmålene til familierådet diskuteres og det lages en handlingsplan som skal ha tydelige og konkrete løsninger på hvordan barnet/ungdommen/familien kan få det bedre.

Det er på forhånd valgt ut en referent i nettverket. Referenten har ansvaret for utformingen av handlingsplanen, og at den blir forståelig for alle som skal lese den.

Det er i tillegg valgt ut en ordstyrer i nettverket. I del 2 av møtet er det ordstyrer som sørger for at alle kommer til ordet, at spørsmålene i oppdraget blir diskutert, og at barnets/ungdommens meninger og ønsker blir hørt.

Rollene som ordstyrer, referent og barnet/ungdommen sin støtteperson er viktige for at møtet skal bli så bra som mulig for alle deltakere.

I del 3 av familierådet gjennomgås planen som er laget sammen med familierådskoordinator, for å sikre at planen er konkret og praktisk gjennomførbar. Møtet avsluttes med å fastsette dato for et oppfølgende familieråd.

I det oppfølgende familierådsmøtet skal handlingsplanen fra det første familierådsmøtet evalueres. Nye spørsmål kan også drøftes på dette møtet. Disse blir da laget på forhånd, og alle deltagerne vil bli informert om de nye spørsmålene. Familieråder en beslutningsmodell med mange muligheter. En av disse er mobilisering av barnet/ ungdommens nettverk.

Derfor anbefaler vi familieråd:

  • Mobiliserer ressursene i familien, som gir levedyktige løsninger
  • Kan styrke samhold og kommunikasjon i familien
  • Sikrer barnets/ungdommens medvirkning
  • Er myndiggjøring i praksis
  • Kan skape godt samarbeid mellom familien og det offentlige

Forskning viser at:

  • når en familie gjennomfører et familieråd, mobiliseres slekt og nettverk, som kan bidra til å involvere og reetablere relasjoner som kan komme den enkelte til gode.
  • barn og unge som deltar i familieråd opplever det positivt når familie og nettverk stiller opp.
  • at de fleste foreldre som har prøvd familieråd anbefaler dette for andre familier. (Kilde: NOVA Rapport 18/06)

Du kan ta initiativ til familieråd. Kontakt oss!

Hvem som helst, som er bekymret for en familie, et barns eller enkeltpersoners livssituasjon, kan ta kontakt med Familiens hus og forebyggende avdeling. Ofte er det en offentlig ansatt fagperson som er i kontakt med gravide, barn, ungdom, foreldre eller familier der det vurderes behov for hjelp og der familieråd kan være en god løsning.

Har du som privatperson bekymringer eller utfordringer? Kjenner du noen som kanskje kunne ha behov for et familieråd? Eller ønsker du å høre mer om familieråd?

Ta kontakt med oss:

Mette Marie Revheim (bilde)
Familierådskonsulent
e-post  tlf: 90 12 55 49

 

Familiens hus Lund

Besøksadresse:

Kjøita 25
4630 Kristiansand
<p>Omr&aring;dekontakt og koordinator for TFA skole: <br /><strong>Signe Endresen<br />902 71 324<br /><a href="mailto:signe.endresen@kristiansand.kommune.no" target="_blank" rel="noopener">e-post</a></strong></p>