Koordinator og individuell plan

For hvem?

Bruker med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan og koordinator, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 og 2-5b. Vedkommende har rett til å delta i arbeidet med sin individuelle plan, og det skal legges til rette for dette. Pårørende skal trekkes inn i arbeidet i den utstrekning brukeren og pårørende ønsker det.

Dersom en bruker ikke har samtykkekompetanse, har vedkommende nærmeste pårørende rett til å medvirke sammen med brukeren, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 tredje ledd.

Den individuelle planen gir ikke pasienten og brukeren større rett til helse- og omsorgstjenester enn det som følger av det øvrige regelverket.

Enkelte barnefamilier kan også ha rett på barnekoordinator

Hvordan kan jeg få IP og/eller koordinator?

Har du rett på koordinator, har du også rett på indviduell plan (IP). Du kan velge å takke nei til IP selv om du ønker å ha en koordinator.

For å få IP og/eller koordinator kan du søke på søknadskjema:

Søknadsskjema

Saksbehandler vurderer alltid retten til IP og koordinator når det søkes på tjenester til Forvaltning og koordinering. Har du tjenester fra Kristiansand kommune kan også den tjenesteyteren som følger deg opp melde et behov for Ip og koordinator til Forvaltning og koordinering etter ditt samstykke.

Individuell plan og referater fra ansvasrgruppemøter opprettes i Kristiansand kommune i Dips samspill

Individual care plan and coordinator in other languages

Arabic

English

Hindi

Nordsamisk

Spanish

Urdu

Nyttige sider

Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator - Helsedirektoratet

Forskrift om habilitering, rehabilitering og koordinator - Lovdata