Helse og miljø i barnehager og skoler

KORT FORTALT

  • Miljøet i barnehager og skoler skal være slik at det fremmer barnas og elevenes helse, trivsel, lek og læring og forebygger sykdom, skade og alvorlige hendelser. 
  • Avdeling Miljørettet helsevern fører tilsyn med det fysiske miljøet til barnehagebarn og elever i grunnskole og videregående skole i Kristiansand kommune. 

Lovverk

Det er flere lovverk som skal sikre et godt fysisk og psykososialt miljø i barnehager og skoler:

Det fysiske miljøet
Krav til det fysiske miljøet i barnehager og skoler reguleres i hovedsak etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

Det psykososiale miljøet 
Krav til det psykososiale miljøet i barnehager og skoler reguleres etter barnehageloven og opplæringslova

Godkjenning og tilsyn

Kommunen har ansvar for godkjenning og tilsyn med forhold som kan påvirke helse, miljø og sikkerhet for barn og elever i barnehager og skoler etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. I Kristiansand kommune er denne oppgaven plassert hos avdeling Miljørettet helsevern

Mer informasjon om godkjenning av barnehager og skoler.

Forskriften har som formål å bidra til at miljøet i barnehager, grunnskoler og videregående skoler fremmer barns og elevers helse, trivsel, lek og læring, samt at sykdom, skade og alvorlige hendelser forebygges. Forskriften gjelder også for SFO og leksehjelpordninger i regi av skolen. Forskriften inneholder bl.a. bestemmelser om beliggenhet, inneklima, lys- og lydforhold, utforming og innredning av inne- og uteområder, måltider og spisetid, rengjøring og avfallshåndtering, vedlikeholdsplaner, sikkerhet og beredskap, smittevern og sanitære anlegg. Kravene i forskriften gjelder både ved planlegging, bygging, tilrettelegging og drift av skolen eller barnehagen. 

Veiledningen til forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger utdyper kravene som er satt i forskriften. 

Klage på barnas/elevenes miljø

Miljørettet helsevern utfører saksbehandling i enkeltsaker som gjelder barn og elevers fysiske miljø på bakgrunn av bekymringsmeldinger eller henvendelser. Dette kan være meldinger fra ledelse eller verneombud i skoler og barnehager, fra elevråd og enkeltelever eller foreldre, for eksempel fra FAU. Saker som dreier seg om barnas/elevenes fysiske miljø skal først tas opp med barnehagen/skolens ledelse før Miljørettet helsevern bringes inn i saken. Det er imidlertid også mulig å kontakte Miljørettet helsevern som tilsynsmyndighet direkte for å søke råd og veiledning. Du finner kontaktinfo til Miljørettet helsevern nederst på siden. 

Kristiansand kommune er også lokal barnehagemyndighet og skal påse at barnehagene i kommunen drives i samsvar med barnehageloven. Som foresatt til barn i barnehage kan du også kontakte barnehagemyndigheten i kommunen dersom du ønsker å klage på barnehagen barnet ditt går i. 

Statsforvalteren har ansvar for å følge opp klager på elevenes skolemiljø etter opplæringslova. 

Det finnes også andre instanser som kan bistå i saker knyttet til miljøet i barnehager og skoler: 
Elevombudet i Kristiansand
Oppvekstombudet i Agder

Informasjonsplikt

Barnehager og skoler skal informere barn, elever og foresatte om hvilke krav som stilles til det fysiske miljøet i forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Det skal også informeres om muligheten  barn, elever og foresatte har til å henvende seg til kommunen ved Miljørettet helsevern dersom de mener at forskriftens krav ikke følges, og at forholdet ikke følges opp av barnehagen eller skolen innen rimelig tid.   

Barnehager og skoler skal gi relevant informasjon til barn, elever og foresatte om  forhold ved barnehagen eller skolen som kan ha negativ innvirkning på barnas og elevenes helse. Virksomheten skal også på eget initiativ gi informasjon til Miljørettet helsevern (tilsynsmyndigheten) dersom det oppstår forhold som åpenbart kan ha negativ innvirkning på barnas eller elevenes helse. Forholdet må være av en viss alvorlighetsgrad og/eller dreie seg om risikoforhold som varer over tid. Den enkelte barnehage eller skole må ha rutiner for hvilke forhold dette kan gjelde. Under står det noen eksempler på når barnehagen eller skolen skal gi melding til avdeling Miljørettet helsevern:   

Alvorlige skader eller hendelser som barn har vært utsatt for 
Dette kan være ulykker eller hendelser som oppstår pga. fysiske forhold i barnehagen eller skolen eller på tur, eller pga. brudd på rutiner som barnehagen eller skolen har.  

Fysiske forhold som varer over tid og som kan ha negativ innvirkning på barnas helse 
Dette kan f.eks. være store vannlekkasjer, omfattende oppussingsarbeid, vedvarende problemer med inneklima/ventilasjon, mangelfullt vedlikehold eller risikofaktorer i utemiljøet. Slike forhold skal virksomheten først forsøke å løse i samarbeid med eier av virksomheten og byggeier. Det skal varsles dersom problemene ikke løses innen rimelig tid.

Eksterne forhold som barnehagen og skolen selv ikke er ansvarlig for 
Dette kan f.eks. være støyende eller støvende anleggsarbeider på nabotomten, forhold i nærområdet som kan være en sikkerhetsrisiko for elever og luftforurensning. Slike forhold skal virksomheten først ta opp med den som forårsaker forholdet for å få gjennomført tiltak som kan redusere den negative innvirkningen på barnas helse.  

Når er det ikke nødvendig å melde til Miljørettet helsevern?   
Det er ikke behov for å melde om vanlige uhell, for eksempel skade eller brudd som har skjedd etter fall på flatmark eller hopp fra lav høyde.

Hendelser som oppstår som følge av psykososiale forhold skal primært følges opp etter barnehageloven og opplæringsloven (se informasjon over). 

Hvordan melde fra    
Melding med beskrivelse av forholdet kan sendes til post.mhv@kristiansand.kommune.no.  
Informasjon underlagt taushetsplikt skal ikke sendes på e-post. I slike tilfeller kan meldingen sendes digitalt via sikker post. 

Hvorfor skal det meldes? 
Informasjonsplikten er et krav i § 17 i forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. 
- Miljørettet helsevern vil kunne gi råd og veiledning og bistå virksomheten i situasjonen som har oppstått. 
- Miljørettet helsevern vil vurdere om forholdet er så alvorlig at det er grunnlag for å kreve at forholdet blir rettet etter folkehelseloven. 

Internkontroll

I skoler og barnehager er det krav til internkontrollsystem. Det betyr at virksomhetene til enhver tid skal kunne dokumentere at regelverk etterleves på en systematisk måte. 

Det systematiske arbeidet med barnas og elevenes miljø skal være et kontinuerlig arbeid som revideres løpende, og ikke kun være en «perm i hylla». Internkontrollsystemet skal tilpasses virksomhetens størrelse og driftsform. Det skal kunne gjøres tilgjengelig for tilsynsmyndigheten og for f.eks. elevrådet og foreldrerådet forespørsel. 

Nyttige lenker

Trygt og godt barnehagemiljø i Kristiansand

Dagros - en enkel risiko og sårbarhetsanalyse

Faktaark om risikovurderinger i barnehager og skoler - Trondheim kommune

Planter og forgiftninger - Folkehelseinstituttet

Smittevern i barnehage og skole - Folkehelseinstituttet

Mal for rutine for håndtering av blodsøl for barnehager og skoler

Radon i skoler og barnehager - Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Inneklima i skoler og barnehager. Helsemessig betydning for barn og unge - FHI 

Anbefalte faglige normer for inneklima - FHI 

Solbeskyttelse i skoler og barnehager - DSA 

Hvordan skape gode skyggesteder og beskytte mot sola? 

Solsmart barnehage - Kreftforeningen 

Veiledning om trygg mat i barnehager - Mattilsynet

Mat og måltider i skolen - Helsedirektoratet 

Mat og måltider i barnehagen - Helsedirektoratet 

Matallergi i barnehager og skoler - Helsedirektoratet 

Universell utforming av barnehage- og skolebygg - UDir

Uteområder i barnehager og skoler – hvordan skape kvalitet i utformingen?

Kulde og barn - råd og anbefalinger

Henry - Førstehjelp for barn - Røde Kors

Sammen redder vi liv - Nasjonal førstehjelpsopplæring for grunnskolen- LHL 

Skadedyrbekjempelse i barnehager og skoler - FHI 

Kontaktinformasjon

Send e-post


Informasjon underlagt taushetsplikt skal ikke sendes på
e-post. I slike tilfeller kan meldingen sendes digitalt via
sikker post.


Postadresse:
Kristiansand kommune
Miljørettet helsevern
Postboks 4
4685 Nodeland

 

Besøksadresse: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18, Kristiansand

 

Vi minner om at alle brev og e-poster til og fra kommunen i utgangspunktet er offentlige. Det innebærer at andre kan få innsyn i henvendelsen din og kommunens svar.