Helse og miljø i barnehager og skoler

KORT FORTALT

  • Miljøet i barnehager og skoler skal være slik at det fremmer barnas og elevenes helse, trivsel, lek og læring og forebygger sykdom, skade og alvorlige hendelser. 
  • Avdeling Miljørettet helsevern fører tilsyn med det fysiske miljøet til barnehagebarn og elever i grunnskole og videregående skole i Kristiansand kommune. 

Lovverk

Det er flere lovverk som skal sikre et godt fysisk og psykososialt miljø i barnehager og skoler:

Det fysiske miljøet
Krav til det fysiske miljøet i barnehager og skoler reguleres i hovedsak etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

Det psykososiale miljøet 
Krav til det psykososiale miljøet i barnehager og skoler reguleres etter barnehageloven og opplæringslova

Godkjenning og tilsyn

Kommunen har ansvar for godkjenning og tilsyn med forhold som kan påvirke helse, miljø og sikkerhet for barn og elever i barnehager og skoler etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. I Kristiansand kommune er denne oppgaven plassert hos avdeling Miljørettet helsevern

Mer informasjon om godkjenning av barnehager og skoler.

Forskriften har som formål å bidra til at miljøet i barnehager, grunnskoler og videregående skoler fremmer barns og elevers helse, trivsel, lek og læring, samt at sykdom, skade og alvorlige hendelser forebygges. Forskriften gjelder også for SFO og leksehjelpordninger i regi av skolen. Forskriften inneholder bl.a. bestemmelser om beliggenhet, inneklima, lys- og lydforhold, utforming og innredning av inne- og uteområder, måltider og spisetid, rengjøring og avfallshåndtering, vedlikeholdsplaner, sikkerhet og beredskap, smittevern og sanitære anlegg. Kravene i forskriften gjelder både ved planlegging, bygging, tilrettelegging og drift av skolen eller barnehagen. 

Veiledningen til forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger utdyper kravene som er satt i forskriften. 

Klage på barnas/elevenes miljø

Miljørettet helsevern utfører saksbehandling i enkeltsaker som gjelder barn og elevers fysiske miljø på bakgrunn av bekymringsmeldinger eller henvendelser. Dette kan være meldinger fra ledelse eller verneombud i skoler og barnehager, fra elevråd og enkeltelever eller foreldre, for eksempel fra FAU. Saker som dreier seg om barnas/elevenes fysiske miljø skal først tas opp med barnehagen/skolens ledelse før Miljørettet helsevern bringes inn i saken. Det er imidlertid også mulig å kontakte Miljørettet helsevern som tilsynsmyndighet direkte for å søke råd og veiledning. Du finner kontaktinfo til Miljørettet helsevern nederst på siden. 

Kristiansand kommune er også lokal barnehagemyndighet og skal påse at barnehagene i kommunen drives i samsvar med barnehageloven. Som foresatt til barn i barnehage kan du også kontakte barnehagemyndigheten i kommunen dersom du ønsker å klage på barnehagen barnet ditt går i. 

Statsforvalteren har ansvar for å følge opp klager på elevenes skolemiljø etter opplæringslova. 

Det finnes også andre instanser som kan bistå i saker knyttet til miljøet i barnehager og skoler: 
Elevombudet i Kristiansand
Oppvekstombudet i Agder

Informasjonsplikt

Skoler og barnehager skal gi relevant informasjon til barn, elever og foresatte om forhold ved barnehagen/skolen som kan ha negativ innvirkning på barnas og elevenes helse. Foresatte gis da mulighet til å ivareta miljøet til sine barn. Skoler og barnehager skal også informere om hvilke krav som stilles til det fysiske miljøet i forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger, og om muligheten barn, elever og foresatte har til å henvende seg til kommunen ved Miljørettet helsevern dersom de mener at forskriftens krav ikke følges, og at forholdet ikke følges opp av skolen eller barnehagen innen rimelig tid 

Barnehager og skoler skal også på eget initiativ gi informasjon til Miljørettet helsevern (tilsynsmyndigheten) dersom det oppstår forhold som åpenbart kan ha negativ innvirkning på barnas eller elevenes helse. Forholdet må være av en viss alvorlighetsgrad og/eller dreie seg om risikoforhold som varer over tid.  Eksempler på slike forhold kan være store vannlekkasjer, vedvarende problemer med inneklima/ventilasjon, alvorlige skader eller hendelser som barn har vært utsatt for, eksterne forhold som barnehagen eller skolen selv ikke er ansvarlig for, f.eks. støyende anleggsarbeider på nabotomten og liknende. Den enkelte skole eller barnehage må ha rutiner for hvilke forhold dette kan gjelde. Du finner kontaktinfo til Miljørettet helsevern nederst på siden.  

Informasjonsplikten er et krav i § 17 i forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

Internkontroll

I skoler og barnehager er det krav til internkontrollsystem. Det betyr at virksomhetene til enhver tid skal kunne dokumentere at regelverk etterleves på en systematisk måte. En virksomhet skal vite hva den skal gjøre, hvorfor den gjør det, gjøre det og etterpå kunne dokumentere at den har gjort det. 

Det systematiske arbeidet med barnas og elevenes miljø skal være et kontinuerlig arbeid som revideres løpende, og ikke kun være en «perm i hylla». Internkontrollsystemet skal tilpasses virksomhetens størrelse og driftsform. Det skal kunne gjøres tilgjengelig for tilsynsmyndigheten og for f.eks. elevrådet og foreldrerådet forespørsel. 

Nyttige lenker

Trygt og godt barnehagemiljø i Kristiansand

Dagros - en enkel risiko og sårbarhetsanalyse

Faktaark om risikovurderinger i barnehager og skoler - Trondheim kommune

Planter og forgiftninger - Folkehelseinstituttet

Smittevern i barnehage og skole - Folkehelseinstituttet

Mal for rutine for håndtering av blodsøl for barnehager og skoler

Radon i skoler og barnehager - Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Inneklima i skoler og barnehager. Helsemessig betydning for barn og unge - FHI 

Anbefalte faglige normer for inneklima - FHI 

Solbeskyttelse i skoler og barnehager - DSA 

Hvordan skape gode skyggesteder og beskytte mot sola? 

Solsmart barnehage - Kreftforeningen 

Veiledning om trygg mat i barnehager - Mattilsynet

Mat og måltider i skolen - Helsedirektoratet 

Mat og måltider i barnehagen - Helsedirektoratet 

Matallergi i barnehager og skoler - Helsedirektoratet 

Universell utforming av barnehage- og skolebygg - UDir

Uteområder i barnehager og skoler – hvordan skape kvalitet i utformingen?

Kulde og barn - råd og anbefalinger

Henry - Førstehjelp for barn - Røde Kors

Sammen redder vi liv - Nasjonal førstehjelpsopplæring for grunnskolen- LHL 

Skadedyrbekjempelse i barnehager og skoler - FHI 

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Kristiansand kommune
Miljørettet helsevern
Postboks 4
4685 Nodeland

 

Telefon: 38 07 50 00 (sentralbord)

 

Send e-post

 

Besøksadresse: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18, Kristiansand

 

Vi minner om at alle brev og e-poster til og fra kommunen i utgangspunktet er offentlige. Det innebærer at andre kan få innsyn i henvendelsen din og kommunens svar.