Barnehagemyndighetens oppgaver og ansvar, jf. barnehageloven

Kristiansand kommune er lokal barnehagemyndighet og skal påse at alle kommunens barnehager drives i samsvar med lover og forskrifter.

Barnehagemyndighet

Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning om og påse at barnehagene drives i samsvar med barnehageloven og forskriftene til barnehageloven.  

I tillegg til oppgaver som godkjenning, samordnet opptak, tilskudd, prioritet ved opptak, vedtak om spesialpedagogisk hjelp, rekruttering av minoritetsspråklige barn, dispensasjonssøknader mv. har kommunen et ansvar i forhold til påserollen.

Påserollen innebærer at barnehagemyndigheten skal følge med på om barnehagene følger lover og forskrifter. Dette innebærer en kontinuerlig og systematisk innhenting av informasjon om alle kommunens barnehager – private og kommunale. Dette gjør vi for å sikre tilstrekkelig kunnskap, slik at vi kan vurdere et eventuelt behov for aktiv veiledning og/eller tilsyn.

Ulike typer informasjon
 • BASIL-rapportering (årsmeldingen) per 15. desember hvert år.
 • Kartlegginger, hvor barnehager må sende inn dokumentasjon i forhold til ulike områder. For eksempel:
  • Oppfyllelse av pedagognormen
  • Oppfyllelse av bemanningsnormen
  • Antall barn over/under 3 år i forhold til godkjent leke- og oppholdsareal
  • Bruk av barnehagens uteareal og alternative uteområder dersom uteområdet er for lite.
  • Bruk av veileder i forhold til trygt og godt barnehagemiljø
 • Klager og/eller bekymringsmeldinger fra foreldre og/eller tredjeperson/personale.
 • Bekymringsmeldinger fra andre kommunale instanser.
 • Deltakelse på felles satsingsområder.

Faglig skjønn

Barnehagemyndigheten bruker faglig skjønn med bakgrunn i innhentet informasjon når det skal vurderes om:

 • Veiledning eller tilsyn er riktig virkemiddel.
 • Hvilke tema det skal veiledes i eller føres tilsyn med.
 • Hvilke barnehager dette skal omfatte.

Utgangspunktet for oss som jobber med barnehagemyndighet er å bidra til økt kvalitet, læring og utvikling. Dersom en barnehage får et avvik, blir det gitt nok tid og veiledning til at avviket kan rettes opp.

Barnehageloven §11 krever at kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet. Oppgavene kommunen har som barnehagemyndighet skal organiseres adskilt fra oppgavene den har som eier, når dette er egnet til å ivareta tilliten til kommunens upartiskhet.

I Kristiansand er dette løst slik at Eva Hauger Gjersvold er kommunalsjef for de kommunale barnehagene, men også har ansvar for fagutvikling for alle barnehagene i kommunen. Svein Tore Kvernes er stabsleder og har også øverste ansvar for barnehagemyndigheten. Dette for å unngå sammenblanding av roller.

Les mer om Barnehagemyndighet