Skolehelsetjenesten

Hva kan skolehelsetjenesten tilby?

Alle skoler har en skolehelsetjeneste med helsesykepleier.

Skolehelsetjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid gjennom rådgivning, veiledning, gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner.

Helsesykepleier har et systemrettet samarbeid med skolen. Foresatte og elever kan ta kontakt uten forhåndsavtale. Helsesykepleier vil kunne bidra med samtaler, råd og veiledning, og ønsker å medvirke til at barn og unge aktivt er med på å påvirke eget liv, slik at den enkelte skal oppleve god helse/trivsel og bli mest mulig tilfreds med tilværelsen.

Hva skjer på de enkelte klassetrinn?

Helsesykepleier utfører ulike oppgaver på de forskjellige trinn på skolen i tråd med Nasjonale retningslinjer for helsestasjon og skolehelstjenesten. I Kristiansand kommune er det utarbeidet et arbeidsdokument som viser en oversikt over hva som skjer på de ulike trinn. 

Barnevaksinasjonsprogrammet

Skolehelsetjenesten i Kristiansand kommune følger barnevaksinasjonsprogrammet, og tilbyr vaksine til alle barn i skolealder. Folkehelseinstituttets (FHI) informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet finner du her. Helsesykepleier innhenter alltid samtykke fra foresatte før barnet vaksineres.

Informasjon om samtykke til vaksinering:

Helse -og omsorgsdepartementet (HOD) har konkludert med at det er tilstrekkelig at kun en foresatt, eller andre med foreldreansvar samtykker til vaksinasjon gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

Gruppetilbud til skolene

Skolehelsetjenesten tilbyr ulike grupper for barn og unge. Noen av gruppene drives på alle skolen i kommunen, mens andre drives på tvers av skolene.

Vanlig men vondt-gruppe

Vanlig, men vondt (VMV) er et gruppeopplegg for ungdom som har opplevd foreldres skilsmisse. VMV har som mål å ivareta de unges behov ved samlivsbrudd.

  • Hvor vanlig er det å snakke om skilsmissen?
  • Hvor lang tid tar det før ”sorgen” går over?
  • Hvilke utfordringer kan jeg møte, både på kort og lang sikt?
  • Hvordan kan jeg leve best mulig med skilte foreldre?
  • Det er noen av problemestillingene i gruppeopplegget.  

Evalueringer viser at ungdommene opplever gruppesamlingene som verdifulle. De får bedre innsikt i egne sterke sider og muligheter, og styrket selvfølelse.

Erfaringer fra ungdom som har deltatt på VMV gruppe:

"Det har vært utrolig viktig for meg å være med i gruppa. Jeg har delt mesteparten av det jeg ville si. Jeg er mer konsentrert i timene på skolen. Før slet jeg med å følge med, men nå er det blitt lettere”

”Det viktigste for meg med å delta i gruppa var å høre andres erfaringer og skjønne at jeg ikke er alene om å føle at skilsmisse er vanskelig»

Gruppeopplegget går over åtte samlinger på to timer, i skoletiden. Opplegget består av samtaler og aktiviteter og har en variert metodisk tilnærming. Den siste samlingen er med foresatte. Foreldre må samtykke til deltagelse.

Påmelding til VMV gruppe gjøres til helsesykepleier eller sosiallærer på aktuelle skole.

Øvrige henvendelser kan rettes til VMV ansvarlige i kommunen:

Toby Tørressen  

Silje Vårlid 

Mestringsgruppe for engstelige barn og unge i skolen

Dette er et lavterskeltilbud for barn og unge som sliter med angst. Gruppetilbudet har som mål å:

  • Lære barn og unge nye ferdigheter for å mestre engstelige følelser og klare å gjøre de tingene en ønsker å gjøre
  • Lære foreldre og opplæringspersonell å takle ungdommens angst på en hensiktsmessig måte

Gruppene går over 8 samlinger i skoletiden. Gruppene har 3-5 barn. På første og siste samling er foresatte og kontaktlærer med. Det er i tillegg to samlinger med foresatte og barn/ungdommen og fire samlinger der kun barn/ungdom møter. Det er en oppfølgingssamling etter 3 mnd.

Gruppene vil fortrinnsvis bli ledet av fagpersoner med helsefaglig bakgrunn (primært helsesykepleiere) og sosiallærere som har tatt viderutdanningen “Mestringskurs for engstelige barn og unge” på UIA.

Gruppetilbudet er utviklet av psykologspesialist/forsker Åshild Tellefsen Håland i samarbeid med terapeuter fra ABUP.

Kristiansand kommune er i gang med å utdanne gruppeledere, og over en 3-års periode er målet at dette skal være et tilbud på alle grunnskolene. Foreløpig er det bare enkelte skoler som har kommet igang.

Ta kontakt med helsesykepleier på din skole for å høre om det gis gruppetilbud.

Gruppetilbud på tvers av skolene

Smilgrupper

SMIL, Styrket Mestring I Livet, er et lærings- og mestringstilbud for barn og unge som har foresatte med psykiske helseplager og/eller rusproblemer eller belastende fysiske helseplager. SMIL er et gruppetilbud for barn og unge som går i 5.-7. klasse og 8.-10. klasse, og gjennomføres etter skoletid.

SMIL i Kristiansand er et samarbeid mellom Lærings- og mestringssenteret (LMS), Kristiansand Kommune, Sørlandet Sykehus og pårørende med egenerfaring. Gruppelederne er ansatt både i kommunen og på sykehuset.

Nye grupper starter opp 2 ganger i året. Gruppene på våren starter normalt opp uken etter vinterferien og gruppene på høsten starter opp uken etter høstferien. Tilbudet er gratis.

Kontaktinformasjon for påmelding og nærmere informasjon:

Torill Idsøe, Familiens Hus Vågsbygd. Telefon 90 73 41 07/38 07 54 00. 
E-post: torill.idsoe@kristiansand.kommune.no

Ann Christin Haugen, Sørlandet sykehus. Telefon 38 13 26 00
E-post: ann.christin.haugen@sshf.no

Helsesykepleier på din skole kan også kontaktes for nærmere informasjon

Smil-brosjyre

Sorggrupper

Sorggruppe er et tilbud til barn og unge (5.-10. Trinn) som har mistet søsken eller foresatte. Sorggruppen tilbyr gruppesamlinger som vil være en veksling mellom aktiviteter og samtale. Vi har en gruppe for 5-7.trinn og en gruppe for 8-10.trinn, og gruppene gjennomføres etter skoletid.

Kontaktinformasjon for påmelding og nærmere informasjon:

Birgit Senumstad, Familien hus Øst. Telefon: 928 52 098 /sentralbord
E-post:  Birgit.senumstad@kristiansand.kommune.no  

Elin T. Andersen, Familiens hus Øst. Telefon: 481 76 122
E-post: Elin.thorvik.andersen@kristiansand.kommune.no

Helsesykepleier på din skole kan også kontaktes for nærmere informasjon.

Brosjyre om sorggrupper 


Søskengrupper

Dette er et gruppetilbud til barn og unge som har søsken med funksjonshemming.

Mer informasjon er i vedlagte brosjyre.

 

Kontaktperson for påmelding og nærmere informasjon:

Anne Barbro Leipsland

Sykepleier Lillebølgen

Tlf 38 00 74 70

Anne.barbro.n.leipsland@kristiansand.kommune.no

Samarbeidspartnere

Skolehelsetjenesten har et systemrettet samarbeid med skolen, og har i tillegg en rekke samarbeidspartnere både internt og eksternt i kommunen. På de fleste skoler er helsesykepleier en del av skolen koordineringsgruppe.

Skolehelsetjenesten skal innhente samtykke til tverrfaglig samarbeid hos foresatte.

Eksempler på samarbeidspartnere: Familieveiledere, psykolog, PPT, ABUP, barneverntjenesten, familievernkontoret, fastlege, forebyggende enhet og politi.

Nyttige nettsider og alarmtelefonen for barn og unge

Ung.no

snakkommobbing.no

snakkompsyken.no

Selvsnakk

korspåhalsen.no

Soschat.no

Barsnakk.no

sexogpolitikk.no

Alarmtelefonen for barn og unge telefonnummer: 116 111

Skolehelsetjenesten i videregående skole

Skolehelsetjenesten i videregående skole