Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten tilbyr ulike gruppetilbud ute på de enkelte skolene og bydelene.
Hva kan skolehelsetjenesten tilby?

Alle skoler har en skolehelsetjeneste med helsesykepleier.

Skolehelsetjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid gjennom rådgivning, veiledning, gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner.

Helsesykepleier har et systemrettet samarbeid med skolen. Foresatte og elever kan ta kontakt uten forhåndsavtale. Helsesykepleier vil kunne bidra med samtaler, råd og veiledning, og ønsker å medvirke til at barn og unge aktivt er med på å påvirke eget liv, slik at den enkelte skal oppleve god helse/trivsel og bli mest mulig tilfreds med tilværelsen.

Hva skjer på de enkelte klassetrinn?

Helsesykepleier utfører ulike oppgaver på de forskjellige trinn på skolen i tråd med Nasjonale retningslinjer for helsestasjon og skolehelstjenesten. I Kristiansand kommune er det utarbeidet et arbeidsdokument som viser en oversikt over hva som skjer på de ulike trinn. 

Barnevaksinasjonsprogrammet

Skolehelsetjenesten i Kristiansand kommune følger barnevaksinasjonsprogrammet, og tilbyr vaksine til alle barn i skolealder. Folkehelseinstituttets (FHI) informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet finner du her. Helsesykepleier innhenter alltid samtykke fra foresatte før barnet vaksineres.

Informasjon om samtykke til vaksinering:

Helse -og omsorgsdepartementet (HOD) har konkludert med at det er tilstrekkelig at kun en foresatt, eller andre med foreldreansvar samtykker til vaksinasjon gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

Samarbeidspartnere

Skolehelsetjenesten har et systemrettet samarbeid med skolen, og har i tillegg en rekke samarbeidspartnere både internt og eksternt i kommunen. På de fleste skoler er helsesykepleier en del av skolen koordineringsgruppe.

Skolehelsetjenesten skal innhente samtykke til tverrfaglig samarbeid hos foresatte.

Eksempler på samarbeidspartnere: Familieveiledere, psykolog, PPT, ABUP, barneverntjenesten, familievernkontoret, fastlege, forebyggende enhet og politi.

Nyttige nettsider og alarmtelefonen for barn og unge

Ung.no

snakkommobbing.no

snakkompsyken.no

Selvsnakk

korspåhalsen.no

Soschat.no

Barsnakk.no

sexogpolitikk.no

Alarmtelefonen for barn og unge telefonnummer: 116 111

 

Gruppetilbud i skolene

Skolehelsetjenesten tilbyr ulike grupper for barn og unge. Noen av gruppene drives på alle skolen i kommunen, mens andre drives på tvers av skolene.

Vanlig med vondt

Mini Risk

Mini Risk er et lavterskel mestringskurs for engstelige barn og ungdom, og som tilbys elever på mellomtrinnet og på ungdomsskoler. Gruppen består av opptil 5 elever med 8 saminger på skolen, tilsammen 15 timer. Gruppene ledes primært av sosiallærer og helsesykepleier som har opplæring i Mini Risk. Tilbudet bygger på kognitive atferdsterapeutiske prinsipper.
Gjennom Mini Risk får de unge ferdigheter til å mestre engstelige følelser gjennom erfaring med eksponering i konkrete situasjoner. Det unike med Mini Risk er fokuset på intensiv eksponering og høy grad av lærer og foreldreinvolvering. De voksne lærer å håndtere de unges engstelse på en hensiktsmessig måte og de deltar aktivt i eksponeringstreningen. Foreldre deltar på fire samlinger og lærere på to samlinger.

Mini Risk er et treårig prosjekt ledet av ABUP, hvor målet er å implementere Mini Risk grupper på alle grunnskolene i Kristiansand kommune. Prosjektet er banebrytende i Norge. Det er ingen andre kommuner som har implementert et lavterskeltilbud til engstelige barn på alle skoler i kommunen.

Målet med Mini Risk

  • Lære barn og unge nye ferdigheter for å mestre engstelige følelser og klare å gjøre de tingene en ønsker å gjøre
  • Lære foreldre og opplæringspersonell å takle ungdommens angst på en hensiktsmessig måte

Gruppene vil fortrinnsvis bli ledet av fagpersoner med helsefaglig bakgrunn (primært helsesykepleiere) og sosiallærere som har tatt viderutdanningen “Mestringskurs for engstelige barn og unge” på UIA.

Gruppetilbudet er utviklet av psykologspesialist/forsker Åshild Tellefsen Håland i samarbeid med terapeuter fra ABUP. 
Ta kontakt med helsesykepleier på din skole for å høre om det gis gruppetilbud.

E-Risk

8.mai 2023 lanseres e-Risk. 

E-Risk er et online mestringskurs for å hjelpe engstelige barn og unge mellom 12 og 18 år til å mestre engstelsen sin. Målet er at E-Risk kan hjelpe engstelige barn og unge til å tørre mer, og unngå mindre.
E-Risk består av en barne- og ungdomsmodul, foreldremodul og lærermodul. Det gir foreldre og skole anledning til å få kunnskap og trygghet til å bistå egne barn eller elever med og håndtere engstelse på en hensiktsmessig måte. Det er laget sju hovedfilmer om forskjellige angstlidelser/OCD med påfølgende informasjon, samt råd og tips til hvordan håndtere disse.

Hva er engstelse?
Engstelse er en normal følelse som hjelper oss i hverdagen med å beskytte oss mot farlige situasjoner. Mange opplever derimot at engstelsen opptrer for ofte eller for sterkt og den blir urimelig i forhold til situasjonen eller blir hemmende i livet. 

Ulike typer engstelse:

Sosial angst
Frykt for situasjoner hvor en risikerer å bli utsatt for andre menneskers kritiske blikk. Man frykter for andres vurdering og hva de tenker om en. Man er redd for å dumme seg ut eller gjøre noe som vil kunne bli flaut, som kan føre til at andre vil betrakte dem som nervøse, svake eller dumme. Eksempel: Vansker med å snakke i klassen, holde presentasjon i klassen, delta i gym, delta i selskap med familie/venner, ta buss eller handle i butikken.

Separasjons angst
Frykt for situasjoner hvor man er atskilt fra en person barnet er knyttet til. Eksempel: Vansker med å være alene hjemme, sove alene, gå ut uten at foreldrene er med, være på skolen, være på overnatting, være på besøk hos andre eller bekymre seg for at det skal skje noe galt med foreldrene.

Spesifikk fobi 
Redsel for visse objekter eller situasjoner som gjør at en har et sterkt ønske om å unngå eller flykte fra disse tingene. Eksempel: Redsel for mørke, oppkast, ulike dyr/insekt, lyn og torden, høyder, heiser eller sprøyter/blodprøver.

Panikk lidelse
Opplevelse av plutselig intens redsel og kroppslig ubehag. Under en slik opplevelse er det typisk å bli redd for å bli gal, for å dø eller for å miste kontrollen over seg selv. Man blir redd de fysiske symptomene som bla hyperventilering, hjertebank, skjelving, nummenhet, svimmelhet og uvirkelighetsfølelse. Hovedproblemet etter slike opplevelser er hele tiden å frykte nye panikkanfall og man unngår gjerne situasjoner som minner om de man har blitt redd i tidligere. Dette kan være en vanske i seg selv, eller man kan streve med panikkanfall som er høyeste ubehagsnivå til alle engstelser.

Generalisert angst 
Vedvarende bekymring, engstelse, nervøsitet og anspenthet knyttet til hendelser i dagliglivet. Engstelsen har en overdreven, ofte irrasjonell bekymring rundt vonde ting som kan hende. Man bekymrer seg mye av tiden og har vansker med å slappe av og den betegnes som "frittflytende" og ikke knyttet til bestemte situasjoner. Mange får hodepine, magesmerter eller muskelsmerter. Bekymring omhandler ofte at de selv eller deres nærmeste skal rammes av sykdom eller ulykke.

Tvang/OCD
Innebærer at man er plaget av tilbakevendende uønskede tanker, bilder eller impulser som dukker opp selv om man skulle ønske at de ikke gjorde det. Personer utfører tvangshandlinger eller ritualer som de føler seg tvunget til å gjøre for å minske ubehaget som tvangstankene gir.  De vanligste typene for tvangsritualer er overdreven sjekking og vasking. Dersom barnet/ungdommen strever med dette anbefales henvisning til Avdeling for barn og unges psykiske helse(ABUP) som sendes av fastlege.

Agorafobi
Redsel for å være i ukjente områder eller for å havne i situasjoner der en ikke raskt kan få den hjelpen en trenger. Typiske situasjoner en frykter kan være buss, klasserom, kino, kantine og heis. Dette forekommer ofte i kombinasjon med panikk eller panikk lidelse.

Hva er vanlig å gjøre når man blir engstelig?
Det vanligste å gjøre når man er engstelig er å unngå situasjoner der man forventer å kjenne på engstelse. Det er en naturlig reaksjon, man har ikke lyst til å gjennomføre aktivitet som gir engstelse. Man bruker mye tid og energi på å slippe og kjenne på ubehaget.

Det er også vanlig at man bruker ulike typer tryggingsstriks for å dempe engstelse. Eksempler på tryggingstriks er å be om forsikringer, snakke lavt, ikke gi blikk kontakt, holde seg distrahert, legge/sette seg ned eller holde på vannflaske/mobil.

Det paradoksale er at jo mer man unngår og mer man  trygger seg selv- jo mer øker engstelsen.

Hva er viktig å gjøre for å utfordre engstelsen?
Det viktigste man gjør er å utsette seg for de situasjonen man er redd for, de som er IKKE ekte farlige, men som føles farlige. Man øver på å IKKE bruke verken unngåelse eller tryggingstriks. Videre bør man øve jevnlig og ofte.

Dette er krevende, og det er derfor hensiktsmessig å ha god støtte gjennom en slik prosess.

Hvorfor Mini Risk?
Hovedmålet med Mini-RISK er å gjøre effektiv hjelp til engstelige barn lett tilgjengelig. Det er et mål å redusere uhensiktsmessig tilrettelegging og gi fagfolk innen skole og helse kompetanse til å håndtere engstelige barn på en best mulig måte.
Målet er at alle skolene i kommunen kan tilby mestringsgruppe til elever som har behov for hjelp til å håndtere engstelse. Etter prosjektperioden vil det være utdannet ca. 100 representanter fra skole og helse med denne kompetansen i kommunen.
Engstelse er en stor og økende vanske blant barn og unge. I de aller fleste klasserom sitter det flere elever som strever med engstelse. I beste mening tilrettelegges det for denne elevgruppen med mange varianter av tilrettelegging hvor de fleste handler om å utøve ulike oppgaver/aktiviteter i mindre omfang - for å slippe de ubehagelige følelsene. Imidlertid fører slike tilrettelegginger til at mange opplever at engstelsen øker dersom tilretteleggingen ikke har en klar plan som legger opp til å utfordre seg med hensiktsmessig støtte i prosessen. Erfaringsmessig har det over lengre tid vært utstrakt tilretteleggelses kultur på skolene. Dette kan få store konsekvenser for det enkelte barn som på sikt kan gi risiko for sårbart skoleoppmøte, drop-out, tidlig uførhet og andre psykiske helseproblemer. Man ønsker å komme inn så tidlig som mulig, redusere tilrettelegging før engstelsen utvikler seg til å bli mer alvorlig og får et kronisk preg.

Gruppetilbud på tvers av skolene

Smilgrupper

SMIL, Styrket Mestring I Livet, er et lærings- og mestringstilbud for barn og unge som har foresatte med psykiske helseplager og/eller rusproblemer eller belastende fysiske helseplager. SMIL er et gruppetilbud for barn og unge som går i 5.-7. klasse og 8.-10. klasse, og gjennomføres etter skoletid.

SMIL i Kristiansand er et samarbeid mellom Lærings- og mestringssenteret (LMS), Kristiansand Kommune, Sørlandet Sykehus og pårørende med egenerfaring. Gruppelederne er ansatt både i kommunen og på sykehuset.

Nye grupper starter opp 2 ganger i året. Gruppene på våren starter normalt opp uken etter vinterferien og gruppene på høsten starter opp uken etter høstferien. Tilbudet er gratis.

Kontaktinformasjon for påmelding og nærmere informasjon:

Torill Idsøe, Familiens Hus Vågsbygd. Telefon 90 73 41 07/38 07 54 00. 
E-post: torill.idsoe@kristiansand.kommune.no

Ann Christin Haugen, Sørlandet sykehus. Telefon 38 13 26 00
E-post: ann.christin.haugen@sshf.no

Helsesykepleier på din skole kan også kontaktes for nærmere informasjon

Smil-brosjyre

Sorggrupper

Sorggruppe er et tilbud til barn og unge (5.-10. Trinn) som har mistet søsken eller foresatte. Sorggruppen tilbyr gruppesamlinger som vil være en veksling mellom aktiviteter og samtale. Vi har en gruppe for 5-7.trinn og en gruppe for 8-10.trinn, og gruppene gjennomføres etter skoletid.

Kontaktinformasjon for påmelding og nærmere informasjon:

Birgit Senumstad, Familien hus Øst. Telefon: 928 52 098 /sentralbord
E-post:  Birgit.senumstad@kristiansand.kommune.no  

Elin T. Andersen, Familiens hus Øst. Telefon: 481 76 122
E-post: Elin.thorvik.andersen@kristiansand.kommune.no

Helsesykepleier på din skole kan også kontaktes for nærmere informasjon.

Brosjyre om sorggrupper 


Søskengrupper

Dette er et gruppetilbud til barn og unge som har søsken med funksjonshemming.

Mer informasjon er i vedlagte brosjyre.

Kontaktperson for påmelding og nærmere informasjon:

Anne Barbro Leipsland

Sykepleier Lillebølgen

Tlf 38 00 74 70

Anne.barbro.n.leipsland@kristiansand.kommune.no

Skolehelsetjenesten i videregående skole

Skolehelsetjenesten i videregående skole