Fysioterapi for barn og unge 0–16 år

Om tjenesten

Kristiansand kommune har fysioterapeuter som arbeider spesielt med barn og unge i alderen 0–16 år.  Barnefysioterapeutene i kommunen arbeider med å fremme utvikling og god helse hos barn og unge, og har som mål at barn og unge, uavhengig av forutsetninger, skal oppleve bevegelsesglede, trivsel og mestring i hverdagen.

Kommunale barnefysioterapeuter er en del av familiens hus.

 • Terapeutene jobber med universelt forebyggende tiltak og har fokus på å være en lavterskeltjeneste, i samarbeid med helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 • Barnefysioterapeutene tilbyr blant annet observasjon, kartlegging, tilrettelegging, trening og veiledning for barn og unge under 16 år som har ulike utfordringer med bevegelsesapparat og motorisk utvikling.
 • Du kan få hjelp i hjemmet ved behov, på helsestasjonen, i barnehagen, på skolen, i våre lokaler på familiens hus, eller på kommunens kompetanseavdelinger.
Hvem kan få hjelp?  

Barn og unge under 16 år som har ulike utfordringer når det gjelder bevegelsesapparat og motorisk utvikling, kan få hjelp av fysioterapitjenesten for barn og unge i kommunen. 

Andre sentrale grupper som får tjenester av oss er barn med mer alvorlige utviklingsforstyrrelser eller skader i bevegelsesapparatet, derunder habiliteringsbarn.

Mange av barna vi møter har sammensatte vansker med behov for tverrfaglig oppfølging. Barnefysioterapeutene har et tett samarbeid med blant annet ergoterapitjenesten for barn og unge. Barn med behov for hjelpemidler kan få hjelp av enten fysioterapeut eller ergoterapeut.

Fysioterapitilbud på helsestasjonen 

fysio.png

Foto: Ann Kristin B. Aune

Fysioterapeutene er jevnlig til stede på kommunens helsestasjoner. Her deltar vi på gruppekonsultasjoner der vi informerer om motorisk utvikling, gir tips til stimulering av barna og svarer på spørsmål som foreldrene har. 

Det er lav terskel for å få konsultasjon hos fysioterapeut på helsestasjonen. 

Foreldre som er usikre på noe i barnas motoriske utvikling oppfordres til å drøfte dette med helsesykepleier og vurdere henvisning videre til barnefysioterapeut for å få en vurdering, veiledning og eventuelt oppfølging av fysioterapitjenesten etter behov.

Fysioterapitilbud i barnehager og skoler

fysio barnehage skole.jpg

Foto: Edyta Berkowska

Fysioterapeutene er ute i barnehager og skoler ved individuell oppfølging og tilrettelegging for barn i deres daglige miljø. 

Terapeuten har tett dialog med foresatte og ansatte for å finne gode løsninger på aktivitetsvansker, og for å legge til rette for at barn får leke, lære og utfolde seg gjennom hele barnehage- og skolehverdagen. 

I skolen samarbeider vi med skolehelsesykepleierne om en tverrfaglig skolehelsetjeneste både for barn med sammensatte behov, og med helsefremmende og forebyggende tiltak.

Noen skoler og barnehager har avdelinger med tverrfaglig oppfølging av barn med spesielle behov. Her er faste fysioterapeuter til stede for barn som trenger behandling og oppfølging som en del av en tverrfaglig tjeneste på den aktuelle avdelingen.

Hjelpemiddelformidling

Både fysioterapeuter og ergoterapeuter jobber med å kartlegge behov for, og søke om hjelpemidler til barn og unge i Kristiansand kommune.

Ta kontakt med ergoterapeut eller fysioterapeut på ditt familiens hus.   

Henvisning

De fleste av barna som får oppfølgning og behandling av kommunens barnefysioterapeuter blir henvist fra helsestasjonen, barnehagen, skolen eller lege i samarbeid med foreldrene.

Ta gjerne kontakt med din helsestasjon eller skolehelsesykepleier for å diskutere behovet for en henvisning med barnets helsesykepleier, så kan de hjelpe deg med å sende henvisning.

Foresatte kan også ta direkte kontakt med fysioterapeuten på sitt familiens hus. For at vi skal vite hva barnet trenger hjelp til, er det ønskelig at dere fyller ut henvisningsskjema til fysioterapi for barn og unge.

Henvisningsskjema

Skjemaet sendes til Kristiansand kommune, Fysioterapi barn og unge, Postboks 4, 4685 Nodeland, eller leveres på ditt familiens hus.

Her finner du oss

Vi har fysioterapeuter på alle fem familiens hus. Felles telefonnummer er 38 07 54 00.

 • Familiens hus vest
  Besøksadresse: Songdalsvegen 53, Nodeland. E-post
 • Familiens hus Vågsbygd
  Besøksadresse: Vågsbygd ringvei 100, inngang B, Trekanten senter.  E-post
 • Familiens hus sentrum
  Besøksadresse: Tangen 8, Aquarama. E-post
 • Familiens hus Lund
  Besøksadresse: Kjøita 25. E-post
 • Familiens hus øst
  Besøksadresse: Strømmeveien 85, Strømme senter. E-post

 • Postadresse til alle familiens hus
  Kristiansand kommune
  Postboks 4
  4685 Nodeland
Nyttige nettsider og brosjyrer

Fysioterapi for barn og unge

Barns føtter

Skjevt hode og favorittside

Mageleie (brosjyre)

Motorisk utvikling (brosjyre)

Barns motoriske utvikling 0-15 måneder - Youtube

Mageleie - YouTube

Bæregrep - Youtube

Assymetri - YouTube

Håndtering av barnet i hverdagen - YouTube