Klima- og miljøstrategi frem mot 2030

Klimaendringene og tap av naturmangfold er en av de største utfordringer vårt samfunn står ovenfor. Politikerne vedtok 18. januar 2023 en ny klima- og miljøstrategi som viser hvordan lokalsamfunnet i Kristiansand skal jobbe strategisk og effektivt frem mot en overgang til et lavutslippssamfunn, og nærme oss en sirkulær økonomi hvor ressursene kan gjenbrukes.

KORT FORTALT

 • På denne siden finner du informasjon om Kristiansands klima- og miljøstrategi og det tilhørende arbeidet med handlingsplan.
 • Strategien ble vedtatt i bystyret 18. januar 2023.
 • Det utarbeides nå en handlingsplan med konkrete tiltak for hvordan man skal arbeide fremover. 
 • Akkurat nå er Handlingsplanen på høring, og du kan sende høringsinnspill innen 21. mai. 

Et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn

Kristiansand kommune har som mål at Kristiansand skal være et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn med 80 % lavere klimagassutslipp i 2030 sett i forhold til 2015.

Strategien inneholder konkrete mål og retninger og bygger på de føringer som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel. Strategiarbeidet vil særlig sette fokus på tre mål som følger av samfunnsdelen: 

 • Kristiansand er et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn med 80 % lavere klimagassutslipp i 2030 
 • I Kristiansand oppnår kommune og innbyggerne mer med mindre ressursbruk 
 • Kristiansand tar vare på naturen og sikrer naturmangfoldet og kulturlandskapet 

Den nye klima- og miljøstrategien gir retning for hvordan Kristiansand (både kommuneorganisasjon, kommunale foretak og Kristiansand-samfunnet) skal omstille seg til et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn. En helt nødvendig del av omstillingen til et lavutslippssamfunn er å gå fra en lineær økonomi til en sirkulærøkonomi.

Det vil være viktig med fokus på totalt klimafotavtrykk (det vil si reduksjon av både direkte og indirekte utslipp). Klimaomstillingsarbeidet vil kreve innovative løsninger,  samskaping og samarbeid mellom kommunen, offentlige aktører, universitetet/forskningsmiljøer, næringsliv, frivillige organisasjoner og innbyggerne.

Hovedsatsingsområder:

I strategien trekkes det frem syv områder det skal satses på:

 1. Arealbruk og naturmangfold
 2. Mat og jordbruk
 3. Grønn mobilitet og logistikk
 4. Bærekraftig steds- og eiendomsutvikling
 5. Forbruk og avfall
 6. Grønn omstilling i næringslivet
 7. Klimaledelse

Les klima- og miljøstrategien  

Klima- og miljøstrategi - fullversjon (PDF) 

Klima- og miljøstrategi - kortversjon (PDF) 

Kortversjon i historieform (nettside)

Politisk behandling 

Bystyret vedtok Klima- og miljøstrategien i sak 2/23 18. januar 2023. I lenka under finner du saksfremlegget fra administrasjonen, bystyrets vedtak og alle dokumenter som lå ved saken. 

Bystyrets behandling av Klima- og miljøstrategien

Medvirkning

Strategien er basert på en bred medvirkningsprosess både internt i administrasjonen i
Kristiansand kommune, innspill fra næringslivet, industri, akademia, innbyggerne, barn og unge, organisasjoner og fageksperter.

Innspill i forkant av strategiprosessen

Våren 2021 har vi samlet innspill fra faggrupper, organisasjoner, innbyggere og fra interne diskusjoner.

På denne siden kan du se hva innbyggerne har vært opptatt av. 

Høringsinnspill

Forslaget til ny klima - og miljøstrategi for Kristiansand kommune ble lagt ut på offentlig høring etter orientering i formannskapet den 4 mai 2022. Høringsfristen ble forlenget til 1. september 2022. Det kom inn 23 skriftlige innspill og noen muntlige kommentarer.

Alle høringsinnspill samlet

Administrasjonens kommentarer til høringsinnspill

Handlingsplan

Det jobbes nå med å utarbeide en handlingsplan med konkrete tiltak for hvordan man skal arbeide med klima- og miljø fremover.

Strategien peker retning, mens handlingsplanen er den praktiske planen for hvordan vi skal jobbe for å nå klima- og miljømålene som bystyret har vedtatt.

Handlingsplanen er ute på høring fra 26. april, med høringsfrist 21. mai. Den skal behandles politisk i 2023. 

Her finner du informasjon om hvordan du kan sende høringsinnspill.

Her kan du lese høringsutkastet for Handlingsplanen. 

Kontaktinformasjon

Klima og arealutvikling
Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18 
Telefon: 38 07 50 00
Epost