Sterkere sammen - Kristiansand mot 2030

KORT FORTALT

Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnede plan. Den består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen styrer all planlegging i en kommune og er kommunens strategi for å møte fremtidens utfordringer. Formålet er å legge til rette for en langsiktig og forutsigbar politikk for samfunnsutvikling og arealbruk i kommunen. Kommuneplanen har et 10-12 års perspektiv og blir tatt opp til vurdering hvert fjerde år.

Arbeidet med å utarbeide kommuneplanen for nye Kristiansand fram mot 2030 pågår nå. Planen utarbeides i to faser:

Sterkere sammen

Kommuneplanens samfunnsdel Sterkere sammen - Kristiansand mot 2030 som ble vedtatt av bystyret 23. september 2020 (PDF)

 • Visjonen 'Sterkere sammen' viser retningen for utviklingen fram til 2030.
 • Tre satsingsområder peker på de områdene som skal ha ekstra oppmerksomhet og ressurser i planperioden:
  • Attraktiv og miljøvennlig - foregangskommune på grønn omstilling
  • Inkluderende og mangfoldig - med små levekårsforskjeller og god livskvalitet for alle
  • Skapende og kompetent - regionhovedstad og drivkraft i regionen 
 • Arealstrategien skal bidra til at målene i samfunnsdelen nås gjennom arealpolitikken og følges opp i kommuneplanens arealdel.
 • Forutsetningene for å lykkes omhandler sentrale rammebetingelser og hvordan organisasjonen er rustet for at kommunen skal lykkes med satsingsområdene.

Kommuneplanens samfunnsdel følges opp gjennom prioriteringer i økonomiplanen og kommuneplanens arealdel

Politisk behandling og vedtak

Kommuneplanens samfunnsdel med overordnet arealstrategi ble vedtatt av bystyret 23. september 2020. Du kan lese dokumentene fra behandlingen her (ekstern lenke)

Kommuneplanens samfunnsdel inneholder visjon, satsingsområder og overordnet arealstrategi for langsiktig utvikling kommunen.

Da planforslaget var på høring kom det inn 50 høringsuttalelser. Alle høringsuttalelsene er lest, kommentert og vurdert av administrasjonen. Vedlegg 4 til bystyrets behandling viser et sammendrag av innspill og administrasjonens kommentarer til hvordan disse er fulgt opp i planforslaget.

Det er utarbeidet seks fagnotater som utgjør det faglige grunnlaget for den overordnede arealstrategien. Notatene inneholder også innspill til samfunnsdelen og det oppfølgende arbeidet med kommuneplanens arealdel. Fagnotatene er bakgrunnsdokumenter og er ikke en formell del av kommuneplanens samfunnsdel eller den overordnede arealstrategien.

Fagnotater

Kommuneplandokumentet er oppdatert i samsvar med bystyrets vedtak og lagt fram for formannskapet til godkjenning i møtet 14. oktober 2020.

Offentlig ettersyn

Formannskapet vedtok 13. mai 2020 å legge forslaget til kommuneplanens samfunnsdel ut til høring.

Hovedinnholdet i forslaget

Visjon: Sterkere sammen

Tre satsingsområder med mål og strategier peker på de områdene som skal ha størst oppmerksomhet:

• Attraktiv og miljøvennlig
• Inkluderende og mangfoldig
• Skapende og kompetent

Overordnet arealstrategi viser hvordan arealplanleggingen skal bidra til at målene i samfunnsdelen nås gjennom arealpolitikken.

Plandokumentet kan du lese her som bladbar variant. (ekstern lenke)

Plandokumentet (PDF)

Formannskapet vedtok en del tilleggspunkter til plandokumentet som ikke er innarbeidet i høringsforslaget, men som følger saken.

Du kan lese protokollen inkludert tilleggspunktene her.

Vi ønsker innspill til både plandokumentet og formannskapets endringer som følger saken. 

Høringsutkastet med tilleggspunkter er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 15. mai29. juni 2020. (Høringsfrist 29. juni 2020).

Min mening om kommuneplanen

Den som ikke har elektronisk ID kan sende innspill som brevpost til:
Kristiansand kommune, strategi, sak 2020002773, Postboks 4, 4685 Nodeland

Dokumenter i saken

Her finner du andre dokumenter og vedlegg til saken

Fagnotater

Det er utarbeidet seks fagnotater som utgjør det faglige grunnlaget for den overordnede arealstrategien. Notatene inneholder også innspill til samfunnsdelen og det oppfølgende arbeidet med kommuneplanens arealdel. Fagnotatene er bakgrunnsdokumenter og er ikke en formell del av kommuneplanen som er på høring. 

Utbyggingsmønster
• Senter- og stedsutvikling
• Risiko og sårbarhet
Landbruk og marka
Skjærgården og kystbasert næringsutvikling
Bærekraftig byggenæring

Utskrift av plandokumentet med alle tilhørende dokumenter kan du også finne hos innbyggertorgene i Rådhuskvartalet (Rådhusgata 18), Tangvall (Rådhusveien 1) og Nodeland (Songdalsveien 53).

Kontaktpersoner

 • Prosjektleder Grete Sjøholt (kommuneplanens samfunnsdel). Tel.: 38 07 50 00 (sentralbord).
 • Jan Erik Lindfjord og Marit Eik (overordnet arealstrategi og kommuneplanens arealdel). Tel.: 38 07 50 00 (sentralbord).

Informasjons- og høringsmøter

Det vil også inviteres til digitale høringsmøter som annonseres her og i Fædrelandsvennen seinere.

26. mai var det frokostmøte i regi av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen om ny kommuneplan. 

Gjestebud og andre medvirkningsarrangementer

Gjestebudsmetoden handler om at innbyggere inviterer gjester hjem til seg for å diskutere og gi innspill på aktuelle tema.

Det ble avhold 17 gjestebud med til sammen 85 deltakere i alderen 10 til 96 år, fra ulike deler av kommunen.

Du kan lese mer om innspillene her. 

Tilbakemeldingen viser at det er rekruttert gjestebud via alle markedsføringskanalene. Spørsmålene ble også godt mottatt og skapte engasjement. Noen synes de var omfattende og kunne trengt flere møter.

Andre medvirkningsarrangementene

30.01: «Student- og ungdomsverksted - hvordan utvikle Kristiansand til et mer miljøvennlig og bærekraftig samfunn?" Universitetet i Agder. 

28.01: Elever fra Songdalen skole og Holte skole viste formannskapet sine ideer for fremtidsrettede og bærekraftige bedrifter, og elever fra Kongsgård skolesenter har lagd nettavis.

30.01: Student- og ungdomsverksted. Hvordan utvikle et mer miljøvennlig og bærekraftig Kristiansand?    

06.12: Frokostmøte i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansand. Ny storkommune- ny strategi.

28.11: Uformell dialog om hva som oppleves som gode steder for innbyggerne på Rutebilstasjonen i Kristiansand. Snakk om stedskvalitet og nærmiljø.  Du kan lese mer om arrangementet og innspillene som kom.

9.11:  Innbyggerne i ny kommune inviteres til  Seminar og paneldebatt om bærekraftsmålenes betydning i Kristiansand

5.11 inviterer vi sammen med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen de unge arbeidstakerne til å komme med innspill på U40 - Vår fremtid - vår by

Planprogram

Frist for å komme med formelle innspill til arbeidet var 21. juni 2019.

Tidlig medvirkning og i utarbeidelse av selve planforslaget foregikk høsten 2019 og etter årsskiftet. Denne fasen er nå avsluttet. Kommen har fått inn svært mange innspill til arbeidet.

Kommunen har inviterte til medvirkninger ved bruka av mange ulike metoder i arbeidet med utforming av innholdet i planen.

Arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen «Sterkere sammen» er i gang. 

Formålet er å lage kommuneplanens samfunnsdel som en tydelig, overordnet og strategisk plan for utvikling av nye Kristiansand. Kommuneplanen skal tuftes på FNs bærekraftsmål og bygge på gjeldende planer i de tre kommunene.  

Det skal utarbeides en overordnet arealstrategi for den nye kommunen som en del av samfunnsdelen. Arealstrategien skal vise sammenhengen mellom mål i samfunnsdelen og arealpolitikken.

Den skal gi en tydelig retning for kommunens fysiske utvikling i et langsiktig perspektiv og vil være førende for arbeidet med ny arealdel. 

Her er ordførerens tanker om ny kommuneplan

Fellesnemnda har vedtatt et arbeidsopplegg for planarbeidet som er beskrevet i vedtatt planprogram.

Lenke til fellesnemdas endelige behandling og vedtak.    

Følgende tema står sentralt i arbeidet:

 • En fremtidsrettet og god kommune å bo, vokse opp og bli eldre i
 • Regional drivkraft, nasjonalt ledende og internasjonalt orientert kommune
 • Forsterke byens og hele kommunes attraktivitet og tiltrekningskraft
 • Byutvikling med kvalitet og økt klima- og miljøinnsats
 • Styrke kommunens handlingskraft, omstilling, samhandling og dialog med innbyggerne
 • En kommune som fremmer likestilling og utjevner ulikheter i levekår

Lenke til vedtak fra fellesnemnda 

Høringsbrev til interessenter og offentlige instanser   

Bakgrunnsdokumenter

Kursrapport fra NMBU             

Helhetlig ROS-analyse for nye Kristiansand      

Klimatilpasningsstrategi nye Kristiansand             

Planstrategi for nye Kristiansand   

Oversikt over planstatus i Søgne, Songdalen og Kristiansand     

Utfordringsbildet for nye Kristiansand 2018 

Kontakt

Spørsmål kan rettes til

Planrådgiver: Grete Sjøholt, tlf. 982 87 902