Sterkere sammen - Kristiansand mot 2030

KORT FORTALT

Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnede plan. En masterplan, som legger føringer for all planlegging i kommunen.

 

Kommuneplanen er langsiktig og består av en arealdel og en samfunnsdel. Formålet er å legge til rette for en langsiktig og forutsigbar politikk for en bærekraftig samfunnsutvikling og arealbruk i kommunen. Planen er politikernes viktigste styringsverktøy.

 

Samfunnsdelen har visjonen «Sterkere sammen». Den er bygget på FNs bærekraftsmål og er utarbeidet med bred medvirkning fra politikere, innbyggere, frivillige organisasjoner og næringsliv.

 

Samfunnsdelen er kommunens svar på hvordan vi sammen skal møte framtidens utfordringer. Spesielt viktig er dette for sentrale samfunnsforhold som blant annet folkehelse, barn og unge, integrering og næringspolitikk.

 

Det er vedtatt tre satsingsområder med mål og strategier som politikere og ledere på alle nivåer skal bidra til at følges opp. Satsingsområdene er Attraktiv og miljøvennlig, Inkluderende og mangfoldig og Skapende og kompetent.

 

Samfunnsdelen

Arealstrategien er inkludert i samfunnsdelen, og skal bidra til at målene i samfunnsdelen nås gjennom arealpolitikken og følges opp i kommuneplanens arealdel.  

 

Arealdelen beskriver hvordan kommunen planlegger både å bruke og verne arealene i kommunen. Den viser hvor vi skal bygge gode boligområder, næringsområder, veger, kollektivtransport, skoler, omsorgstjenester, barnehager m.m. Arealdelen viser også hvor vi skal ha grønne områder og natur som ikke skal bygges ut.

 

Kommuneplanen skal følges opp i Økonomiplan med mål og konkrete tiltak.

 

I kommuneplanen er det skissert noen forutsetninger som må være på plass internt i organisasjonen for at vi skal lykkes med satsingsområdene. 

Sterkere sammen

Kommuneplanens samfunnsdel Sterkere sammen - Kristiansand mot 2030 (PDF)

Kommuneplanens samfunnsdel Sterkere sammen - Kristiansand mot 2030 (Nettversjon)

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i bystyret 29. februar 2024. Du kan lese om planen på siden kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens samfunnsdel med overordnet arealstrategi ble vedtatt av bystyret 23. september 2020. Her finner du mer informasjon om politisk behandling og vedtak.

Kontakt

Spørsmål kan rettes til

Planrådgiver: Maj-Kristin Nygård, tlf. 46 91 68 29