Verktøykasse

Her finner ansatte filmer, skjemaer og e- læring  som kan bidra til å systematisere prosessen fra å oppdage, vurdere, beslutte og sette inn tiltak til gravide, barn, unge og familier med behov for ekstra oppfølging.

Illustrasjon av Bedre tverrfaglig innsats

Nivå 0: Skjema

Generelle skjema

Uro skjema (Refleksjonsspørsmål rundt egen uro)

Observasjonsskjema barn (Hva er viktig å notere ved egen uro?)

Tips til foreldresamtalen (hvordan planlegge, gjennomføre og avslutte en samtale?)

Barns medvirkning:

Medvirkningshåndboka. Metoder for å involvere barn og unge i viktige saker

Tegn og signaler på mistrivsel/bekymringsskala:

Risiko og beskyttelsesfaktorer

Signaler hos barn på mulig mistrivsel

Bekymringsskala barn

Signaler hos voksne på på mulig mistrivsel

Bekymringsskala foreldre

Skjema for barnehage/skole

Analyseverktøy:

Pedagogisk analyse - mal

SMTTE

Følelser:

Spinnville følelser (Introduksjon til lærere - undervisningsopplegg om barn og føleleser) 

Mobbing:

Dialogmodellen.no (“Hele barnet, hele løpet, mobbing i barnehagen”)

Språk:

Språkstandard for Kristiansandsbarnehagen- veileder

 

Skjema for helsetjenestene

Se meg, snakk med meg - veiledning til filmen (Konsekvenser av krenkelser mot barn)

Svangerskapsomsorgen:

AUDIT- Kartleggingsskjema alkohol i svangerskapet

Nivå 0: Filmer

Generelle filmer

Barn som pårørende:

Barn som pårørende 

Snakketøyet (Snakketøyet er et digitalt verktøy for deg som ønsker å støtte og ivareta barn som er pårørende)

Barns rettigheter:

Barns rettigheter, Barneombudet

BTI:

Hva er og hva vil vi med BTI?

Krenkelser mot barn:

Se meg, snakk med meg (Konsekvenser av krenkelser mot barn)

Livsmestring:

Kort fortalt (Livsmestring)

Av og til må vi kartlegge, men hver dag må vi styrkelegge- RVTS Sør

Observasjon og refleksjon:

Usystematisk og systematisk observasjon- Udir

Stine Sofie stiftelsen:

Jeg vil vite- voldsforebygging

Filmer om omsorgssvikt:

Hvem kan hjelpe Jesper

Sinna mann

Filmer om grensen mellom seksuell utforsking/lek og skadelig seksuell atferd:

Hvor går grensa? (De er alle våre barn)- RVTS Sør

Hvor kommer Emilies dyre vesker fra?- RVTS Sør

En ressursside for fagpersoner om sunn seksuell utvikling, og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd- RVTS

Undervisningsopplegg fra politiet om deling av seksualiserte bilder:

Delbart? 

Rett til å bestemme over egen kropp- Redd Barna:

Samtykke forklart til barn

Hva betyr egentlig samtykke? 

 

Filmer for helsetjenestene

I trygge hender

10 smarte tips til småbarnsforeldre

Svangerskapsomsorgen: 

Gnisten i hjertet

Foreldrepakken, Stine Sofie Stiftelsen

"Tenk og snakk"- Samtalehjelp før fødselen

Filmer for barnehage/skole

Filmer fra NRK super, kroppen er min:

Å være redd

Det er aldri din skyld

Norges lover

Kroppen min eier jeg

Voldsforebyggende opplæring:

Jeg vet - voldsforebyggende opplæring- barnehage - Salaby

Jeg vet - voldsforebyggende opplæring - 1- 4 trinn - Salaby

Jeg vet - voldsforebyggende opplæring - 5.- 7. trinn - Salaby

Jeg vet - voldsforebyggende opplæring - 8.- 10. trinn - Salaby

Tap, krise og sorg:

Se meg lærer, hvordan forholde seg til enkeltelevers tap, krise og sorg

Følelser:

Spinnville følelser - frykt, avsky, glede, sinne, sjalusi, skam, trist

Nivå 1-3: Skjema

Generelle skjema:

Tips til god møtestruktur

Samtale med barn. Se også (e- læring, snakke med barn)

Tverrfaglig arena

Samtykkeskjema 

Bekymringsmelding barnevernet

Seksuelle overgrep:

Konsultasjonsteam Agder ved mistanker om seksuelle overgrep og vold mot barn, tiltakskjede

Rus og psykisk helse:

Barnespor, barn som pårørende innen rus og psykisk helse

Skjema for helsetjenestene

I trygge hender - veiledningshefte

Nivå 1-3: Filmer

Når har vi avvergeplikt?

Avvergeplikten, ansvar for å beskytte- plikt til å handle

Vold i nære relasjoner, dinutvei.no:

Barn som opplever vold hjemme ser verden litt annerledes

Vold i nære relasjoner er ikke alltid like lett å oppdage

Det finnes mange typer vold i nære relasjoner

Psykisk vold - få hjelp på dinutvei.no

Det finnes hjelp, filmen viser ulike typer vold i nære relasjoner

Materiell eller fysisk vold

Filmer for helsetjenestene

Delbart- ulovlig bildedeling blant ungdom

Den nødvendige samtalen (rus/alkohol)

Svangerskapsomsorgen:

Jeg er verdifull, selvhjelpshefte for gravide ift rus og alkohol

E-læring/Nettressurs

Avvergeplikt, når har du avvergeplikt?

Barn som pårørende

Seksuellatferd.no

Snakke - samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn

Forebygging og håndtering av problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn og unge, RVTS

Nettressurs

Gratisressurs, du må lage deg en bruker for å få tilgang:

Traumebevisst omsorg, digitalt gruunkurs (RVTS)

Trygt og godt på skolen, digital planleggingsdag (RVTS)

 

Filmer om taushetspliktens muligheter og begrensninger for deg som jobber med barn og unge:

Barn som pårørende

Medvirkningshåndboka. Metoder for å involvere barn og unge i viktige saker

Avvergeplikten, ansvar for å beskytte- plikt til å handle

Barn som pårørende, film

Barnespor, Barn som pårørende innen rus og psykisk helse

Barns rettigheter, barneombudet

Barnesnakk, praterom for deg som har en mor/far med rusproblemer

Kirkens bymisjon, pratelinje for deg som har en mor/far i fengsel

Mor og far er syk

Meg også- app til dagbok skriving

Pårørenderettigheter

Ung pårørende

Ung

#Jeg er her, arbeid for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn

Jeg vil vite- app om vold og overgrep, hva er lov og ikke lov

Tiltaksoversikt barn og unge

På denne nettsiden vil du finne en oversikt over ulike tiltak til gravide, barn, unge og deres foreldre i Kristiansand.

Slik bruker du oversikten (film)

Slik bruker du oversikten (pdf)