Barn som trenger ekstra oppfølging

Noen barn vil ha behov for støtte som går utover barnehagens allmennpedagogiske tilbud. Dette kan være behov for spesialpedagogisk hjelp, tilrettelegging eller skyss. Alle de ordinære barnehagene kan gi et tilrettelagt tilbud for barn med spesielle behov.

Spesialpedagogisk hjelp

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage. Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utviklingen og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter, jf. Barnehageloven § 31

Søknadsskjema for spesialpedagogisk hjelp.

Skyss

I noen tilfeller vil det være nødvendig med skyss for at barnet kan benytte seg av tilbudet om spesialpedagogisk hjelp, jf. Barnehageloven § 36.

Søknadsskjema for skyss.

Barn med nedsatt funksjonsevne

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud, jf. Barnehageloven § 37. Det er foreldre, i samarbeid med barnehagen, som søker om individuell tilrettelegging av barnehagetilbudet til barnet.

Tilrettelagt barnehagetilbud etter barnehageloven § 37

Søknad barnehageloven § 37

Logoped og audiopedagog til barn

Har du barn som trenger logoped eller audiopedagog så kan du kontakte Kongsgård skolesenter.