Nytt bærekraftsenter i Kristiansand

Kristiansand kommune har gjennomført en konkurranse om å utvikle og drive et nytt bærekraftsenter. Vinneren av konkurransen ble Bærekraft Kristiansand AS og Team Solveig Nilsen. De vil disponere ca. 400 kvadratmeter og får ca. 500 000 i årlig driftstøtte i 5 år.

KORT FORTALT

  • Politikerne i Kristiansand vedtok i november 2019 å utlyse en konkurranse for å finne utviklere og drivere for et nytt Bærekraftsenter i Kristiansand  
  • Kommunen har gjennomført konkurransen i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund (NAL)  
  • Konkurranseperioden varte fra 29. april til 29. mai 
  • Vinneren - Bærekraft Kristiansand AS og team Solveig Nilsen ble kåret i september 2020.  
  • Fra januar 2021 har det vært aktivitet i renoverte lokaler i Kvadraturen - Dronningensgate 2A og Vestre Strandgate 12.

Rederiet_3_crop.jpg

 

Bærekraftsenteret på Facebook.

I lokalene til Bærekraftsenteret finner du bl.a. Impact Hub Agder Kristiansand, Miljøfyrtårn og Næringsforeningen. Bærekraftsenteret tilbyr leie av kontorplasser for bedrifter og gründere som jobber med bærekraftige løsninger. I tillegg etableres det et kompetansesenter for bærekraft i bygg, anlegg og byutvikling. I første etasjen jobbes det også med å skape et grønt mathus med servering og salg av lokal og bærekraftig mat. Er du interessert i høre mer om noe av dette - eller har du andre innspill på hva Bærekraftsenteret bør jobbe med?  

Ta kontakt med Bærekraftsenteret:  
Daglig leder Solveig Nilsen
solveig.nilsen@impacthub.net
tlf. 920 45 560

Video med ordfører Skisland

– En fantastisk mulighet og et drømmeprosjekt med mål og mening! Det sier ordfører Jan Oddvar Skisland om det nye bærekraftsenteret i denne videoen.

Juryens rapport - anbefaling av ny driver

Juryrapporten

Konkurransegrunnlaget, søknadskjema og prospekt og pressemelding

Konkurransegrunnlaget  med beskrivelse av konkurransen, rammebetingelser, krav til søknad og den planlagte prosessen.

Søknadsskjema 

Gårdeiers presentasjon av prospektet  for Dronningens gate 2.

Pressemelding om konkurransen

IMG_6749.JPG

Ordfører Skisland og leder for klima og arealutvikling i kommunen Knut Felberg oppfordrer til et godt samarbeidsklima i det nye bærekraftsenteret.

Historien til "bærekraftsmillionen" i Kristiansand

2005
En delegasjon fra Kristiansand bestående av politikere, administrasjon og frivillige organisasjoner deltok på miljøkonferansen i Rio.

2007
Politikerne vedtok å opprette et "senter for bærekraft" i samarbeid med frivillige organisasjoner, og bevilget en million i årlige driftsmidler til senteret. Hensikten var å endre adferd i bærekraftig retning i næringslivet, i offentlige etater og blant befolkningen generelt

2009
Klimahuset i Tresse - Generalens gamle båtbu i Tresse var tilholdsted i noen år og etablerte seg som en sjarmerende møteplass for innbyggere gjennom foredrag, utstillinger og kurs, og jevnlig besøkt av skoler og barnehager.

2013 
Senteret ble flyttet til flotte representative lokaler i den gamle kommandantboligen på Odderøya, med tilhørende sjarmerende hage og fantastisk utsikt ut over byen. Bygget, som er eid av Kristiansand næringsselskap, ble totalrenovert. Kommunen, Grønn hverdag (Klimaalliansen) og Stiftelsen Miljøfyrtårn inngikk et forpliktende samarbeid for å drive Grønt senter. Intensjonen med dagens Grønt senter er å inspirere til kloke klimavalg ved å være en møteplass for grønnere livsstil og fremtidsrettet utvikling i næringslivet, offentlige virksomheter og blant innbyggerne. 

Grunnlaget for nytt bærekraftsenter - politiske vedtak

Vedtak i Nærings- og eierskapsutvalget i Kristiansand kommune 19.11.2019  om at "bærekraftsmillionen" skal benyttes i et nytt bærekraftsenter. Kommunedirektøren skal velge egnede lokaler og det skal lyse ut en idekonkurranse for å finne aktuelle drivere. Konkurransen skal blant annet omfatte konsept, forretningsmodell, organisering og klimaeffekt. 

Vedtak i Kommunalutvalget i gamle Kristiansand kommune 04.06.2019 om å legge frem endelig sak som skal anbefale et endelig konsept, lokalisering og organisering av et fremtidig Grønt senter. 

IMG_6731.jpg

Ordfører Skisland er engasjert for det nye bærekraftsenteret som skal være tuftet på bærekraftsmålene

Spørsmål og svar

Har du spørsmål til konkurransen? Spørsmål sendes til obh@arkitektur.no. Anonymiserte spørsmål med svar til konkurransen blir fortløpende lagt ut her. 

Er det mulig å få en omvisning i byggene i nær fremtid?

Svar: Det går frem av programmet at det ikke er forventet å gå så dypt i materien i denne fasen, så det blir ikke lagt opp til omvisning.

Hvilke muligheter vil drifter av Bærekraftsenteret ha til å påvirke: (evnt i hvilken grad er hver av disse låst før konkurranser er avklart)    
a. struktur på 3.etasje
, dvs rominndeling og lignende for Bærekraftsenterets lokaler?     Nyttig for å vurdere hvorvidt støyende, støvende, luktende aktiviteter kan gjennomføres i lokalene.    
b. strøm og internet i 3.etasje
    For å kunne planlegge løsninger for IT og automasjon i lokalene.    
c. adgangssystem for byggene
, både adgang utenfra og inndelinger i soner og enkeltrom i byggene     For å kunne planlegge løsninger for styring av felleslokaler for utleie/lån og integrasjon av disse med selvbetjenings- og vertskapsløsning.    
d. leieavtaler og brukbetingelser for lokalene
    For å kunne bidra til å gjøre lokalene attraktive for riktig miks med brukere, ref konkurranseteksten.

Svar: Vi viser til følgende formulering i programmet: «Senteret vil samarbeide med gårdeier for å sikre en grønn profil både på utleie, serveringssted og valg av byggtekniske løsninger ved ombygging og vedlikehold.» Dette er en intensjon som vil gjennomført i den grad det er praktisk mulig, og det vil foreligge mer informasjon i fase 2.

Hva vil gjenerell utleiepris ligge på for lokalene, evnt hva vil kostnadsnivået ligge på for aktører i bygget? For å kunne vurdere om teamets idéer er forenelige med byggets "kommersielle profil".

Svar: Dette er ikke helt avklart, men man kan forvente en kvadratmeterpris i den nedre delen av spekteret for hva som er vanlig leiepris i Kvadraturen. 

Hvilke andre inntektskilder, annet enn husleie, forventer huseier å ha fra byggene? Skal funksjoner som kafe/restaurant betale mer, samme eller mindre husleie enn øvrige aktører?

Svar: Ikke avklart, mer informasjon vil foreligge i fase 2.

Hvilke løsninger er valgt for energi- og oppvarming i byggene? Det snakkes om BREEAM evaluering av bygget, men prospektet inneholder ingen informasjon om energi- og oppvarmingsløsninger.

Svar: Ikke avklart, mer informasjon vil foreligge i fase 2.

Lages det en BIM for byggene som drifter kan få tilgang til? Dette kan skape en grei basis for utleie- og informasjonssystem for Bærekraftsenteret, og det vil jo selvfølgelig kun være deler av modellen som er interessant i en slik sammenheng.

Svar: P.t. er ikke det ikke planer om BIM.

Er det mulig å omdefinere søknadsskjemaet litt? Under felt «Utdannelse» har vi oppsummerer både yrkeserfaring OG utdannelse. Under Yrkeserfaring 1 og 2 oppgir vi referanser for prosjekt i tillegg til de 2 ordinære prosjektreferansene.

Svar: Vi bekrefter herved at dere kan gjøre det på den måten som beskrevet. 

Kontaktinformasjon

Bærekraftsenteret
Daglig leder Solveig Nilsen
mobil: 920 45 560
solveig.nilsen@impacthub.net  


Klima og arealutvikling
Kommunalsjef klima og arealutvikling Knut Felberg i Kristiansand kommune,
mobil: 928 40 531
Knut Felberg