Planprosess og medvirkning

Planprogram og utarbeidelse av planforslag

Formannskapet vedtok i møte 20.01.2021, sak 5/21, oppstart av arbeidet med kommuneplanens arealdel med høring og offentlig ettersyn av planprogrammet.

Høringsperioden var 22.01.2021 – 19.03.2021. Det kom omkring 200 uttalelser til planarbeidet, herav 150 arealinnspill.

Bystyret fastsatte planprogram for arbeidet med arealdelen i møte 26.05.2021, sak 128/21.

Last ned fastsatt planprogram her – PDF

Formannskapet behandlet sak om siling av arealinnspill 13.10.2021 (sak 135/21) og 03.11.2021 (sak 150/21). 

Saken omhandlet de 150 arealinnspillene. Formannskapet vedtok at 39 av innspillene skulle siles bort og ikke utredes i det videre planarbeidet.

Høring og offentlig ettersyn

Formannskapet behandlet forslag til kommuneplanens arealdel for 2023-2034 i møtet 12.10.2022 (sak 110/22), med tilleggsvedtak i møte 9.11.2022 (sak 115/22) og 11.1.2023 (sak 3/23).

Her kan du lese plandokumentene slik de ble sendt på høring

I høringsperioden kom det inn over 300 høringsuttalelser og rundt 50 innsigelser til planforslaget. Uttalelsene vitner om et stort engasjement, både fra de som representerer utbyggingsinteresser og fra privatpersoner og organisasjoner som ønsker bevaring av områder.

Her kan du lese mer om høringsuttalelsene, innsigelsene og prosessen etter høring

Under høringen inviterte kommunen til bydels- og temamøter om kommuneplanens arealdel.

Her kan du lese omtaler av møtene og se presentasjonene

Planprosess etter høring

Formannskapet vedtok 16. august 2023 (sak 96/23) å utsette behandlingen av kommuneplanens arealdel til nytt bystyre.

Forslag til 2. gangsbehandling av kommuneplanens arealdel skal behandles i areal- og miljøutvalget 16. november og formannskapet 29. november. Saksdokumentene kan leses i Politisk Agenda ved å velge det politiske utvalget og møtedatoen.

Pilen under viser status i planarbeidet:
Bildet viser status i planarbeidet

Dialog og medvirkning

Her kan du lese mer om de forskjellige aktivitetene vi har arrangert, medvirket i eller hentet innspill fra

Orienteringer i formannskapet

Dersom du er nysgjerrig på hvordan kommunens administrasjon jobber med hovedtemaer i planen, hvilke analyser som foretas og hvilke spørsmål de forsøker å besvare, kan du se presentasjoner fra orienteringer i formannskapet:

Bakgrunnsmateriale og rapporter til planarbeidet

Her finner du rapporter og tidligere fagnotater som er del av bakgrunnsmaterialet for planarbeidet