Planprosess og medvirkning

Formannskapet vedtok i møte 20.01.2021, sak 5/21, oppstart av arbeidet med kommuneplanens arealdel med høring og offentlig ettersyn av planprogrammet.

Høringsperioden var 22.01.2021 – 19.03.2021. Det kom omkring 200 uttalelser til planarbeidet, herav 150 arealinnspill.

Bystyret fastsatte planprogram for arbeidet med arealdelen i møte 26.05.2021, sak 128/21.

Last ned fastsatt planprogram her – PDF

Formannskapet behandlet sak om siling av arealinnspill 13.10.2021 (sak 135/21) og 03.11.2021 (sak 150/21).

Saken omhandlet de 150 arealinnspillene. Formannskapet vedtok at 39 av innspillene skulle siles bort og ikke utredes i det videre planarbeidet.

Pilen under viser status i planarbeidet.
Pil_6.1.23.png

Dialog og medvirkning

Her kan du lese mer om de forskjellige aktivitetene vi har arrangert, medvirket i eller hentet innspill fra

Orienteringer i formannskapet

Dersom du er nysgjerrig på hvordan kommunens administrasjon jobber med hovedtemaer i planen, hvilke analyser som foretas og hvilke spørsmål de forsøker å besvare, kan du se presentasjoner fra orienteringer i formannskapet:

Bakgrunnsmateriale og rapporter til planarbeidet

Her finner du rapporter og tidligere fagnotater som er del av bakgrunnsmaterialet for planarbeidet.