Folkevalgt

På denne siden finner du nyttig informasjon og lenker til deg som er folkevalgt i Kristiansand kommune. Innholdet vil bli oppdatert fortløpende med ny informasjon.
FirstAgenda Prepare og Live - møtedokumenter og votering

Vi benytter First Agenda som møteverktøy. FirstAgenda Prepare er vår politikerportal hvor folkevalgte blant annet kan lese sakspapirer og skrive notater. Vårt voteringssystem heter FirstAgenda Live og benyttes i bystyret, formannskapet samt de større utvalgene i kommunen. Kontakt din utvalgssekretær dersom du har behov for hjelp.

Lenke til pålogging FirstAgenda

Visma - møtegodtgjøring og reiseutgifter

Alle folkevalgte i kommunen krever møtegodtgjøring og reiseutgifter til møter gjennom Visma Expense. Kontakt din utvalgssekretær dersom du har behov for hjelp.

Lenke til pålogging Visma

Lenke til opplæringsvideo Visma

Møtegodtgjøringssatser

Møtegodtgjøringssatsene for folkevalgte i Kristiansand kommune oppdateres en gang i året.

Nye satser pr. 01.05.24

Frikjøp Prosent Sats
Leder areal og miljøutvalget 50% kr 526 445,64
Medlem formannskap/areal- og miljøutvalget 30% kr 315 867,38
Nestleder areal og miljøutvalget 30%+1,5% kr 331 660,75
Leder hovedutvalg 30% kr 315 867,38
Medlem hovedutvalg 1,5% kr 15 793,37
Gruppeleder 46% kr 484 329,99
Gruppeleder 44% kr 463 272,16
Gruppeleder 38% kr 400 098,69
Medlem Kontrollutvalg 5% kr 52 644,56

Nye satser pr. 01.07.24

Sats pr. møte  
Bystyret, hovedutvalg, klagenemnda kr 3 158,67
Øvrige styrer, råd og utvalg kr 1 579,34
Repr. som tiltrer folkevalgt organ kr 500,00
Reglementer

Kristiansand kommune har flere politiske reglementer vedtatt av bystyret.

Lenke til reglementer

Habilitet

Kommunen skal ta vare på innbyggernes interesser på en upartisk og saklig måte. Reglene om inhabilitet er laget for å sikre at beslutninger blir tatt på riktig måte, opprettholde tillit til de som tar beslutninger, og beskytte dem mot mistanke om egennytte.

Hvis du er inhabil, betyr det at du ikke kan være med på å legge til rette for beslutningen eller være med på å ta beslutningen i en spesifikk sak. Reglene om inhabilitet gjelder ikke når det gjelder valg til offentlige tillitsverv eller når det gjelder fastsettelse av lønn og lignende for slike verv.

Når det gjelder inhabilitet i et samarbeidsorgan, er det organet selv som bestemmer om noen er inhabil. Personen det gjelder, deltar ikke i beslutningen om sin egen inhabilitet.

Kontakt din utvalgssekretær ved habilitetsspørsmål.

Møtekalender

Du finner kalender for politiske møter i Kristiansand kommune på lenken under.

Lenke til møtekalender

Politikerhåndboka 2023/27

Politikerhåndboka er et samleverktøy for deg som er folkevalgt. Denne inneholder reglementer, kontaktinformasjon og oversikt over utvalgsmedlemmer. Håndboka blir trykt opp desember 2023, og vil deretter holdes oppdatert digitalt her.

Lenke til Politikerhåndboka

Politisk Agenda - møtedokumenter publikumsløsning

Politisk Agenda er Kristiansand kommunes publikumsløsning for politiske møtedokumenter. Denne løsningen er åpen for alle, og inneholder i tillegg historiske møtedokumenter fra gamle Kristiansand, Søgne og Songdalen. 

Lenke til Politisk Agenda

Folkevalgtprogrammet 2023/24

I forkant av Bystyrets møte 24.01.24 kl. 13.00 blir det oppfølging av folkevalgtprogrammet fra oktober.

Folkevalgtprogrammet består av to basisdager og to oppfølgende temadager. Det ble arrangert Folkevalgtprogram for bystyrets politikere 16. og 17. oktober på Scandic hotell Bystranda. Det arrangeres politiske verksted i januar/februar og mars/april 2024. Temadagene blir lagt opp som politiske verksteder, før endelig vedtak av kommuneplanens samfunnsdel. Gjennomføringen av programmet krever god planlegging og tilrettelegging fra både kommunen og KS.

Basisdagene fant sted 16. og 17. oktober og ble utført i samarbeid med bystyret, kommunedirektøren og hennes ledergruppe. Dag-Henrik Sandbakken fra KS var prosessleder for dagene. Programmet tor utgangspunkt i den gjeldende samfunnsplanen, og la vekt på folkevalgtes rolle og samspillet mellom politikk og administrasjon, folkevalgte og innbyggere. Etablering av et godt debattklima og kollegialt samarbeid sto også sentralt.

Politiske verksted blir arrangert i januar/februar og mars/april 2024. Det vil være fokus på hvordan kommuneplanens samfunnsdel kan bli det nye bystyrets viktigste styringsverktøy. På det første verkstedet vil de folkevalgte få en god innføring i de lange linjene og satsningsområdene i gjeldende samfunnsdel. I tillegg vil administrasjonen presentere oversikt over lokale utfordringer, utviklingstrekk og nasjonale forventninger til kommunen. Formålet med verksted nummer to vil være at bystyret blir enige om prioriterte satsingsområder for valgperioden. Disse skal følges opp gjennom økonomiplanprosessen.

Under finner du lenker til presentasjoner fra Folkevalgtprogrammets basisdager 16. og 17. oktober.

KS Folkevalgtprogram Basisprogrammet

Kommunikasjonskanaler og medvirkning politikeropplæring 2023

Boka "Tillit" fra KS

Boka Tillit fra KS inneholder mye god informasjon. Denne er tilgjengelig som en interaktiv pdf på KS sine nettsider.

Lenke til Tillit fra KS

Lenke til KS Agder

Styrevervregisteret

Kommuner, fylkeskommuner og selskaper eid av kommunene må ha tillit fra allmennheten. For å bygge denne tilliten, har KS laget et webbasert styrevervregister. Der kan folkevalgte og ansatte registrere sine verv og økonomiske interesser. Informasjonen blir offentlig tilgjengelig, men det er frivillig å registrere seg. Du kan endre eller slette informasjon når som helst.

Sjekk din informasjon på ved å søke opp ditt navn. For å oppdatere opplysningene, logg inn under "Logg inn for vervinnehavere" med ID-porten.

Lenke til Styrevervregisteret

Kontaktinfo utvalgssekretærer

Anne-Lise Holand Aabø - Sekretær for bystyret, formannskapet, kommunalutvalget, valg- og honorarutvalget og valgstyret

Maren Svenning - Sekretær for kultur- og idrettsutvalget og klagenemnda

Eva Sand - Sekretær for oppvekstutvalget

Thore Granheim - Sekretær for areal- og miljøutvalget

Eva Ottesen - Møtende sekretær for areal- og miljøutvalget

Tamara Villanueva - Sekretær for helseutvalget

Arild Andresen - Kommunalsjef Politisk og administrativt sekretariat