Styrevervregisteret

Styrevervregister er et webbasert register fra KS som skal gi oversikt over folkevalgtes, lederes og styremedlemmers verv og økonomiske interesser.