Ungdomstjenesten

KORT FORTALT

 • Frivillig tilbud for deg mellom 16 -25 år som ønsker hjelp knyttet til psykisk helse eller rus, har droppet ut av skole eller arbeidslivet, eller er i en vanskelig sosial situasjon.
 • Vi har taushetsplikt
 • Vi jobber recoveryorientert ved å formidle tro på bedring, mulighet til å ta egne valg, påvirke, og ta ansvar for eget liv.
 • Tjenesten består av både lavterskel tilbud og oppfølging over tid

Vi tilbyr

 • Hjelp til å finne ut hva som er viktig for deg her og nå, finne rette tiltak og lage din plan.
 • Hjelp til å komme i gang med aktivitet, skole og /eller lønnet arbeid.
 • Grupper og individuelle endringssamtaler hvor ditt engasjement er en viktig del av arbeidet.
 • Koordinering av tjenester og ansvarsgruppe. Det vil si at vi kan bidra til bedre samarbeid mellom ulike tjenester du mottar. 

Lavterskel

Vi ønsker å være et tilbud for deg som har behov for rask hjelp og tidlig avklaring av din situasjon.

En del av jobben er å koble på andre tjenester og tilbud enten internt i vår tjeneste eller via våre samarbeidspartnere. For ungdom i vår aldersgruppe kan dette være fastlege, helsesykepleier på videregående skole (for elever på videregående skole), SIA Helse (for studenter), Rask psykisk helsehjelp, spesialisthelsetjenesten og lignende.

Du trenger ingen henvisning eller søknad, men kontakter oss ved å ringe eller sende SMS til vår kontakttelefon. Kontaktinformasjon nederst på siden. 

Vi har ingen drop-in tjeneste.

Oppfølging

Har du behov for hjelp over tid bør du søke om oppfølging. Tilbudet er for deg med Har du behov for hjelp over tid hvor du er klar til å jobbe endringsrettet bør du søke om oppfølging. Tilbudet er for deg med psykiske helse- og /eller rusutfordringer som går ut over ditt hverdagsliv. Det kan være for eksempel at det er vanskelig å mestre arbeid, aktiviteter på fritida, forhold til andre, bolig og økonomi.

i ønsker å jobbe målrettet med det som er viktig for deg for at du skal oppleve mestring. Sammen med deg lager vi en plan hvor vi blir enige om hvilken hjelp du skal få.

Det er avgjørende at vi har deg med på laget, og at du er engasjert i din egen endringsprosess.

Du vil bli kalt inn til en kartleggingssamtale hos en enhet som heter Forvaltning og koordinering som behandler søknaden og fatter vedtak. Kartleggingssamtalen er altså ikke hos oss. Forvaltning og koordinering holder til Gyldengården (NAV-bygget) i Gyldenløvesgate 23.

Søk oppfølging 

Du kan også kontakte innbyggertorgene enten i Kvadraturen, på Tangvall eller Nodeland for å få hjelp til å søke. Hvis en annen søker om tjenester på vegne av deg må vedkommende ha fullmakt.

Andre tilbud

 

Erfaringskonsulenter

Efaringskonsulenter er sentral del av tjenesteutviklingen, både i direkte møte med ungdommen og på systemnivå ved utvikling av nye tilbud.

Våre erfaringskonsulenter er ansatte med brukererfaring som bruker både fag og erfaring i møte med våre ungdommer.

Gatepuls 

Forebyggende avdeling i Oppvekst og Ungdomstjenesten i Helse og mestring samarbeider om mange felles mål og har et særlig fokus på forebyggende arbeid med barn, unge og unge voksne opp til 25 år.

Gatepuls er et felles prosjekt som jobber oppsøkende og relasjonelt ute der ungdom ferdes. Vi jobber alltid i team. Ved å være ute der ungdom ferdes ønsker vi å nå enda flere ungdom når de trenger det, jobbe relasjonelt og kunne jobbe direkte forebyggende.

Målet er å vie oppmerksomhet, bygge tillit, relasjon og sørge for tidlig innsats med ungdom. Vi kobler på andre instanser der det er nødvendig. 

Hver tirsdag, onsdag og torsdag treffer du oss ute i bybildet fra kl. 14:00 – 20:00.

Helårsjobbprosjekt /sommerjobbprosjektet

Prosjektet finansieres av tildelte midler fra bystyret i tidsperioden 2020 -2024. Midlene brukes til å lønne ungdom i en deltidsjobb/ helgejobb/ sommerjobb i en avgrenset periode.

Vi ønsker å bidra til at ungdom får verdifull arbeidserfaring og at muligheter for jobb videre blir styrket.

Målgruppe:

 • Yngre ungdommer 15 – 18 år som har droppet ut av skolen eller står i fare for å falle ut av skolen.
 • Ungdom mellom 15 –22 år som har lite eller ingen jobberfaring, og er i kontakt med hjelpeapparatet.

Kontaktperson: Heidi M. Handeland tel 480 90 365

 

IPS Ung – individuell jobbstøtte

Er du i kontakt med Ungdomstjenesten og ønsker å finne en deltids -eller fulltidsjobb, eller riktig utdanning, kan du få hjelp av en jobbspesialist til det. J

obbspesialisten finner gode løsninger for deg, avhengig av hva du ønsker, motivasjonen din og ferdighetene dine.  En jobbspesialist er en del av «teamet ditt» sammen med en kontaktperson/ oppfølger i Ungdomstjenesten og NAV.

Kontaktperson: Din kontaktperson / oppfølger i Ungdomstjenesten vil sette deg i kontakt med en jobbspesialist.

UNG-rådet

Tjenesten er opptatt av ungdomsmedvirkning og tilbakemeldingskultur. Medvirkning er en forutsetning for å kunne tilby gode tjenester og UNG-rådet er vårt formelle organ for brukermedvirkning. Rådet består av ungdom som har kontakt med oss, og ledes av våre erfaringskonsulenter.  

Målet med UNG-rådet er å gi veiledning, ris og ros til Ungdomstjenesten og andre tilbud for unge i Kristiansand slik at tilbudene kan bli enda bedre.

E-post

Veien videre

Veien videre er et prosjekt i regi av Blå Kors og Kristiansand kommune v/ Ungdomstjenesten. Målet er at du ved å prøve deg ut i en arbeidspraksis skal oppleve mestring i trygge omgivelser og få tett oppfølging underveis.

Prosjektleder og veileder lager en plan sammen med deg basert på dine ønsker og interesser. Vi kan også hjelpe deg å kontakte rådgiver dersom du ønsker videre utdanning.

Mulige arbeidsområder er: Kantinedrift, markedsarbeid og innholdsproduksjon, vaktmestertjenester, lyd og lystekniker, butikkerfaring, ekspedisjon, lager og logistikk, snekkerarbeid mm.

Ledige plasser og kontinuerlig inntak.

Kontaktpersoner: Heidi M. Handeland tel 480 90 365 og Gro Anita Kåsa Poulsen v/Blå Kors tel 482 08 825

Grupper og kurs

Vi har ulike gruppe- og kurstilbud, både i egen regi og med våre samarbeidspartnere. Vi er en dynamisk tjeneste som ønsker å gi målrettede tilbud til ungdommene vi møter.

Påmeldingen skjer via din kontaktperson i Ungdomstjenesten, og du settes på venteliste til neste oppstart. Noen grupper forutsetter kartleggingssamtale før inntak for å sikre riktig sammensetning av deltakere i gruppa.

Alle kurs og grupper er på dagtid med mindre annet er spesifisert. Gruppene har ulik varighet. Kontakt Ungdomstjenesten for mer informasjon. Se kontaktinformasjon nederst på siden. 

Vi har for tiden følgende gruppetilbud:

Angstkurs

Ingen oppstart i 2024.

Undervisning og eksponering i trygg setting med andre ungdom
Kontaktperson: Ørjan Storebø tel 46 82 92 08

Flex id kurs

Gjennom teori, lek og rollespill bevisstgjør vi ungdom på følelser som oppstår når kulturelle verdier og praksiser møtes i en hverdag hjemme og ute. En trygg identitet er grunnlaget for å kunne jobbe med egne og andres fordommer, møte rasisme og ta bevisste valg for egen fremtid. Kursene gir krysskulturell kunnskap, verktøy og rom for refleksjon rundt egen identitet og tilhørigheti  møte med andre med samme type oppvekst.

Ny gruppe er under planlegging.

Kontaktpersoner:

Mette Stabrun tel 90 62 94 14
Mamona Mumtaz Trondsen: 94132568

Friluftsliv Ung

Det er ikke planlagt gruppe i 2024, men vi er alltid åpne for forslag og nye behov som skulle dukke opp!

I mellomtiden kan vi introdusere deg for flotte gruppetilbud hos Energiverket som er en av våre nærmeste samarbeidspartnere. Der blir du kjent med nye folk og opplever samhold i en trygg gruppe. Les gjerne mer om Energiverket på kommunens nettside.

Kontaktperson: Tore Andre Baardsen tel 95 12 26 44

Jentegruppe i samarbeid med Energiverket

Det er en prosessrettet gruppe som veksler mellom aktivitetsdager, undervisning og prosessjobbing. Jentene rekrutteres inn fra Energiverket, Ungdomstjenesten, helsesøstre og andre samarbeidspartnere. Jentegruppe har oppstart to ganger i året, vår og høst.

Kontaktperson: Mette Stabrun tel 906 29 414, Ann Iren Pedersen tel 94 15 25 48

Kjønnsidentitetsgruppe

Ungdomstjenesten møter stadig flere ungdommer som er i en prosess knyttet til kjønnsidentitet. Vi ser at disse ungdommene ofte sliter med følger av å leve med minoritetsstress, og at de mangler en arena for å få støtte og jobbe med sin identitet.   

Ved hjelp av dette tilbudet ønsker vi at ungdom skal oppleve økt mestring gjennom å:  

 • Styrke selvbildet
 • Tilegne seg kunnskap og ferdigheter for å håndtere utfordringer de møter i hverdagen, og tilpasse seg sosialt med det kjønnsuttrykk som er mest komfortabelt
 • Kjenne tilhørighet og bryte sosial isolasjon
 • Dele erfaringer og få kunnskap fra andre i lignende situasjon
 • Sosial støtte 

Gruppa bygger på prinsipper om Empowerment – vi ønsker å ha fokus på mobilisering av egen kraft.

Mål for gruppeledere og tjenesten er økt innsikt, kunnskap og kjennskap til ungdom som er i en prosess knyttet til kjønnsidentitet.

Tilbys første gang høsten 2022

Kontaktpersoner:

Fernanda Arredondo tel 90 23 43 80
Sidsel Strand tel 41 60 04 39
Siren Haugland tel 90 36 04 83

 

Når følelser tar overhånd

Samtalegruppe for ungdom. I denne gruppa snakker vi om følelser og hvorfor de noen ganger blir vanskelige å håndtere.

Hvorfor har vi følelser og hvordan vi kan bli bedre på å forstå og mestre dem.

For noen personer blir følelsene så sterke at de blir synlige mens andre bærer ei «maske» utad for å skjule følelsene sine. Mange opplever at de ikke blir forstått, andre opplever at de ikke forstår sine egne følelser. I gruppa kan man snakke om sine følelser og hvordan de disse påvirker hverdagen og livet.

Her kan man treffe andre som kanskje har opplevd noe liknende, og dette kan gjøre det lettere å snakke om seg selv og sine følelser.

Kontaktpersoner:

Reidun Jørandli tel 98 28 79 22
Mette Emilie Tollefsen Jensen tel 90 21 55 79
Ørjan Storebø tel 46 82 92 08

 

Kontaktinformasjon

Kontakttelefon Ungdomstjenesten:
947 90 627 
Telefonen er betjent 09.00-15.00 fra mandag til fredag, torsdager frem til klokka 19:00.

Åpningstider i påska: Ungdomstjenestens tilbud er åpent som normalt på virkedager. Onsdag 27. mars holder vi åpent fram til klokka 12.00. 

 

Besøksadresse:
Tollbodgata 22, 3.etasje
Vi har ikke drop-in.

Koordinator: Siren Haugland telefon 903 60 483
Avdelingsleder: Aida Krpo telefon 46 42 34 14

 

Følg oss på Facebook og Instagram