Ferdigattest, midlertidig brukstillatelse, melding om ikke søknadspliktige tiltak til matrikkel

Ferdigattest for tiltak med søknadsplikt

Når byggverket er ferdig, må du søke om ferdigattest. Tiltak kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Vi kan ikke gi ferdigattest for byggesaker fra før 1998.

Søknaden kan sendes på ulike måter

Midlertidig brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse betyr at du kan ta tiltaket i bruk, men at de siste manglene må gjennomføres innen en frist kommunen setter for at du skal kunne få ferdigattest.

Her finner du søknadsskjema for midlertidig brukstillatelse (ekstern lenke)

Melding om ikke søknadspliktige tiltak til matrikkel

Hvis du skal ferdigmelde et tiltak som er unntatt søknadsplikt skal du melde dette til kommunen slik at tiltaket kommer med på kartet. Husk å legge ved et  situasjonskart med tiltaket inntegnet og målsatt. 

Melding om ikke søknadspliktige tiltak til matrikkel (skjema)

Finn ferdigattesten

Har byggverket fått ferdigattest, finner du den i kommunens byggesaksarkiv.

Manglende ferdigattest

Du kan sende en e-post til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no om du har spørsmål om ferdigattest.

Oppgi adresse eller gårds- og bruksnummer til den eiendommen det gjelder, gjerne også saksnummer dersom det er kjent.

Bygg med royalbehandlet kledning

Bygg med royalbehandlet kledning kan få brukstillatelse og ferdigattest.

Kristiansand kommune kan innvilge midlertidig brukstillatelse med grunnlag i innsendt notat og erklæring om ansvar for funksjonen Pro brann/vurdering av personsikkerhet, og etter vurdering av bygningstype og mulighet for rømning direkte til terreng, jf. veilederen til Direktoratet.

Det foreligger nå et prosjekteringsverktøy for søknad om ferdigattest for visse boligtyper. Dette gjelder kun for eneboliger, eneboliger i kjede, og rekkehus i risikoklasse 4 og brannklasse 1.

Prosjekteringsverktøyet heter Branntrygg

Ytterligere betingelser som skal følges, kan du finne på nettsiden for Sintef.no

Nyttig lenke/ytterliggere informasjon:

www.boligprodusentene.no

Hva gjør jeg hvis firma ikke eksisterer og jeg vil ha ferdigattest?

Dersom ett eller flere foretak har gått konkurs, må nytt foretak erklære ansvar når det skal ta over. Grensesnitt mellom tidligere og nytt foretak må beskrives, slik at det klart fremgår hvor det nye foretaket overtar ansvar. Revidert gjennomføringsplan må innsendes. Ytterligere informasjon fremkommer av Byggesaksforskriften med veiledning (SAK10) § 12-6 (ekstern lenke).

Saker innsendt før 1.1.1998

En ferdigattest utstedt for gamle saker gir absolutt ingen garanti for at bygget ikke har feil eller mangler. Det er også vanskelig og tidskrevende å verifisere om bygget er oppført i henhold til tillatelse og regelverket. Det ble derfor i siste lovendring, gitt en bestemmelse om at ferdigattest ikke skal utstedes i disse sakene. Det vil si at kommunen skal henlegge gamle saker som ikke er avsluttet med ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse og avvise henvendelser om ferdigattest i slike saker, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-10 5. ledd.

Meldingssaker: En del mindre tiltak som eksempel garasjer, uthus og mindre tilbygg ble behandlet som meldingssaker (86a-tiltak). I disse sakene skal det ikke gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Saker innsendt etter 1.1.1998

Kommunen plikter etter søknad å utstede ferdigattest for disse sakene, med noen unntak, jf. SAK10 (saksbehandlingsforskriften § 8-1 1.ledd. Kommunen skal utstede ferdigattest innen 3 uker, forutsatt at korrekt dokumentasjon er innsendt. Dersom kommunen oversitter fristen kan bygget lovlig tas i bruk, men det betyr ikke at ferdigattest anses som gitt. Kommunens arbeid med utstedelse av ferdigattest i eldre saker gebyrlegges når det er gått mer enn 5 år etter at bygget ble tatt i bruk. En rammetillatelse faller bort etter 3 år. Er arbeidet ikke igangsatt (og igangsettingstillatelse gitt der dette er påkrevd innen fristen, må det søkes på nytt etter dagens regelverk.

Saker innsendt mellom 1.1.1998 og 30.6.2010
  • Meldingssaker: skulle ikke ha ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, se informasjon over.
  • Der midlertidig brukstillatelse foreligger: Det er her som regel kun mindre mangler. Det vil ofte være tilstrekkelig at eier/tiltakshaver erklærer at manglene er rettet og at tiltaket er utført i samsvar med regelverket.
  • Der midlertidig brukstillatelse mangler: Det må søkes om ferdigattest vedlagt kontrollerklæringer fra foretakene som hadde ansvarsrett for utførelsen og kontroll av utførelsen. Bruk av bygningen er da i utgangspunkt ulovlig og kommunen kan vurdere å følge opp som lovbrudd.
Saker innsendt etter 1.7.2010
  • For mindre tiltak som kan forstås av tiltakshaver, er det tiltakshaver selv som søker om ferdigattest.
  • For tiltak med krav om ansvarlig foretak er det ansvarlig søker som skal søke om ferdigattest. Ansvarlig søker skal innhente samsvarserklæringer og sluttføre gjennomføringsplanen. Gjennomføringsplanen skal vedlegges søknad om ferdigattest.