Nærmiljø og lekeplasser

KORT FORTALT

 • Ny kommuneplan har følgende endringer: møteplass erstatter sandlekeplass og lokalpark erstatter kvartalslekeplass.
 • Innen 1. mars kan velforeninger og andre søke om tilskudd til møteplasser og lokalparker i lokalsamfunnet.
 • Kontaktinformasjon:
  • Lekeplasser og nærmiljømidler: Hedda Noda Galteland, tlf. 482 78426, e-post
  • Spillemidler: Hans K. Madsen, tlf. 924 10 664, e-post

Les om tilskuddsordningen for møteplasser og lokalparker i lokalsamfunnet

Les om hvordan du kan søke tilskudd fra bydelsfondet

Møteplasser

Møteplass på Tangen

Møteplasser skal være et hyggelig, grønt treffsted for det nærmeste nabolaget. Møteplassen skal dekke daglige behov, lek for barn under skolealder og ha plass til mindre nabolagsarrangementer for de nærmeste boligene, for eksempel et kvartal, et tun eller boligklynge, eller en gate.

Utforming og kvalitet:

Utforming og innhold vil variere med tilgjengelig areal, hvor mange boliger som er knytta til plassen, hovedmålgruppe og fysiske omgivelser på stedet.

Der møteplass er innlemma i godt egna naturområde, kan tilrettelegging være helt enkel og knytta til sosiale funksjoner.

Kvalitetsnivå for materialer og løsninger tilpasses hvert enkelt prosjekt. For anlegg på kommunal grunn skal det legges vekt på solide, varige løsninger og god driftsatkomst.

Utdypende informasjon om møteplassene finner dere i Landskapsnormen til Kristiansand kommune

Eierskap og driftsansvar:

Mange møteplasser ligger på kommunalt friområde, og noen ligger også ved borettslag og private arealer.

Beboerne har ansvar for drift og vedlikehold av møteplassene gjennom velforeningen, beboergruppe eller borettslaget.

Der møteplassen ligger på kommunalt areal, må velforeningen ha driftsavtale med kommunen for å få lov til å ha lekeplassutstyr.

Der det ikke inngås driftsavtale, kan møteplassen være naturområde med bord/benk, men ikke ha lekeplassutstyr (elementer som omfattes av Norsk/Europeisk standard NS-EN 1176 og 1177).

I områder der det i en periode ikke er små barn, kan møteplassen være naturområde.

Driftsavtale

Velforeninger, beboergrupper, borettslag og sameier kan inngå driftsavtale med kommunen ved Parkvesenet.

Avtalen omhandler plassering, drift og vedlikehold av lekeplassutstyr på kommunalt friområde/lekeplass. Gjennom avtalen forplikter foreningen seg til å holde kontroll med lekeplassutstyret.

Kommunen betaler kontingenten i Vellenes Fellesorganisasjon.
Gjennom dette medlemskapet er man dekket av en kollektiv ansvarsforsikring.  

Bruk dette skjemaet for å inngå driftsavtale

Kontroll av lekeplassutstyret

Velforeningen må kontrollere lekeplassutstyret, og rapportere til kommunen.

Egenerklæring for kontroll av lekeplassutstyr (KK023)

Behandling av personopplysninger

Skjemaet skal sendes inn hvert år, med rapportering av utført kontroll for fjoråret. Frist: 20. februar.

Bruk skjemaet Lekeplasser – kontroll og avviksskjema når dere kontrollerer utstyret. Det utfylte skjemaet skal oppbevares hos velforeningen som dokumentasjon i forbindelse med forsikringsordningen. Kontrollen må være utført og ført i skjemaet for at forsikringen skal gjelde fullt ut.

Vi anbefaler at dere bruker Sjekkliste for lekeplassutstyr når dere kontrollerer lekeapparatene. Sjekklisten er et sammendrag av NS – EN 1176 1-11 og 1177 som er standard/anerkjent norm for de forskjellige lekeapparatene (jfr. Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr).

Lokalparker

Ny-oppusset kvartalslekeplass i Borghilds vei. Foto: Eivind Hellerslien

Lokalparker utformes som hyggelige møtesteder og aktivitetsområder for alle aldersgrupper i lokalmiljøet, der ulike funksjoner skal integreres i en helhetlig løsning.

Sosial samlingsplass er anleggenes sentrale funksjon, og denne plasseres på den klimatisk beste delen av arealet. Sosiale sone kan deles opp etter vurdering i hver plan. Der lokalparktilbud løses på ulike arealer, skal det være sosial samlingsplass i en grønn ramme på hvert av arealene.

Parkvesenet har ansvar for drift av lokalparkene. Utdypende informasjon om lokalparkene finner dere i Landskapsnormen til Kristiansand kommune

Bydelsparker

Det skal utvikles 5 bydelsparker i kommunen. Disse er lokalisert til Tangvall sentrum, Nodeland sentrum, i Vågsbygd mellom Vågsbygd skole og Vågsbygd kirke, ved Marvika Torv på Lund og i Randesund mellom Strømme skole/Strømme senter og Høvågveien.

Bydelspark skal være en møteplass for bydelen, lokalområdet og det nære nabolaget. Funksjoner beskrevet for henholdsvis møteplass og lokalpark er derfor en del av bydelspark. Rekreasjon, samferdsel, aktivitet, arrangementsarealer, tilgrensende offentlige institusjoner og eventuelt kommersielle tilbud integreres i en helhetlig løsning. 

Utdypende informasjon om bydelsparkene finner dere i Landskapsnormen til Kristiansand kommune

Tilskudd til møteplasser og lokalparker i lokalsamfunnet

Her kan du søke om midler til etablering og opprusting av utendørs møteplasser, lekeplasser og aktiviteter i nærmiljøet. Søknadsfrist er 1. mars.

Formålet med tilskuddsordningen, tidligere kalt "nærmiljøtilskudd", er å bidra til økt deltakelse i utendørs aktiviteter i lokalsamfunnet. Tilskuddet skal oppmuntre til lokalt initiativ, planlegging i velforeningene og samarbeid i boligområdene.

Tilskudd fra ordningen skal brukes til opprustingstiltak eller igangsetting av nye tiltak. Det kan søkes om innkjøp og vedlikehold av lekeapparater i boligområdene. Det kan også søkes tilskudd til investeringer og tiltak som f.eks. sikkerhetsgjerder, bord og benker, belysning o.a. Før det ev. gis tilskudd til sandlekeplasser, kreves det at velet inngår driftsavtale med kommunen for gjeldende plass(er). Tiltaket det søkes om må være åpent for alle kommunens innbyggere.

Det gis ikke tilskudd til

 • ordinær drift/vedlikehold, som for eksempel sandskift, maling av gjerder og lignende
 • lokaler og arrangementer
 • prosjekter uten egeninnsats eller egenkapital
 • saker under politisk behandling

Max tildeling er i størrelsesorden 20.000 kr – 30.000 kr. 

Søknad om tilskudd til møteplasser og lokalparker i lokalsamfunnet

Behandling av personopplysninger

Retningslinjer for tilskudd til utendørsaktiviteter i lokalsamfunnet

1. Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til økt deltakelse i utendørs aktiviteter i lokalsamfunnet, flere, bedre og tryggere lekeplasser, løkker, møteplasser og aktivitetstilbud for alle aldersgrupper, bedre oppvekstmiljø, økt trivsel, trygghet og tilhørighet. Tilskuddet skal oppmuntre til lokalt initiativ, planlegging i velforeningene og samarbeid i boligområdene.

2. Hva det kan gis tilskudd til

Midlene skal brukes til opprustingstiltak eller igangsetting av nye tiltak. Det kan søkes om innkjøp og vedlikehold av lekeapparater i boligområdene. Det kan også søkes tilskudd til investeringer og tiltak som f.eks. sikkerhetsgjerder, bord og benker, belysning o.a. Før det ev. gis tilskudd til sandlekeplasser, kreves det at velet inngår driftsavtale med kommunen for gjeldende plass(er). Tiltaket det søkes om må være åpent for alle kommunens innbyggere.

3. Hva det ikke gis tilskudd til

a) ordinær drift/vedlikehold, som for eksempel sandskift, maling av gjerder og lignende

b) lokaler og arrangementer

c) prosjekter uten egeninnsats eller egenkapital

d) saker under politisk behandling

4. Hvem det kan gis tilskudd til

Velforeninger, andre foreninger og lag kan søke. Søker må være registrert i Brønnøysundregistrene.

5. Hvem det ikke gis tilskudd til

a) Enkeltpersoner

b) Kommersielle aktører

c) Virksomheter og organisasjoner som faller utenfor formålet med ordningen.

6. Søknadsfrist og kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres i dagspressen og på Kristiansand kommunes nettsider. Kunngjøringen skal inneholde informasjon om søknadsfrist, henvise til søknadsskjema på kommunens nettsider og skal finne sted senest fire uker før søknadsfristen. Kommunens saksbehandler kan veilede i søknadsarbeidet. Søknadsfrist er 1. mars for påfølgende år.

7. Krav til søknaden

a) Søknad skal sendes inn på gjeldende elektronisk søknadsskjema av en person som har myndighet til å forplikte organisasjonen. Alle obligatoriske felt i skjemaet må fylles ut. Kun søknader sendt via kommunens søknadsportal innen søknadsfristen vil bli behandlet.

Følgende informasjon skal følge søknad:

 • Beliggenhet avmerket på kart.
 • Budsjett i balanse som viser alle utgifter og inntekter, og en plan for finansiering. Det skal gjøres rede for tilskudd som allerede er innvilget, samt andre omsøkte midler fra private og offentlige instanser. Det er krav om egenfinansiering ved dugnadsarbeid og egenkapital. Det skal settes opp et kostnadsoverslag basert på innhentede pristilbud.

b) Det kan søkes flere år på rad. Hvis det er søkt tidligere legges siste tilgjengelige årsberetning/rapport og regnskap. Tiltaket det søkes om skal gjennomføres i løpet av samme kalenderår som det er søkt om tilskudd.

c) Tilgrensende naboer skal varsles. Tiltak som krever byggetillatelse/godkjenning må ha dette på plass før søknad kan behandles.

d) Lekeapparater som det søkes penger til, skal oppfylle de gjeldende sikkerhetskravene for slikt utstyr. Kristiansand kommune kan foreta kontroller for å sjekke lekeplasser som har fått tilskudd.

e) Dersom det søkes om midler til tiltak på tomt som eies av private, må eier påtegne søknaden og gi tillatelse til at området kan benyttes til nevnte formål i de kommende 10 år.

8. Saksbehandling

a) I vurderingen av søknadene legges det vekt på:

 • lokalt initiativ – vilje til dugnad og samarbeid i boligområdet 
 • kvalitet i tiltak som skaper bedre forhold for økt deltagelse i utendørs aktiviteter for alle
 • planlegging av økonomi, sikkerhet, egeninnsats og omfang av arbeid 
 • tiltak for barn og unge prioriteres
 • tiltak i områder med levekårsutfordringer prioriteres

b) Søknadene prioriteres innbyrdes innenfor den økonomiske rammen som bystyret har fastsatt for tilskuddsordningen. Summen av tilskudd som fordeles kan ikke overskride rammen for ordningen.

c) Tildelingene vedtas administrativt.

d) Svarbrev med avslag eller tilsagn sendes alle søkere innen to uker etter at vedtak er fattet. Innvilget tilskudd utbetales innen tre uker etter at vedtak er fattet – ved igangsetting av arbeid. Kommunen kan sette andre rimelige betingelser for utbetaling av tilskudd.

9. Krav til mottaker av tilskudd

a) Tilskudd gis under forutsetning av at (prosjektet, tiltaket, driften e.l.) gjennomføres i samsvar med søknaden. Ved vesentlige endringer skal saksbehandler i kommunen kontaktes umiddelbart.

b) Dersom tilskuddet ikke benyttes i samsvar med forutsetningene, kan kommunen kreve at hele eller deler av tilskuddet skal betales tilbake.

c) Regnskap og rapport som viser hvordan innvilget tilskudd er benyttet, skal sendes til kommunens saksbehandler i tråd med anvisningene i tilsagnsbrevet. Kommunen kan sette andre rimelige betingelser for dokumentasjon og rapportering. Mottaker av tilskudd kan ikke søke nye tilskudd før rapport og regnskap er levert inn.

d) Tilskuddsmottaker skal synliggjøre at Kristiansand kommune har bidratt med tilskudd der dette er praktisk mulig. På elektronisk og trykt informasjon skal Kristiansand kommune oppgis som finansieringskilde.

10. Klage

Vedtaket kan klages inn for kommunens klagenemnd innen tre uker. En klage bør vise til hvilket vedtak det klages på, begrunnes og ha med betydningsfulle opplysninger. Saksbehandler kan svare på spørsmål og en eventuell klage må sendes til post@kristiansand.kommune.no

Klageadgang er regulert i Forvaltningslovens §28, andre ledd. Samme lov § 18 og 19 regulerer retten til innsyn i dokumenter.

Spillemidler

Velforeninger, idrettslag og andre ikke-kommersielle aktører kan søke om spillemidler til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftsanlegg. Spillemidlene skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Idrettsetaten i kommunen har ansvar for oppfølging og veiledning når det gjelder idrettsanlegg, mens parkvesenet har ansvar for nærmiljøanlegg.

Nærmiljøanlegg

Nærmiljøanlegg er enkle utendørs anlegg for fysisk aktivitet, trim og idrettslek. Dette kan være ball-løkke, sandvolley, turløype osv., men ikke rene lekeplasser og lekeplassutstyr. Det må foreligge tinglyst skjøte/leieavtale på min. 20 år for nærmiljøanlegg. Nedre godkjente kostnadsramme er kr. 50 000,-. Det gis 50 % tilskudd, min. kr. 25 000,- maks kr. 300 000,-. Velforeninger og borettslag kan blant annet søke om midler til nærmiljøanlegg. Alle anlegg må være registrert hos parkvesenet, før innsending av søknad og byggestart. 

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet gir deg utfyllende informasjon om ordningen. 

 

Kontaktinformasjon

Parkvesenet, Kristiansand kommune

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18

4611 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00
Epost