Landskapsnorm

KORT FORTALT

  • Landskapsnorm for Kristiansand kommune gir krav til funksjoner og fysisk utforming av offentlige utearealer til lek, rekreasjon og idrett. Landskapsnormen gjelder for alle planer og byggesaker etter 28.02.2024.
  • For planer og byggesaker vedtatt før 28.02.2024 gjelder Normaler for utomhusanlegg i Kristiansand kommune, utgave 2015.
  • Normaler for drift av kommunale uteanlegg gir føringer for hvordan de ulike anleggene skal driftes, inkludert garantidrift.

Landskapsnorm for Kristiansand kommune

Landskapsnorm for Kristiansand kommune, datert 31.10.2023, legges til grunn for planlegging og bygging av offentlig eide utearealer, herunder parker, ved formålsbygg, torvområder, nærmiljøanlegg, utearealer til lek, rekreasjon og idrett.  

Landskapsnormen er en videreutvikling av Normaler for utomhusanlegg i Kristiansand kommune. Normen er hjemlet i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, § 23 Møteplasser, parker, lek og idrettsanlegg.  

Målet med dokumentet er å gi en samlet oversikt over krav til planlegging og opparbeidelse av kommunale uteområder. Aktuelle bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel er gjengitt i Landskapsnormens kapittel 2 og 3.  

Landskapsnormen ble vedtatt i Bystyret 28.02.2024, og legges til grunn i reguleringsplan og byggesaker fra denne datoen.  

Landskapsnorm for Kristiansand kommune

For reguleringsplaner vedtatt før 28.02.2024 legges Normaler for utomhusanlegg i Kristiansand kommune til grunn for funksjoner og fysisk utforming for kommunale utearealer til lek og rekreasjon.

Normaler for utomhusanlegg i Kristiansand kommune

Normaler for drift av kommunale uteanlegg

I driftsnormalen finner du innledningsvis en hovedinndeling av kommunale anlegg, og hvilket kvalitetsnivå de ulike anleggstypene driftes etter. Videre i dokumentet finner du mer spesifikke driftsrutiner for ulike elementer, som eksempelvis plener, løyper, skog og lekeplassutstyr. Driftsnormalen gjelder for kommunens driftsorganisasjon så vel som for entreprenører eller utbyggere som gjennomfører garantivedlikehold på kommunale anlegg.

Normaler for drift av kommunale uteanlegg

 

Kontaktinformasjon

Parkvesenet, Kristiansand kommune

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18
4611 Kristiansand
Telefon: 38 07 50 00
Epost