Panteordning for piggdekk

KORT FORTALT

 • Bystyret vedtok 8. juni 2022 å videreføre panteordning for piggdekk.
 • Ordningen skal bidra til å øke bruk av piggfrie dekk, noe som vil føre til mindre svevestøv og dermed vil bidra til bedre luftkvalitet i Kristiansand.
 • Panten per dekk er på 400 kroner når du skifter til piggfrie dekk.
 • For å få panten må du søke om refusjon på eget skjema og legge ved dokumentasjon innen 31. mai 2024.

Alle søknader for sesongen 2023/24 må være sendt inn til kommunen innen 31. mai 2024.

Panteordningen – et tiltak for å bedre luftkvaliteten

Bystyret vedtok 8. juni 2022 (sak 113/22) å avvikle piggdekkgebyret i Kristiansand. Samtidig ble det vedtatt å sette i gang andre kompenserende tiltak for å sikre at grenseverdiene for luftkvalitet  overholdes. I tillegg til forsterket vask og renhold av veier, skal det  stimuleres til reduksjon av piggdekkbruk ved blant annet å videreføre panteordning for piggdekk.

Slik fungerer panteordningen 

Panteordning for piggdekk gjelder kjøp av inntil fire nye piggfrie vinterdekk per bil. Utbetaling av piggdekkpant krever samtidig innlevering av tilsvarende antall piggdekk hos registrert dekkforhandler i Norge.

Ordningen gjelder for de som har kjøpsdato/monteringsdato i perioden 1. juni 2023 til 31. mai 2024. Det gis kompensasjon med 400 kroner per dekk og maks 1600 kroner per bil. 

 • Refusjonsbeløpet er 400 kroner for hvert innleverte piggdekk, med inntil fire dekk per bil. Panteordningen forutsetter at man samtidig kjøper et tilsvarende antall piggfrie vinterdekk.
 • Dekkene må kjøpes hos registrert dekkforhandler i Norge, og påmonteres felg som passert til kjøretøyet. Dekkforhandleren må bekrefte at innleverte piggdekk blir levert til lovlig avfallsbehandling.
 • Ordningen gjelder i perioden 1. juni 2023 til 31. mai 2024.
 • Det er kjøretøyets registrerte eier som kan søke om utbetaling av pant.
 • Registrert bileier kan kun benytte ordningen en gang per bil.
 • Bilen skal være registrert i motorvognregisteret. 
Hvem kan benytte seg av ordningen?

Ordningen gjelder for: 

 • privatpersoner som er registrert eier av bilen og er
  • folkeregistrert beboer i Kristiansand, eller er
  • heltidsstudent i Kristiansand, eller
  • bor i en annen kommune enn Kristiansand, men har fast arbeid i Kristiansand
 • bileiers ektefelle eller samboer med
  • arbeidssted i Kristiansand, eller med
  • heltidsstudieplass i Kristiansand.
 • firma som er registrert eier av bilen, og som har registrert firmaadresse i Kristiansand
Før du søker – nødvendig dokumentasjon

Innhent nødvendig dokumentasjon og gjør den om til en digital fil, som for eksempel jpg eller pdf.  Dette gjør du ved å skanne eller ta bilde av dokumentene. Det er viktig at dokumentasjonen er lesbar. 

Følgende dokumentasjon skal ligge ved søknaden:

Alle søkere må legge ved:

 • Kvittering som bekrefter kjøp av piggfrie vinterdekk tilhørende bilen det søkes for – antall, type, salgsdato (den må være datert etter 5. juni 2023) og pris.
 • Dokumentasjon på at man eier bilen (eks. utskrift fra kjøretøyregisteret, bilde av vognkort).
 • Bekreftelse fra dekkforhandler for montering av nye dekk på felg og at innleverte piggdekk vil bli levert til lovlig avfallsbehandling. 

NB! Ta med forhåndsutfylt skjema til dekkforhandleren. Forhandlerne har det svært travelt i dekkskiftesesongen og gjennomfører normalt svært mange dekkskifter i løpet av en dag. Vi oppfordrer derfor til at du har forhåndsutfylt skjemaet for bekreftelse fra dekkforhandler slik at det går raskere. Forhandleren vil da kunne bekrefte opplysningene med underskrift og stempel.
Skjema for bekreftelse fra dekkforhandler (Word-fil)

Søkere som ikke er bostedsregistrert i Kristiansand må i tillegg legge ved følgende dokumentasjon:

 • Heltidsstudent (bileier eller bileiers ektefelle/samboer) som bor i en annen kommune enn Kristiansand må legge ved bekreftelse på heltidsstudier fra universitet/høyskole i Kristiansand.
 • Arbeidstakere (bileier eller bileiers ektefelle/samboer) som bor i en annen kommune enn Kristiansand, må dokumentere at arbeidssted er registrert i Kristiansand (eks. bekreftelse fra arbeidsgiveren om frammøteadresse). 

Slik søker du

Når du har innhentet nødvendig dokumentasjon, sender du søknad via vårt digitale søknadsskjema. Søknad må sendes innen 31. mai 2024.

Søknad om refusjon betyr at bileier aksepterer vilkårene. Parter i saken er bileier og Kristiansand kommune. Feil eller mangelfull utfylling/dokumentasjon vil medføre at søknaden ikke kan tas til behandling. Bileier vil ved misbruk, eller forsøk på misbruk, av ordningen miste retten til pant. 

Søknadsskjema

Behandling av personopplysninger

Utbetaling av piggdekkpant 

Du kan forvente svar på søknaden innen tre uker. Tilskuddet utbetales innen åtte uker.

Klage 

Helt eller delvis avslag på søknad om utbetaling av pant for innleverte piggdekk, kan påklages av den enkelte søker i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Eventuell klage må sendes kommunen innen tre uker etter at vedtak er mottatt. Klager behandles i tråd med forvaltningslovens bestemmelser og kommunens retningslinjer for klagesaker.